Jubilació de les persones amb discapacitat

Les persones amb determinats graus de discapacitat compten amb condicions especials d’accés a la jubilació, ja que en moltes ocasions tenen més dificultats per cotitzar els anys necessaris per poder gaudir de la pensió contributiva de jubilació.
Les persones amb discapacitat es poden jubilar, encara que aquest dret depèn del grau de discapacitat acreditada:

  • Discapacitat igual o superior al 65 %:

    La jubilació de discapacitats de més del 65 % es regula pel RD 1539/2003; els treballadors per compte d’altri inclosos en el Règim General i alguns règims especials que facin una activitat retribuïda i durant aquesta acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %. tenen dret a una reducció en l’edat de jubilació en un període equivalent al que resulti de multiplicar per 0,25 el temps efectivament treballat. Caldrà multiplicar-lo per 0,50 en els casos en què el treballador, a més, acrediti la necessitat d’una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida ordinària.

  • Discapacitat igual o superior al 45 %:

    Per a aquelles persones amb una discapacitat entre el 45 % i el 65 % (la jubilació de discapacitats entre el 45 % i el 65 % es regula pel RD 1851/2009) també hi ha una reducció de l’edat ordinària de jubilació. Aquest cas s’aplica, a diferència de l’anterior, tant als treballadors per compte d’altri com als autònoms que acreditin estar en situació d’alta o en situació assimilada a la d’alta en la data de la jubilació, que durant la seva vida laboral hagin treballat un temps efectiu d’almenys 15 anys i que es vegin afectats per certes discapacitats. En aquest cas, l’edat mínima de jubilació s’estableix en 56 anys. El període de temps en què es redueixi l’edat de jubilació del treballador es computarà com a cotitzat a l’efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per calcular l’import de la pensió de jubilació.

Com es calcula la pensió de jubilació en aquests casos:

Els càlculs es realitzen en funció dels anys treballats. Un 50%, si es tenen 15 anys treballats; 3% més per cada any, entre els 16 i 25 anys cotitzats; i 2%, entre els 26 i 35 anys cotitzats. Si s’ha cotitzat durant més de 35 anys, la jubilació seria de el 100% de la base reguladora.