Resum de les principals dades a considerar d’aquest programa que pot beneficiar tant els treballadors com les empreses que els contractin:

 • S’inicia el termini per poder contractar sota les condicions d’aquest programa el 1-10-2022 i finalitza el 1-6-2023.
 • La persona que es contracti ha d’estar desocupada i tenir trenta anys o més.
 • Poden optar a la subvenció: les empreses, així definides en el dret mercantil, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre que prèviament han d’estar seleccionades per les entitats promotores (ajuntaments, entitats locals, associacions empresarials…).
 • Pressupost del programa: 14.906.455,85€
 • Quantia de l’ajut a l’empresa que contracta : 1.166,67 euros/mes per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos

La norma legal:

DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA RESOLUCIÓ EMT/2766/2022, de 29 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2023 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) 

 • Article 1 Objecte Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l’any 2023 de les subvencions corresponents a la Línia 2. Entitats contractants previstes a l’apartat d) de la base 2.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 d’agost, DOGC núm. 7677, modificada per l’Ordre EMT/128/2021, de 14 de juny de 2021, publicada el 17 de juny, DOGC núm. 8436. 
 • Article 2 Actuacions subvencionables És subvencionable l’actuació d’Experiència professional mitjançant un contracte laboral, prevista a la base 2.1, lletra d), de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.
 • Article 3 Entitats beneficiàries
  • 3.1 Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 3.3 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.
  • 3.2 Les entitats contractants han de ser seleccionades prèviament per les entitats promotores, associades o vinculades previstes a la base 3.2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, i han de subscriure junt amb aquestes, el conveni de col·laboració que preveu la base
  • 3.3 de l’annex 1 de l’esmentada Ordre.
 • Article 4 Requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària Els requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària estan recollits a les bases 3 i 4 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.
 • Article 5 Persones destinatàries Les persones destinatàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, i que hagin estat seleccionades com a participants del programa per les entitats promotores, associades o vinculades. 
 • Article 6 Aplicació pressupostària i import convocat
  • 6.1 L’import màxim estimat destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 14.906.455,85 euros, amb càrrec a les partides D/470000121/331L/0000, D/481000121/331L/0000, D/482000121/331L/0000, D/484000121/331L/0000 del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de l’any 2023. ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 2/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8755 – 19.9.2022 CVE-DOGC-A-22258037-2022 Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d’imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d’acord amb la seva naturalesa econòmica, a l’estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2023. Així mateix, si la convocatòria té identificats pressupostàriament els imports per cada actuació o línia, aquestes quantitats poden ser flexibles entre elles, per tant, la distribució inicial d’imports de cada partida pressupostària pot ser modificada en atenció al desenvolupament i les necessitats de cada programa, sempre sense superar l’import de la convocatòria. D’acord amb l’article 21.1 de la Llei 1/2021, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, en les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes i afectats, tant si es tracta d’ingressos previstos en el pressupost inicial com si són ingressos addicionals no previstos que han generat crèdit, d’acord amb el que estableix l’article 9.3, no es poden ordenar pagaments fins que no s’hagi produït efectivament l’ingrés en la tresoreria corresponent.
   • 6.1.1 Aquests imports es poden ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
   • 6.1.2 La concessió de les subvencions previstes en aquesta Resolució, així com l’efectivitat de la quantia addicional esmentada, resten condicionades a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment previ a la resolució de la concessió de la subvenció.
  • 6.2 El finançament de les actuacions que preveu aquesta Resolució ha d’anar a càrrec dels programes acordats en la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social que s’aprovin per a l’any 2023.
   • 6.2.1 Els ajuts que preveu aquesta Resolució tenen la consideració d’ajuts de mínimis, d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis. La quantitat total d’ajuts de mínimis que pot rebre una entitat, no pot superar els 200.000,00 euros, en el termini de tres exercicis fiscals; l’exercici fiscal en curs i els dos anteriors. I en el cas d’empreses que operen en el sector del transport per carretera, l’ajut té un límit que es fixa en 100.000 euros. Els ajuts de mínimis no es poden acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables, si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament general d’exempció per categories o en una decisió de la Comissió.
  • 6.3 En el supòsit que després de dictar la resolució d’atorgament de subvencions s’hagin produït renúncies, revocacions o reintegraments, es poden assignar nous atorgaments de sol·licituds que no han obtingut subvenció perquè s’ha exhaurit el pressupost disponible, sempre que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria. Es fa seguint l’ordre de prelació d’acord amb la data de l’assentament de registre de les sol·licituds.
  • 6.4 L’atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d’atorgament, a conseqüència de les restriccions que se’n derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 • Article 7 Quanties
