Participació dels treballadors en les eleccions al congrés dels diputats, i al senat, del 10 de novembre de 2019

Amb motiu de les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat que se celebraran el proper diumenge 10 de novembre, recordem les normes aplicables en l’àmbit laboral, en els processos electorals.
Les empreses han de concedir als treballadors que tinguin la condició d’electors i que no gaudeixin el proper 10 de novembre del corresponent descans setmanal, un permís de com a màxim quatre hores, dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret a vot.
L’esmentat permís tindrà el caràcter de no recuperable, i es retribuirà el salari que hauria correspost si s’hagués prestat els serveis normalment.
No serà necessari concedir cap permís als treballadors que realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals (de 09:00 a 20:00 hores), sempre que la coincidència sigui com a màxim de dues hores.
Si l’horari de treball coincideix en dues o més hores i menys de quatre, se’ls concedirà un permís de dues hores.
Si l’horari de treball coincideix entre quatre o més hores, se’ls concedirà un permís general de quatre hores.
Es reduirà proporcionalment la durada del permís als treballadors que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.
Si els treballadors tenen una jornada amb horari que no coincideixi total, ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tindran dret a cap permís.
Serà facultat de l’empresa determinar el moment de gaudi de les hores concedides per a la votació, que haurà de coincidir necessàriament amb l’horari establert pel col·legi electoral.
L’empresa pot exercir el dret de sol·licitar als seus treballadors el justificant acreditatiu d’haver votat, als efectes de l’abonament del salari pel permís concedit.

Permís posterior:

Aquells treballadors que el diumenge 10 de novembre no gaudeixin del descans setmanal, però acreditin la seva condició de membres de la mesa electoral o interventors, se’ls concedirà el permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia 10 de novembre, i un permís de les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior, també aquest amb dret a retribució.
Per facilitar el compliment dels deures dels membres de les meses electorals durant la jornada electoral, es tindrà en compte que el torn de nit que comença el dia de la votació s’ha de computar com a jornada laboral del dia electoral i, el dret de reducció de les cinc hores de la jornada de treball es podrà exercir en el torn de nit següent de la persona treballadora, sempre que aquest torn s’iniciï el dia immediatament posterior a el de les eleccions.
Aquest permís de caràcter no recuperable serà retribuït per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de la mesa o interventor.
El permís de cinc hores de la jornada laboral del dia 11 de novembre es fa extensiu a tots aquells treballadors que encara gaudint del seu corresponent descans setmanal el dia 10 de novembre, acreditin la seva condició de membres de la mesa electoral o interventor, en les mateixes condicions que estableix l’apartat anterior.
Les empreses han de concedir un permís retribuït, per tota la jornada de diumenge 10 de novembre, a aquells treballadors que acreditin la seva condició d’apoderats i no gaudeixin del seu descans setmanal en l’esmentada data.
Si alguna de les persones que acreditin la seva condició de membre de la mesa electoral, interventor o apoderat, haguessin de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari/a, a petició de la persona interessada, ha de canviar-li el torn, perquè pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Gaudi dels permisos:

Igualment, les empreses han de concedir un permís retribuït, de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, a aquells treballadors que, per prestar els seus serveis lluny del seu domicili habitual, o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el seu dret a vot el proper 10 de novembre, puguin realitzar personalment la sol·licitud de certificació per a realitzar el seu vot per correu. L’esmentat permís es podrà gaudir des de la data de convocatòria de les eleccions fins al dia 31 d’octubre de el 2019.
A l’efecte de calcular el salari a percebre per les persones treballadores amb dret a gaudir dels permisos esmentats, si està constituït en part per una prima o incentiu, aquesta part es calcularà atenent a la mitjana percebuda pel treballador, i pel concepte esmentat , en els 6 mesos immediatament anteriors.