La declaració informativa, declaració sobre béns i drets situats a l’estranger (Model 720) es va aprovar el 29 d’octubre de 2012 com a modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. 

La declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger té els següents objectius:

  • Informar sobre els comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
  • Informar sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger. 
  • Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger.

No hi ha obligació d’informar cap bé d’aquells grups en què la suma dels béns que l’integren no superi els 50.000 euros. En els grups en què la suma superi aquest import hi ha l’obligació d’informar tots els béns que l’integren. Pel que fa al grup de comptes en entitats financeres n’hi haurà prou que sobrepassi el saldo a 31 de desembre de l’exercici corresponent o que l’import del saldo mitjà arribi a aquest valor.

Estan obligats a presentar el model 720 aquelles persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el territori esmentat de persones o entitats no residents i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003.

Règim sancionador

El règim sancionador anterior que era exagerat va ser modificat a conseqüència de la sentència del TJUE de 27 de gener de 2022. Se segueixen sancionant la manca de presentació del model o la seva presentació extemporània, incompleta, inexacta o amb dades falses.

Termini de presentació

La declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger es presentarà a l’Agència Tributària entre l’1 de gener i el 31 de març de l’exercici següent a aquell que es refereixi la informació del model 720. Per tant, la presentació del model 720 corresponent a l’exercici 2023 es presentarà durant els mesos de gener, febrer i març de 2024 (fins al dia 1 d’abril en ser el 31 de març un diumenge).