Les cooperatives estan constituïdes per persones físiques o jurídiques que, de forma voluntària, s’uneixen per oferir serveis de qualitat i econòmics a la vegada que s’obtenen beneficis pels socis. Es tracta d’empreses de propietat conjunta en les quals els socis, la limitació s’haurà de determinar pels seus propis estatuts, dirigeixen de forma personal i amb el seu vot el destí de l’activitat; es caracteritza, per tant, per la gestió democràtica i la participació activa en l’activitat de la mateixa a través de la qual s’intenta assolir el benefici comú de tots els socis.
El desenvolupament de l’activitat parteix d’un desemborsament de capital equitatiu per part de tots els seus membres. Per tant, seran els mateixos socis qui assumiran els riscos econòmics i socials que puguin derivar-se de les decisions estratègiques que s’hagin adoptat.
La constitució d’una cooperativa parteix de la sol·licitud de la certificació de denominació social, la qual ha d’estar incorporada a l’escriptura de constitució en el termini de quatre mesos des de la data d’expedició. No obstant això, també hem de tenir present que la denominació social sol·licitada restarà reservada per un període de dotze mesos; en aquest termini s’haurà d’haver presentat la inscripció de l’entitat en el registre competent de cooperatives.
Per a poder dur a terme l’esmentada inscripció, com a pas previ, s’haurà de fer la reunió de socis i sòcies de la cooperativa la qual es denominarà assemblea constituent.
Aquesta reunió és l’inici de l’activitat assembleària perquè es prenen acords, els quals s’hauran de plasmar en una acta i serà signada per tots els socis assistents, i amb la indicació expressa del lloc i la data.
El contingut mínim dels acords de l’acta de constitució són:

 • La declaració de la voluntat de constituir la cooperativa
 • La designació dels representants dels socis. Aquests membres tindran les facultats necessàries per dur a terme la constitució efectiva de l’entitat fins a la seva efectiva inscripció al registre corresponent.
 • L’aprovació dels estatuts socials en els quals es determina la forma de funcionament de la societat, l’objecte social, el domicili social i el capital social.
 • El nomenament del primer Consell Rector.
 • El nomenament d’interventors de comptes, només en el cas que estigui previst en els estatuts socials.

Amb posterioritat es formalitzarà, davant notari i amb l’assistència de tots els socis, l’escriptura pública de constitució i es farà efectiva la inscripció al Registre de Cooperatives.
Malgrat que les cooperatives tenen una fiscalitat clarament diferenciada de les societats mercantils habituals, cal recordar un punt comú: en ambdós casos la constitució de societats, i per tant també la constitució de cooperatives, està exempta de pagament en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD). No obstant això, és inexcusable la presentació de la documentació pertinent juntament amb el model oficial de l’impost.
Les cooperatives estaran condicionades per alguna de les tres situacions següents:

 • Cooperatives protegides: només gaudeixen d’aquesta situació aquelles que s’ajustin als principis i a les disposicions de la Llei 12/2015 de cooperatives de Catalunya de 9 de juliol i els articles 2, 6 i 33 de la Llei 20/1990, de règim fiscal de cooperatives.
 • Cooperatives especialment protegides: regulades als articles 2, 7, 8 i 34 de la Llei 20/1990, de règim fiscal de cooperatives. Els trets característics principals d’aquesta classe de cooperatives és que tributen al 20% pels resultats cooperatius; al tipus general per als extra cooperatius i redueixen la quota de l’impost sobre societats en el 50%.
 • Cooperatives sense protecció fiscal: quan es troben afectades per alguna de les causes d’exclusió total del règim de protecció fiscal. En els comptes anuals aprovats per l’assemblea general, la cooperativa ha d’informar sobre el compliment de totes les condicions que permetin tenir la protecció aplicada o les causes que han donat lloc a la pèrdua de protecció fiscal de conformitat amb allò establert a l’article 13 de la Llei 20/1990, de règim fiscal de cooperatives.

 

Beneficis fiscals de les cooperatives

Les cooperatives, de conformitat amb el que estableix la Llei 20/1990, de règim fiscal de cooperatives podran gaudir dels beneficis fiscals següents:
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: 
Exempció total en les operacions següents:

 1. Constitució, ampliació de capital, fusió i escissió.
 2. Constitució i cancel·lació de préstecs.
 3. Adquisicions de béns i de drets vinculats al compliment del que estableix l’objecte social. Aquest benefici és propi de les cooperatives de treball especialment protegides.

Impost sobre societats:
S’apliquen els tipus impositius següents:

 1. A la base positiva o negativa, corresponent als resultats cooperatius: el tipus del 20%.
 2. Llibertat d’amortització dels elements d’actiu fix nous amortitzables adquirits en el termini de 3 anys des de la inscripció de la cooperativa en el Registre.
 3. A la quota íntegra, una reducció del 50%. Aquest benefici és propi de les cooperatives de treball especialment protegides.

 

Impost sobre activitats econòmiques

Les cooperatives tenen una bonificació permanent del 95% de la quota de l’IAE i els seus recàrrecs. L’alta de l’activitat econòmica és obligatòria per a totes les persones físiques o jurídiques que duen a terme alguna activitat econòmica, encara que les que tenen una facturació anual inferior a 1 milió d’euros estan exemptes del pagament de l’impost de conformitat amb el TRLRHL.
Les cooperatives aporten un valor afegit al sistema econòmic atès que creen ocupació estable i, en moltes ocasions, són l’alternativa desconeguda per a molts emprenedors.
Nosaltres podem oferir-te els coneixements obtinguts per la dilatada experiència en creació i assessorament de cooperatives així com per la formació constant de la normativa en la matèria.
 
 

Ramió Assessors, gestió comptable i d’empreses. Necessites ajuda? Contacta amb la nostra assessoria a Girona.