Les solucions tecnològiques estan arribant des de fa temps a tots els àmbits, especialment a les administracions públiques i en conseqüència també a totes les empreses i empresaris.

Una d’elles és la facturació electrònica per la qual el legislador ha fet desenvolupar un sistema de facturació electrònica amb uns paràmetres estàndards que garanteix els requisits legals d’integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat.

El funcionament d’aquest sistema permet que en el moment d’emetre la factura, automàticament la rep el client i l’administració. Aquest sistema està pensat per evitar el frau i l’evasió fiscal, a més de millorar el flux d’informació amb l’administració tributària. També permetrà millorar la seguretat, ja que s’hi poden incloure elements com la firma electrònica per assegurar que els documents no puguin ser modificats després de l’enviament. Per comprovar la veracitat de les dades, els clients podran comprovar les factures a la seu de l’agència tributària.

Els clients en el moment de rebre la factura hauran de confirmar la seva recepció, acceptació o rebuig de la factura, a més d’informar la forma i termini de pagament. Aquest procés s’haurà de fer en un termini màxim de 4 dies naturals exceptuant caps de setmana i festius.

Hi ha territoris com Vicaya, Guipúzcoa i Alava, que des de fa un temps ja treballen amb un sistema similar anomenat “Ticket Bai”.

La norma s’aplicarà a tots els empresaris i per totes les seves operacions, exceptuant aquells que estan sotmesos al Subministre Immediat d’Informació (SII) o els que no tenen l’obligació de facturar.

Totes les empreses i autònoms obligats, hauran d’adaptar-se a la norma de facturació electrònica abans de l’1 de juliol del 2025.

L’adaptació a aquest nou sistema en molts casos suposa un cost econòmic. Per això, l’estat va crear el programa d’ajudes del kit digital del pla de recuperació, transformació i resiliència en el finançament de les modificacions en els programes informàtics que siguin necessaris per adaptar-se a la nova reglamentació.

Aquest programa es pot utilitzar amb altres finalitats com la creació de pàgines web, e-comerç, xarxes socials entre altres. Des de la creació d’aquest programa ja han proporcionat ajudes per més de 350.000 solucions informàtiques.

TERMINIS

Actualment, la factura electrònica ja és obligatòria per les societats que facturen a administracions públiques.

Serà obligatori per tots els empresaris que facturin a altres empresaris:

  • Si la facturació és superior a 8 milions d’euros a finals de 2024 o principis del 2025.
  • Si la facturació és inferior a 8 milions d’euros a finals del 2025 o principis del 2026.

La resposta de l’estat de la factura (recepció, acceptació, rebuig, forma de pagament i termini) serà obligatori:

  • Per empreses a finals del 2024 o principis del 2025.
  • Per autònoms a finals de 2026 o principis del 2027.

NORMATIVA

La llei 18/2022 del 28 de setembre del 2022, a  l’article 12 parla sobre la factura electrònica en el sector privat. Amb aquest, pretenen estipular la normativa de les factures electròniques per unificar el sistema a tot l’estat.

Et resumim la llei:

1.- Tots els empresaris i professionals han d’expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris o professionals. L’emissor i el destinatari de la factura han de proporcionar informació sobre l’estat de la factura.

2.- Els proveïdors dels programes informàtics han de garantir la interconnexió i interoperabilitat gratuïta amb la resta de solucions de facturació electrònica.

3.- Durant un termini de quatre anys des de la emissió de la factura electrònica, el destinatari podrà sol·licitar duplicats de les mateixes sense costos addicionals.

 4.- Les empreses hauran d’emetre factures electròniques als particulars que acceptin aquest medi o les sol·licitin expressament.

5.- El Govern podrà ampliar l’àmbit d’aplicació de la facturació electrònica a empreses o entitats que no prestin al públic serveis d’especial transcendència econòmica en el cas que es consideri que han de tenir una interlocució telemàtica amb els seus clients o usuaris per la naturalesa dels serveis prestats i emetin un número elevat de factures.

6.- Les factures electròniques han de complir la normativa específica sobre facturació segons l’article 29.2.j de la llei 58/2003 (aquest article afecta els desenvolupadors de programes)

7.- Les empreses proveïdores de sistemes informàtics que gestionen els processos de facturació han de facilitar l’accés als programes o actualitzacions necessàries per llegir, copiar, descarregar i imprimir les factures de forma gratuïta. Hauran d’habilitar procediments senzills i gratuïts perquè els usuaris puguin revocar el consentiment per les factures electròniques en qualsevol moment.

8.- El client podrà consultar les factures durant el període establert a l’article 2.1.b  de la llei 56/2007 tot i que hagi finalitzat la relació comercial o hagi revocat el consentiment.

9.- Les empreses obligades a emetre factures electròniques que no ofereixin aquest servei als seus clients, podran ser sancionades amb una multa de fins a 10.000€.

10.- El procediment d’acreditació de la interconnexió i la interoperabilitat de les plataformes es determina en el reglament VeriFactu.

El reglament esmentat exigeix els següents requisits:

  • S’han d’emetre a través d’un programa de facturació de l’agència tributària o un software certificat.
  • Han d’incloure un codi alfanumèric identificatiu i un codi QR.
  • Han de ser emeses en un format accessible pels destinataris.
  • Han d’incloure la frase “Factura verificable en la seu electrònica de l’AEAT o VeriFactu”, això garanteix que es compleixen totes les obligacions tributàries.

Si estàs interessat a sol·licitar la subvenció del kit digital o vols més informació relativa a la factura electrònica i la seva implementació et podem ajudar, contacta amb el nostre despatx…