Empresa familiar

L’EMPRESA FAMILIAR, LA NOSTRA PRIORITAT

CONTACTA

L’EMPRESA FAMILIAR, LA NOSTRA PRIORITAT

Empresa
Familiar

L’empresa familiar és clau en el teixit econòmic del nostre país. Són moltíssimes les empreses en les que dues generacions o més, d’una o varies famílies es succeeixen al davant d’una empresa. Hi ha moments que són d’especial importància en la vida de les empreses familiars:

 • El moment d’iniciar una activitat.
 • El relleu generacional en l’empresa familiar.
 • La planificació de l’herència dels fundadors de l’empresa familiar.
 • La incorporació o separació de socis.
 • La resolució de conflictes entre els socis de l’empresa familiar.

En qualsevol d’aquestes circumstàncies i de totes en les que els socis de l’empresa familiar s’aniran trobant, RAMIÓ ASSESSORS dona una resposta professional i àgil, amb el coneixement que ens donen més de trenta anys d’experiència en assessorar a empreses familiars.

Empresa familiar
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
I Accept

En vols
saber més?

Sabem quines són les necessitats de les empreses familiars, fa més de trenta anys que acumulem experiències en múltiples situacions i donem resposta als temes mercantils, tributaris, civils, socials, estratègics i d’organització.

Hem dissenyat i participat en múltiples relleus generacionals, hem constituït societats per famílies i grups familiars, hem dissenyat protocols familiars, pactes societaris, pactes de família, hem ajudat a empreses familiars en crisis, hem estudiat la fiscalitat de centenars de situacions, hem ajudat a les famílies a arribar a acords, fins i tot en situacions extremadament difícils.

També hem acompanyat a empreses familiars en el procés de venda de l’empresa quan no hi ha continuïtat, a prendre decisions dins el consell de família o a acostar les posicions enfrontades entre membres de la família .

La nostra experiència és fruit de viure amb els clients del despatx les seves situacions com si fossin les nostres, un dels punts forts del nostre despatx.

Empresa familiar vols saber mes

Característiques

Algunes de les accions del nostre servei Empresa Familiar amb la teva empresa:

Organitzacio empresa

Organització de l’empresa

 • Propostes d’estatuts de la societat
  • Disseny dels estatuts per servir els objectius de l’empresa i els seus socis. Donem especial importància a la transmissió de participacions o accions, a les prestacions accessòries, a la remuneració, a la forma de govern i als aspectes que caracteritzen cada societat, cada empresa.
 • Propostes de formes de govern de la societat
  • La presa de decisions a la societat és una de les parts més importants del dia a dia. No existeix una única forma de fer-ho, per això cal preveure en cada etapa de la societat quina és la forma més adient d’entre les diverses possibilitats.
 • Protocol Familiar, pactes i implementació
  • El protocol familiar posa en comú els interessos de l’empresa i els de la família. Afavoreix la continuïtat de la societat, en millora la governabilitat dona confiança als socis al disposar d’un model a seguir. Els pactes i la seva implementació donaran caràcter executiu a les normes de funcionament de l’empresa familiar.
 • Consell familiar
  • En determinats casos, la família, més enllà dels que en són socis, també pot participar en aspectes consultius. El Consell de Família dona resposta a aquestes necessitats per integrar en certa mesura varis cercles familiars en el futur de l’empresa.

Objectius de l’empresa

 • Planificació econòmica i financera
  • L’empresa familiar, a més de donar resposta a les necessitats de la família, també ha d’assegurar-se la continuïtat amb una correcta planificació econòmica i financera. Un pla de viabilitat econòmic és una eina indispensable per aquesta finalitat.
 • Els objectius de la nova generació
  • A cada generació es produeix un canvi d’objectius que respon a formes diferents d’entendre la relació soci-empresa-família. Preservant els interessos de l’empresa, cal acollir les diferents sensibilitats.
 • Assistència de l’assessor a les juntes
  • La complexitat de la normativa tributària i mercantil així com la correcta interpretació de les dades econòmiques i financeres de l’empresa aconsellen que en determinats casos l’assessor extern assisteixi a les juntes per aportar el seu coneixement i facilitar-ne la comprensió o la presa de decisions.
 • Sistemes de remuneració dels socis i empleats
  • Dissenyem conjuntament amb l’empresa el sistema de remuneració i d’incentius que pugui resultar adient a cada cas i ajustat al pla de viabilitat econòmica.
 • Modernització i millora del sistema de gestió
  • Ajudem al procés de modernització del sistema de gestió financera de l’empresa. Posteriorment preparem un pla de formació específic per obtenir-ne un bon rendiment.
objectius empresa
objectius socis

Objectius dels socis

 • La transmissió de les participacions
  • Les participacions o accions de la societat poden ser transmeses per diversos motius, en cada cas cal estudiar-ne les conseqüències.
 • Transmissió en vida
  • La donació de participacions, com a part d’un procés de relleu generacional, de premi o de simple incorporació a l’empresa té implicacions tant en l’àmbit tributari com mercantil.
 • Transmissió per herència
  • La planificació hereditària és especialment important en l’empresa familiar doncs té característiques que la diferencien molt de la resta de transmissions. Assessorem en la planificació fins la firma del testament.
 • Valoració de l’empresa
  • En determinats casos pot ser útil saber quin valor té l’empresa. Valorem tota mena d’empreses aplicant diversos mètodes.
 • Valoració de la legítima
  • En una successió mortis causa és d’aplicació un procés de repartiment que contempla el dret civil, la legítima. Una correcta valoració de la legítima pot ser un procés complex i molt important pels hereus.
 • El règim econòmic matrimonial
  • Els diferents règims matrimonials comporten diferències importants, en la propietat , en la transmissió, en la separació. Estudiem cada cas, també des d’aquesta perspectiva.
 • Què dono, què obtinc?
  • Només amb una relació equilibrada soci-empresa es donarà satisfacció tant els objectius d’un com els de l’altra. Cal doncs establir objectius assumibles i acceptables per ambdues parts.

