És possible substituir o bescanviar factures simplificades emeses en data anterior, per factures complertes?

Sí, és possible, sempre que la factura simplificada ja complexi amb els requisits disposats al reglament de facturació, en l’article 7.1 del Real Decret 1619/12 de 30 de novembre.
Si vol deduir-se quotes d’IVA que ha suportat, pot sol·licitar al seu creditor una substitució de les factures simplificades per factures complertes que compleixin amb els requisits de l’article 6 del reglament, per tal de poder-se deduir les quotes que es van suportar (articles.U.1r de la Llei de l’IVA i 6.4 del reglament de facturació).
La substitució és podrà efectuar fins els 4 anys següents a la data de meritació de les operacions. La nova factura expedida no tindrà la consideració de factura rectificativa, tot i que aquesta nova factura no obre un nou termini per l’exercici del dret a la deducció.

Elements de prova

Quan el destinatari sol·liciti el bescanvi de la factura, haurà d’aportar els elements de prova necessaris i suficients per tal de que la sol·licitud sigui atesa. En el supòsit de no aportació, el subjecte passiu de l’IVA podria negar-se a emetre la corresponent factura, tot i que el sol·licitant podria interposar una reclamació econòmica administrativa.

  • En quina data s’ha d’emetre la nova factura?

A la mateixa data que la factura simplificada emesa anteriorment. (A diferència de les factures rectificatives).

  • Es poden agrupar diferents factures simplificades en una única factura?

No, no es poden agrupar diferents factures simplificades en una única factura complerta, tot i que, l’article 13 del reglament de facturació preveu la possibilitat d’incloure en una sola factura, diferents operacions efectuades dins del mateix mes natural, per un mateix destinatari.(Factures recapitulatives). A tal efecte, haurà d’expedir-se una única factura.

  • S’ha de presentar la declaració anual d’operacions amb terceres persones (model 347)?

Si, s’haurà de declarar en el període pel qual es va efectuar l’operació i no en la data en la que es produeix el bescanvi, ara bé, si cap dels exercicis en que s’havien emès les factures simplificades havia superat la quantitat de 3.005,06 euros per el mateix destinatari, no s’hauran de declarar en el model 347.
 

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.