Amb data 8 de setembre s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat social dels treballadors al servei de la llar. La norma pretén equiparar aquest col·lectiu amb la resta de treballadors en els àmbits del sistema extintiu de la relació laboral i de l’accés a la prestació per desocupació, entre altres extrems.

Amb entrada en vigor el 9 de setembre, encara que amb algunes excepcions que veurem a continuació, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre (RDL 16/2022) que millora les condicions de treball i de Seguretat Social dels treballadors al servei de la llar.

La norma té com a objectiu equiparar les condicions de treball i de Seguretat Social dels treballadors de la llar familiar a les de la resta de treballadors per compte d’altri per posar fi a la discriminació històrica d’aquest col·lectiu feminitzat.

La norma busca acabar amb la desigualtat en dos àmbits: el sistema extintiu de la relació laboral i la prestació per desocupació; així mateix, es garanteix la protecció de la seguretat i salut dels treballadors que conformen aquest col·lectiu de manera equivalent a les garanties de què gaudeix qualsevol altre treballador, en la línia ordenada per la normativa antidiscriminatòria de la Unió Europea i el Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball, fet que implica el respecte al dret constitucional a la salut que correspon a totes les persones.

Finalment, es proporciona cobertura en l’àmbit de la garantia salarial als treballadors del servei domèstic en els casos d’insolvència o concurs dels ocupadors.

PRINCIPALS NOVETATS

1. Equiparació en prevenció de riscos laborals

Es garanteix un nivell de protecció de la seguretat i salut dels treballadors al servei de la llar familiar equivalent a la de qualsevol altre treballador. 

2. Garantia salarial, cotització dels ocupadors i intervenció del FOGASA

Es facilita una cobertura de garantia salarial al col·lectiu de treballadors al servei de la llar.

Concretament, s’incorpora la relació laboral d’aquest col·lectiu al catàleg de beneficiaris de les indemnitzacions reconegudes pel Fons de Garantia Salarial (FOGASA) en cas d’acomiadament o extinció del contracte.

Es modifica la normativa sobre el FOGASA: per una banda determinant l’obligació de cotització dels ocupadors del servei domèstic i, per l’altra, oferint una cobertura indemnitzatòria als treballadors del servei domèstic en els casos d’insolvència o concurs dels ocupadors.

La indemnització es determinarà a raó de dotze dies de sou per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, amb un límit superior de 6 mensualitats, sense que el salari diari, que representa la base del càlcul, pugui superar el doble del salari mínim interprofessional.

3. Desocupació i cobertura de la Seguretat Social

S’apliquen les modificacions normatives pertinents per a l’equiparació en l’àmbit de la Seguretat Social entre treballadors de la llar i la resta dels treballadors per compte d’altri, de manera no es modifiquen els aspectes sobre gestió i protecció social en el Sistema i altres mesures de caràcter econòmic i social “que no estipulen tractaments diferencials injustificats i menys favorables, sinó simplement ajustos fonamentalment formals i de gestió”. No obstant això, sí que era precís alterar les normes de Seguretat Social que situaven als treballadors de la llar en cert desavantatge particular respecte la resta de treballadors sense justificar-se per factors objectius i aliens a qualsevol discriminació per raó de sexe.

En conseqüència, les treballadores de la llar deixen de ser l’únic sector laboral que no gaudia de protecció en situació de desocupació, malgrat que la majoria tenen relacions laborals a temps parcial i intermitents, que sovint finalitzen de manera sobtada per defunció dels seus ocupadors i amb un règim especial d’acomiadament que permetia els acomiadaments arbitraris sense cap mena d’indemnització.

Pel que fa a la manera d’efectuar la cotització, s’especifica per a 2022 en la disposició transitòria segona del RDL 16/2022, sense perjudici que a partir de l’1 de gener de 2023 es practiqui d’acord amb la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Per tant, a partir de l’1 d’octubre de 2022 és obligatòria la cotització. Les bases per  determinar la contingència de desocupació i les aportacions al FOGASA en aquest sistema seran les que corresponen a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, i la seva determinació, entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2022, s’ajustarà al que es disposa en la Llei de pressupostos generals de l’Estat vigent.

Finalment, s’actualitza el contingut de la disposició transitòria setzena de la LGSS, que especifica les bases, el tipus de cotització i l’acció protectora en el sistema especial per a treballadors de la llar, incloent-hi la nova escala de retribucions i bases aplicables durant l’any 2023 per a la cotització a la Seguretat Social en el sistema especial per a empleats de llar:

 Fins a 2022, les retribucions i les bases de cotització s’actualitzaran en idèntica proporció a l’increment de l’SMI.