  • 7.1 La quantia de la subvenció a atorgar a les entitats contractants per desenvolupar l’actuació d’experiència professional mitjançant contracte laboral prevista a l’apartat d) de la base 2.1 i a la base 8.2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, és de 1.166,67 euros/mes per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos.
  • 7.2 D’acord amb el que preveu la lletra ii) de la base 21.3.2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/128/2021, de 14 de juny, de modificació de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, la quantia del mòdul econòmic diari és de 38,36 euros.
 • Article 8 Sol·licituds i termini de presentació
  • 8.1 El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’1 d’octubre de 2022 i finalitza, com a màxim, l’1 de juny ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 3/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8755 – 19.9.2022 CVE-DOGC-A-22258037-2022 de 2023. Les entitats contractants disposaran del termini de 2 mesos des de la data d’inici del contracte de treball per presentar la sol·licitud, dins del marc establert en el paràgraf anterior. Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, l’entitat contractant disposa del termini de dos mesos a comptar des de la data d’inici del darrer contracte.
  • 8.2 Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, cercant el tràmit: Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades de 30 i més anys /Sol·licitar la subvenció. Línia 2: Entitats contractants. Convocatòria anticipada 2023.
  • 8.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d’acreditar-los estan recollits en les bases 4 i 10 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol. 
 • Article 9 Documentació de sol·licitud La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la que s’indica a la base 11 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.
 • Article 10  Requisits per obtenir la subvenció Els requisits per obtenir la subvenció estan recollits a la base 13 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.
 • Article 11 Procediment de concessió El procediment de concessió de les actuacions subvencionades corresponents a la Línia 2 – entitats contractants, és el de concurrència no competitiva d’acord amb el que s’estableix a la base 14.2.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.
 • Article 12 Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos
  • 12.1 L’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de subvencions es regula a les bases 14.2 i 15.2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.
  • 12.2 L’òrgan competent per dictar la resolució, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regula a la base 15.2.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/132/2018, de 30 de juliol. 12.3 D’acord amb la base 15.2.2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/132/2018, de 30 de juliol, el termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de 6 mesos, a comptar des de la data de publicació d’aquesta resolució.
 • Article 13 Termini d’execució
  • 13.1 D’acord amb el que s’estableix a la base 16 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol i en concordança amb l’article 14 de la Resolució EMT/1790/2022, de 3 de juny el programa té una durada de 12 mesos i s’inicia com a màxim l’1 d’octubre de 2022 i finalitza com a màxim el dia 30 de setembre de 2023.
  • 13.2 D’acord amb l’article 14 de la Resolució EMT/1790/2022, de 3 de juny, els contractes de treball previstos a la base 5.2 Línia 2. Entitats contractants, de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, s’han de ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 4/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8755 – 19.9.2022 CVE-DOGC-A-22258037-2022 subscriure a partir de l’1 d’octubre de 2022.
  • 13.3 Atès que el període subvencionable dels contractes de treball s’ha de realitzar dins el termini d’execució del programa, la data màxima per subscriure aquests contractes va en funció d’aquest període. 
 • Article 14 Termini, modalitat i documentació de justificació Les entitats que hagin rebut subvencions d’acord amb aquesta Resolució han de presentar la justificació en els terminis i les condicions que estableix la base 21.3.2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol. 
 • Article 15 Indicadors D’acord amb la base 29 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, obté els indicadors necessaris mitjançant la documentació que les entitats beneficiàries presenten juntament amb la sol·licitud i la justificació.
 • Article 16 Mesures de seguretat En compliment dels deures en matèria preventiva, les entitats beneficiàries han d’adoptar les actuacions i mesures necessàries per garantir la seguretat en la salut de les persones treballadores i usuàries. Aquestes mesures cal consultar-les o acordar-les quan escaigui, seguint els procediments legalment previstos, amb els comitès de seguretat i salut, o amb la participació dels delegats i delegades de prevenció, sens perjudici dels temes que afectin les relacions laborals, que han de ser canalitzats cap als òrgans de participació i representació legals. El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha acordat i publicat un document de recomanacions de mesures preventives i organitzatives per dur a terme aquesta planificació https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesurescoronavirus/. En aquest sentit, les entitats beneficiàries han de presentar una declaració responsable amb el model normalitzat disponible al Catàleg d’impresos https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-390-00.pdf, indicant el compromís de dur a terme les mesures que detalla l’apartat I del document de recomanacions esmentat.

Contacta’ns


  He llegit i accepto les Condicions Generals i la Política de Privacitat.
  Em vull subscriure a la newsletter.