Futur de l’empresa

 • Successió en la propietat
  • La propietat de l’empresa familiar pot ser traspassada en qualsevol moment, escollir-ne el moment i la forma més adient pot assegurar la continuïtat i reduir-ne el cost.
 • Successió en la direcció
  • La direcció de l’empresa familiar pot ser assumida per noves persones, familiars o no, en funció de les necessitats o dels recursos existents. No necessàriament es transmeten propietat i direcció en un mateix moment.
 • Incorporació de nous socis
  • La incorporació de nous socis, familiars o no, és un procés important pel que cal una correcta planificació. La incorporació d’un soci comporta canvis mercantils, conseqüències fiscals, canvis organitzatius. Treballem en tots aquests aspectes.
 • Sortida de socis
  • Un soci pot decidir la seva sortida per diversos motius: legals, personals, professionals. Donem respostes a cada situació, adaptant el que cal a l’empresa per adequar-se a la nova situació.
 • Transmissió de l’empresa
  • Quan el projecte d’empresa familiar arriba a la seva fi, una de les sortides pot ser la seva transmissió. Assessorem en totes les fases del procés: anàlisi de la idoneïtat dels potencials compradors, negociació del preu i condicions, redacció de contractes, anàlisi de les repercussions fiscals. També treballem per augmentar el valor de l’empresa en cas de planificar la seva transmissió amb antelació.
 • Finançament de la incorporació de nous socis
  • Pot donar-se el cas que trobem socis d’un perfil adient per la seva incorporació però sense els recursos econòmics suficients. Estudiem formules de finançament per la seva incorporació, immediata o progressiva.
futur empresa
Crisi empresa familiar

La crisi i l’empresa familiar

 • Mediació en conflictes
  • Totes les empreses poden tenir conflictes, entre els socis, amb el personal, amb proveïdors o clients, etc. Assessorem en tots ells cercant una solució.
 • El tancament ordenat de l’empresa
  • No totes les empreses es mantenen més d’una generació ni tots poden ser venudes en bones condicions. Si el cicle de vida de l’empresa arriba a la seva fi sense cap altra possibilitat, assessorem en el procés de tancament ordenat i liquidació.
 • El concurs de creditors
  • Les empreses familiars solen ser flexibles però no estan exemptes de tenir problemes, com totes. Els problemes financers greus poden obligar a l’empresa a escollir el concurs de creditors com a sortida legal. Assessorem en totes les fases del concurs fins la viabilitat, el tancament o la transmissió de la unitat productiva.
 • La separació o divorci de socis de l’empresa
  • Una de les característiques especials de les empreses familiars és precisament la vinculació entre família i empresa. Aquesta vinculació es posa de manifest de forma evident en casos de separació matrimonial o divorci.
 • La crisi econòmica i el pla de viabilitat
  • No sempre la causa d’una crisi econòmica a l’empresa és una causa externa, en aquests casos, un pla de viabilitat pot ajudar molt a sortir de la situació negativa. Dissenyem el pla de viabilitat en fem el seu seguiment.

Fiscalitat

 • Fiscalitat de l’empresa familiar
  • La societat que gestiona l’empresa familiar, com la resta d’empreses està sotmesa a la fiscalitat de l’impost de societats. Malgrat això, existeixen importants diferències amb la resta de societats en successions, donacions, patrimoni, etc.
 • Tributació en l’impost de patrimoni
  • L’impost del patrimoni, malgrat ser un impost que va deixar d’actuar durant uns anys, es manté encara i pot gravar també les participacions en l’empresa familiar. D’una planificació adient depèn que no tributin.
 • Tributació en l’impost de successions i donacions
  • L’impost de successions i donacions contempla de forma especial la transmissió en vida i mortis causa de les participacions en empreses familiars.
 • Tributació dels rendiments dels socis
  • Rendiments del treball, rendiments d’activitats, rendiments del capital? Qualsevol d’aquestes formes és possible en funció de la societat i la relació soci-empresa. Donem resposta a cada situació.
Fiscalitat empresa familiar
Resultats a Ramió Assessors

Avantatges

Visió de conjunt.
Assegurar la continuïtat.
Resolució de conflictes.
Reduir la càrrega fiscal.
Aconseguir objectius.

Assessorem a empreses
i persones

CONTACTA’NS

T’ajudem a assolir els teus objectius?

Anar al formulari
Ramió Assessors

Omple les següents dades i et mantindrem al dia de totes aquelles novetats que afecten a la teva empresa.


  He llegit i accepto les Condicions Generals i la Política de Privacitat.