 En 2023, les retribucions mensuals i bases de cotització obeiran a la següent escala:

Retribucions mensuals i bases de cotització 2023
Tram 1, fins a 269 eurosBase: 250,00 euros/mes
Tram 2, de 269,01 fins a 418,00 eurosBase: 357,00 euros
Tram 3, de 418,01 fins a 568,00 eurosBase: 493,00 euros
Tram 4, de 568,01 fins a 718,00 eurosBase: 643,00 euros
Tram 5, de 718,01 fins a 869,00 eurosBase: 794,00 euros
Tram 6, de 869,01 fins a 1.017,00 eurosBase: 943,00 euros
Tram 7, de 1.017,01 fins a 1.166,669 eurosBase: 1.166,70 euros
Tram 8, des de 1.166,67 eurosBase: retribució mensual

4. Condicions de treball equivalents: Acomiadaments

Es suprimeixen les diferències no justificades en les condicions de treball dels treballadors inclosos en la relació laboral especial objecte d’anàlisi en relació amb la resta de treballadors per compte d’altri.

Per tant, l’equiparació s’estén a les normes ordinàries sobre intervenció del FOGASA, i també a la forma dels contractes: presumpció de contracte per temps indefinit i jornada completa (excepte que especifiqui el contrari), dret a  exigir que el contracte es formalitzi per escrit, dret a rebre informació sobre elements essencials i les condicions d’execució de la prestació laboral, etc.

L’exclusió de la cobertura dispensada pel FOGASA era, segons la mateixa norma, una diferència de tracte no justificada, ja que en l’actualitat és possible la declaració d’insolvència de les unitats familiars avalada per la llei de segona oportunitat.

Relacionat amb el nou sistema de protecció, s’aplica una remodelació que comportarà importants efectes respecte les tres noves causes d’extinció de la relació laboral (sumades a les generals de l’article 49.1 de l’Estatut dels Treballadors):

– La disminució dels ingressos de la unitat familiar o l’increment de les seves despeses 

– La modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que puguin  justificar que es prescindeixi del treballador de la llar.

– El comportament del treballador que suposi la pèrdua de confiança de l’ocupador.

Durant el període de preavís per a l’extinció (set dies, o vint si la prestació de serveis hagués superat un any), la persona que presti serveis a jornada completa tindrà dret, sense disminució de la seva retribució, a un permís de sis hores setmanals amb la finalitat de buscar una nova ocupació.

En cas de no-compliment dels requisits relatius a la forma escrita de la comunicació d’extinció o la posada a la disposició de la indemnització, es presumirà que l’ocupador ha optat per aplicar el règim extintiu de l’acomiadament. 

Límit horari per a treballadors interns: la decisió d’extingir  la relació laboral no podrà dur-se a terme, pel que fa a empleats interns, entre les disset hores i les vuit hores de l’endemà, llevat que l’extinció del contracte estigui motivada per una falta molt greu als deures de lleialtat i confiança.

Especial consideració de la figura del desistiment

El desistiment estava contemplat com una «institució d’excepció», regulada en el Reial decret 1620/2011, que permetia de manera unilateral, mitjançant el pagament d’una indemnització i sense la necessitat de donar explicacions, executar el trencament inopinat del contracte. Aquesta figura estava present únicament en la regulació del treball domèstic i el règim especial d’alta direcció.

El mateix reial decret llei expressa que aquesta figura provocava la difuminació  dels límits que garanteixen l’acomiadament objectiu, per existir una via alternativa  de convalidació de l’extinció. Per això, l’ocupador podria veure’s atret per aquest mecanisme (excepte en aquells casos en què resulti indiscutible la causa de l’acomiadament disciplinari), donada la manca de necessitat d’al·legar causa i la quantia menor de la indemnització que la fixada per a la improcedència de l’acomiadament.

La supressió d’aquesta figura era necessària, segons l’Executiu, perquè constituïa una diferència de tracte injustificada en perjudici dels treballadors de la llar que, a més, tenia com a efectes una major vulnerabilitat, un dèficit de tutela en els casos de discriminació i un increment de la precarietat d’aquest sector. Com bé s’ha indicat, a partir d’ara l’acomiadament només es pot produir per causa justificada tenint en compte les particularitats de la relació laboral en la llar.

