FORMACIÓ BONIFICADA:  La Fundació Tripartita

Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social disposen d’un crèdit anual, que varia en funció de les aportacions a la Seguretat Social en concepte de formació professional, aportació que està dirigida a la realització de cursos per els treballadors en Règim General, amb l’objectiu de millorar les seves competències professionals.
La Fundació Tripartita és l’entitat encarregada de gestionar el crèdit destinat a la formació de totes les empreses. Aquest fons prové de les quotes que les empreses paguen a la Seguretat Social mensualment, entre les quals hi ha un percentatge amb destí a la formació professional.
L’empresa primer haurà d’abonar l’import del curs un cop finalitzat, i amb posterioritat obtindrà la bonificació en els imports a liquidar en concepte de cotitzacions a la Seguretat Social.

Crèdit disponible per a la formació dels treballadors

S’estableixen diferents percentatges de bonificació en funció del nombre de treballadors que tingui l’empresa:

 • De 1 a 5 treballadors: crèdit de bonificació fix de 420€
 • De 6 a 9 treballadors: 100%
 • De 10 a 49 treballadors:75%
 • De 50 a 249 treballadors: 60%
 • 250 o més treballadors: 50%

Per empreses de nova creació i les que obrin nous centres de treball, s’estableix una bonificació de 65€ per cada treballador.
Les empreses que concedeixin permisos individuals de formació (PIF) disposaran d’un crèdit addicional de fins un 5%.
Quadre resum de la forma de càlcul per conèixer l’import del crèdit disponible:

Permisos individuals de formació (PIF)

És un permís individual de formació, on l’empresa autoritza al treballador a realitzar un curs reglat reconegut amb una acreditació oficial, per exemple, els títols universitaris o de postgrau, entre d’altres.
En les bonificacions per la via del PIF, la Fundació Tripartita genera un crèdit addicional al de la quota (és a dir, no consumeix la quota assignada) si el cost salarial del permís del treballador que realitza la formació és superior al 5% del seu crèdit anual.
Per la via del PIF existeix un màxim d’hores bonificables.
A més de les obligacions generals també s’han de complir les específiques de PIF, com és el poder acreditar de manera fefaent que al menys una part del curs es desenvolupa dins l’horari laboral habitual del treballador.

Diferents modalitats d’accés a les bonificacions

Totes les empreses poden escollir tres maneres d’accedir i gestionar les bonificacions:

 1. Actuar com EMPRESA BONIFICADA, gestionant la bonificació des de la mateixa empresa o externalitzant la gestió a una consultora. Aquesta opció permet dissenyar els cursos d’acord amb les necessitats pròpies de l’empresa, decidir quan s’han de realitzar i escollir els centres de formació més adequats.
 2. Acollir-se a una AGRUPACIÓ D’EMPRESES, on el centre de formació assumeix el paper d’entitat organitzadora i així gestiona la bonificació de l’empresa després de formalitzar un conveni d’adhesió, en general tramitant en exclusiva els cursos que imparteix el propi centre.
  En qualsevol cas, l’empresa segueix essent la responsable davant la Fundació Tripartita, i la que haurà d’assumir la devolució o penalització en cas d’existir algun tipus d’incident en la gestió. De la mateixa manera que succeeix amb la modalitat anterior, la bonificació obtinguda mitjançant Agrupacions d’Empreses prové de la subvenció que cada empresa tingui assignada per l’any en curs.
 3. Acollir-se a un CONTRACTE PROGRAMA. Les entitats que gestionen els contractes programes son organismes empresarials o sindicals d’àmplia representació nacional que reben directament de la Fundació Tripartita una bonificació.
  Les empreses poden participar en aquesta opció formativa sense que això disminueixi la bonificació que tenen assignada. En general els Contractes Programa ofereixen formació de catàleg que sol cobrir programes transversals (ofimàtica, comptabilitat bàsica, etc.) i son un bon recurs per donar resposta a algunes necessitats formatives sense reduir el pressupost anual de formació ni la subvenció.

Cal tenir present que les empreses poden accedir a la bonificació combinant totes les modalitats possibles, podent participar en una o varies agrupacions fins que s’esgoti el crèdit assignat a l’empresa per l’any en curs.

Requisits per les empreses

Respecte els cursos de formació:

 • Durada mínima de 6 hores.
 • Màxim 25 assistents per grup i 8 hores diàries de formació.
 • Cal notificar cada curs amb un termini mínim de 7 dies naturals abans del seu inici.
 • Una vegada finalitzat el curs, cal notificar la seva finalització, on s’especifiquin els costos de la formació i els assistents que han participat.

Respecte als participants:

 • Només es poden bonificar els treballadors del Règim General (queden expressament exclosos els treballadors autònomsi personal d’Empreses de Treball Temporal).
 • Les grans empreses han d’assegurar un percentatge de participació dels col·lectius prioritaris (dones, majors de 45 anys, etc.) en la formació que tramitin.
 • La formació ha de ser gratuïta per els treballadors i no ha d’estar inclosa en altres subvencions.

Respecte a l’empresa:

 • Té l’obligació d’informar a la seva representació sindical dels cursos que es subvenciona.
 • Ha d’estar al corrent de les seves obligacions tant de Seguretat Social com de l’Agència Tributària.
 • Ha d’abonar les factures del proveïdor de la formació abans d’aplicar-se la corresponent bonificació.
 • Per poder tramitar la subvenció com empresa bonificada ha de disposar de signatura digital com a persona jurídica.

Aplicació de les bonificacions:
Les empreses han de fer constar l’import d’aquestes bonificacions en els documents de cotització com qualsevol altre benefici a càrrec del Servei Públic d’Ocupació Estatal (INEM).

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.