Els impostos es paguen en terminis determinats, de forma general, les obligacions trimestrals -IVA, pagaments a compte de l’IRPF, retencions d’arrendaments, de professionals de préstecs, etc.- es presenten i els liquiden de l’1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre. Fins al dia 15 es pot escollir l’opció de domiciliar-ho en compte i del 15 al 20 demanant l’NRC a l’entitat bancaria. Hi ha altres impostos com ara: la renda, l’Impost de societats, etc., que es presenten en terminis diferents.

I si no tenim liquiditat per fer front als impostos?

Com hem d’actuar si preveiem que en el venciment de l’impost no tindrem prou líquid per pagar-lo?
Els autònoms i les empreses tenen diferents possibilitats pel pagament dels impostos, a excepció de les retencions que no es poden ajornar.
Opció 1: sol·licitar ajornament a Hisenda
Imports fins a 30.000 euros

SOCIETATSPERSONES FÍSIQUES
Interessos3,75%3,75%
GarantiesNo calen garantiesNo calen garanties 
Màxim nombre de terminis6 terminis mensuals12 terminis mensuals

Imports superiors a 30.000 euros
En aquest cas l’administració exigeix justificació i garanties havent d’aportar:
Garanties: Aval personal, hipoteca Inmobiliària o hipoteca mobiliària, etc.
Pla de viabilitat o similar: S’ha d’aportar documentació per tal que hisenda valori la seva   situació econòmica.
Relació de factures emeses no cobrades (i justificació de que no han estat cobrades)
Relació de factures rebudes acreditant el seu pagament i els mitjans utilitzats per fer-ho.
Còpia de les reclamacions de les factures impagades.
En aquest cas es pot obtenir un termini màxim de l’ajornament entre 12 i 36 mensualitats.
Opció 2: sol·licitar un préstec especial per impostos a l’entitat bancaria
El préstec especial pel pagament d’impostos, es un préstec a curt termini destinat a finançar els impostos derivats de l’activitat empresarial. Es troben disponibles dins dels períodes de pagament estipulats (gener, abril, juliol i octubre) els avantatges són: Poder pagar les obligacions tributàries sense necessitat d’utilitzar recursos propis, planificar amb temps els fluxos de tresoreria i reduir la càrrega financera.
Quines conseqüències puc tenir si no pago els impostos, però tampoc demano ajornament?

  • Sancions
  • Diligències d’embargament de crèdit: es poden embargar els saldos pendents de cobrament de clients o devolucions tributàries pendents.
  • Embargaments d’immobles, comptes bancaris, accions… etc.

Quines conseqüències puc tenir si no pago l’ajornament o una part d’ell?
Si no es compleixen els terminis de pagament, hisenda ens notificarà donant-nos un nou termini per liquidar la quota impagada, el deute avançarà per via executiva de la següent manera:
1) Recàrrec executiu, abans no arribi la notificació de providència de constrenyiment: 5%
2) Recàrrec de constrenyiment reduït, quan ja ha arribat la primera notificació i fem el pagament quan aquesta ens indica: 10%
3) Recàrrec de constrenyiment ordinari: Quan es realitza el pagament fora de termini: 20% més els interessos de demora que corresponguin.
En cada situació cal demanar assessorament d’experts per poder optar per la millor de les opcions reduint el cost al mínim possible.
 
 

Ramió Assessors comptem amb 30 anys d’experiència en gestió comptable i d’empreses. Necessites ajuda? Contacta amb la nostra assessoria a Girona.