5. Requisits d’inscripció a la Seguretat Social

En les sol·licituds d’alta presentades per als treballadors inclosos en el sistema especial hauran d’aparèixer, a més de les dades establertes amb caràcter general, el  compte de l’entitat financera en el qual s’ha de domiciliar el pagament de la cotització i les dades corresponents al tipus de contracte de treball i al seu contingut mínim, consistent en el nombre d’hores de treball mensuals i setmanals, en l’import del salari, tant per hora realitzada com mensual, inclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, així com, si és el cas, en l’import del salari mensual acordat en espècie i en l’existència o no de pacte d’hores de presència o d’hores de pernoctació, juntament amb la retribució per hora pactada.

Aquesta referència farà efecte a partir del dia 1 de gener de 2023.

6. Sistema de bonificacions

Com s’ha establert, és obligatori cotitzar per desocupació i al FOGASA a partir de l’1 d’octubre. Perquè aquestes cotitzacions no suposin un sobreesforç econòmic substancial per als ocupadors, aquests tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al FOGASA en aquest sistema especial.

D’altra banda, es manté una reducció d’un 20% en l’aportació empresarial a la cotització per contingències comunes corresponent a aquest sistema especial.

Tots dos aspectes tenen com a data inicial de vigència  l’1 d’octubre de 2022.

Com a alternativa a aquesta reducció, els ocupadors que donin d’alta en el règim general a un treballador al servei de la llar gaudiran, durant tota el període d’alta en aquest règim, d’una bonificació del 45% o del 30% en l’aportació de l’empresa a la cotització a la seguretat social per contingències comunes corresponent al sistema especial, sempre i quan compleixin determinats requisits de patrimoni o renda, que seran determinats reglamentàriament. L’especificació del dret a les bonificacions en les quotes correspon al SEPE.

L’expressat en el paràgraf anterior té com a data d’entrada en vigor l’1 d’abril de 2023.

7. Assumpció empresarial d’obligacions en matèria de cotització (menys de 60 hores mensuals de serveis)

S’estableix que els ocupadors es faran càrrec de les obligacions de cotització per als treballadors que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores/mes per ocupador.

D’aquesta manera, el legislador evita la possibilitat que els mateixos treballadors siguin els qui sol·licitin directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades quan així ho acordin amb els ocupadors.

La data que cal apuntar és l’1 de gener de 2023. Durant aquest mes, els ocupadors hauran de facilitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades necessàries per al càlcul i el pagament de les quotes de la Seguretat Social, i especialment les dades bancàries imprescindibles per al pagament de les cotitzacions, així com l’entitat gestora o en defecte col·laboradora de la Seguretat Social per la qual opten a l’efecte de la cobertura de les contingències professionals, suposant que totes aquestes dades no s’haguessin comunicat amb anterioritat.

8. Subministrament d’informació al SEPE

Les administracions tributàries, estaran obligades a subministrar al Servei Públic d’Ocupació Estatal la informació sobre beneficis en la cotització que li competeix.

9. Comissió d’estudi sobre malalties professionals

La norma expressa també el compromís de creació d’una comissió d’estudi, que tindrà per objectiu tenir en compte la perspectiva de gènere en el quadre de malalties. Es pretén corregir les mancances que existeixen en la protecció respecte les malalties professionals de les feines desenvolupades majoritàriament per dones.

10. Valoració de les noves bonificacions en la cotització

Una altra previsió obligarà el Govern a dur a terme una anàlisi de les noves bonificacions en la cotització en el sistema especial per a empleats de llar, al cap de dos anys de l’entrada en vigor de la norma. 

11. Acreditació de competències en l’àmbit domèstic

El Govern desenvoluparà polítiques de formació i acreditació per als treballadors de la llar dedicats a la cura o l’atenció dels membres de l’àmbit familiar. Aquestes iniciatives assumiran les particulars condicions de treball en aquest sector i els treballadors que hi duen a terme la seva activitat.

12. Règim transitori

El que s’estableix en aquesta norma és d’aplicació als contractes vigents a partir de la data de la seva entrada en vigor.

La cotització per desocupació i al FOGASA fins al 31 de desembre de 2022. Els percentatges aplicables seran els següents:

– Per desocupació: del 6,05%, del qual el 5% serà a càrrec de l’ocupador i l’1,05% a càrrec de l’empleat.

– FOGASA: del 0,2%, a càrrec exclusiu de l’ocupador.

També  es vol mantenir els beneficis per la contractació de cuidadors en famílies nombroses: les bonificacions que s’estiguessin aplicant l’1 d’abril de 2023 mantindran la seva vigència fins a la data d’efectes de la baixa dels cuidadors que hi tinguin dret en el règim general. Aquestes bonificacions són incompatibles amb les noves reduccions del reial decret llei.

Per qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb nosaltres.

Contacta’ns


    He llegit i accepto les Condicions Generals i la Política de Privacitat.
    Em vull subscriure a la newsletter.