Els convenis col·lectius poden pactar clàusules de jubilació forçosa amb efectes del 01/01/2019

Una de les novetats importants que es va introduir al Reial Decret Llei 28/20018 de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures en matèria social, laboral i ocupació, és la possibilitat, amb efectes des del 01/01/2019, de pactar clàusules de jubilació forçosa en els convenis col·lectius, sempre que es compleixin certes condicions.

Són diversos els convenis laborals que ja han regulat aquesta possibilitat, com el Conveni General de Sector de la Construcció.
Aquesta és una possibilitat que successivament ha anat permetent-se i prohibint-se en la disposició addicional 10a de l’Estatut dels Treballadors (ET).

Des de la reforma laboral de l’any 2012, no era possible incloure en els convenis col·lectius clàusules de jubilació forçosa. Era nul·la, qualsevol clàusula convencional o contractual, que declarés l’obligació de jubilar-se els treballadors en el moment en què complien l’edat ordinària de jubilació.

Amb anterioritat a la reforma, s’admetien clàusules obligatòries de jubilació per als treballadors que arribessin a l’edat ordinària, i complissin els requisits exigits per accedir a la pensió.

Quins requisits s’han de complir per incloure en els convenis col·lectius clàusules de jubilació forçosa?

Des del 01/01/2019 els convenis col·lectius podran establir clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l’edat ordinària de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social, sempre que es compleixin els requisits següents:

  • El treballador afectat per l’extinció de el contracte de treball ha de complir els requisits exigits per la normativa de Seguretat Social per tenir dret a la pensió completa de jubilació (100%) en la modalitat contributiva (amb anterioritat, es condicionava al fet que la pensió de el treballador no fos inferior al 80% de la base reguladora).
  • La mesura ha de vincular-se a objectius coherents de política d’ocupació expressats en el conveni col·lectiu, com ara la millora de l’estabilitat en l’ocupació per la transformació de contractes temporals en indefinits, la contractació de nous treballadors, el relleu generacional o qualssevol altres dirigides a afavorir la qualitat d’ocupació.