Obligatorietat de disposar d’un canal de denúncies per empreses de més de 50 treballadors

El passat mes d’abril el Parlament Europeu va aprovar una directiva sobre l’obligatorietat, per a empreses amb més de 50 empleats, d’establir un canal intern per tramitar denúncies sobre infraccions i irregularitats.

L’objectiu del Canal de Denúncies és establir un procediment perquè qualsevol empleat o persona que treballi en la nostra empresa o es relacioni directa o indirectament amb ella, i tingui indicis raonables que s’està cometent un delicte o mala pràctica, pugui denunciar o simplement informar sobre els comportaments, d’acció o omissió, o fets, que puguin ser susceptibles de ser qualificats com a delictes o contraris al nostre Codi Ètic.

També es pot utilitzar el Canal de Denúncies per informar de fets susceptibles de causar danys econòmics, patrimonials o d’imatge a l’empresa.

Com ha de ser un canal de denúncies:

 • Han de ser negociats amb els representants legals dels treballadors
 • S’ha de garantir la confidencialitat del denunciant
 • També caldrà informar la plantilla que hi ha el mecanisme, del seu abast i el seu funcionament.
 • Queden prohibides represàlies contra els denunciants (no podran ser sancionats ni acomiadats)
 • Les denúncies hauran de ser tramitades per l’empresa, a través de persones imparcials.
 • S’ha de revisar periòdicament el funcionament i efectivitat del mecanisme i les polítiques relacionades amb ell.

Contingut de la denúncia:

 • Les denúncies rebudes han de contenir les dades necessàries per poder dur a terme l’anàlisi dels fets denunciats. Així, les comunicacions rebudes han de complir com a mínim els següents requisits:
 • Exposició clara i detallada dels fets.
 • Identificació de la societat o Unitat de Negoci en què hagin tingut lloc.
 • Nom i dades de contacte del denunciant i la seva vinculació per facilitar l’anàlisi i seguiment de la denúncia.
 • Identificació de les persones involucrades amb el comportament denunciat o amb coneixement.
 • Moment en què va ocórrer o ha estat passant el fet.
 • Quantificació, sempre que sigui possible, de l’impacte del fet denunciat sobre els estats financers.
 • Aportar, si es considera necessari, documents, arxius o altra informació que s’estimi rellevant per a l’avaluació i resolució de la denúncia.

El disseny de la cadena de denúncies ha de garantir la “confidencialitat” de l’informant i impedir que pugui accedir-hi personal no autoritzat. A més, haurà de donar-una “tramitació diligent” a la comunicació que permeti donar una resposta sobre el curs donat a la mateixa al denunciant abans de tres mesos i el justificant de recepció s’ha de lliurar en un termini màxim de 7 dies.

Aquesta directiva serà d’obligat compliment a partir del 2021.