Augmenta la importància de contractar una assegurança de responsabilitat civil per administradors i directius

La pòlissa de responsabilitat civil d’administradors cobreix els riscos sobre el patrimoni de les societats dels danys i perjudicis que eventualment puguin ocasionar a un tercer per actes portats a terme en el desenvolupament de les seves funcions. És més, tal i com exposa la recent sentència del Tribunal Suprem del passat 29 de gener de 2019 (Recurs número 2159/2016), la companyia asseguradora també ha de cobrir els deutes tributaris dels administradors socials i protegir el patrimoni personal de les reclamacions per danys i perjudicis que eventualment puguin ocasionar en el desenvolupament de les seves funcions. Per això, és molt rellevant per els administradors i directius contractar aquests tipus d’assegurança.

Qui és el responsable subsidiari dels deutes tributaris en les societats mercantils?

Segons regula l’article 43 de la Llei de Societats de Capital:

  • Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques, quan aquestes cometin infraccions tributaries i no s’hagin realitzat els actes necessaris per tal de complir amb les obligacions i deures tributaris i consentin l’incompliment o adoptin acords que possibilitin les infraccions, la seva responsabilitat també s’estendrà a les sancions.
  • Els administradors de fet o de dret d’aquelles persones jurídiques que hagin cessat les seves activitats, per les obligacions tributaries meritades que quedin pendents en el moment del cessament, quan no hagin fet tot el necessari per el seu pagament o hagin adoptat acords o establert mesures, causants de l’impagament.
  • Els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de les societats i entitats en general que no hagin realitzat les gestions necessàries per l’íntegre compliment de les obligacions tributàries, meritades amb anterioritat a aquestes situacions i imputables als respectius obligats tributaris. De les obligacions tributàries i sancions posteriors a les esmentades situacions respondran com administradors quan tinguin atribuïdes funcions d’administració.

Característiques de l’assegurança de responsabilitat civil per administradors i directius:

  • Assegurança de responsabilitat civil, l’assegurador es compromet a indemnitzar el dany derivat de la relació del risc delimitat.
  • Assegurança de caràcter voluntari(cap norma obliga la seva contractació).
  • També estarà coberta la defensa jurídica de l’assegurat davant de reclamacions formulades contra ell.
  • La responsabilitat civil derivada de la mala fe de l’assegurat està exclosa legalment de cobertura (article 19 de la Llei de contracte d’assegurances)
  • En quant a la delimitació negativa del risc assegurat, en aquest tipus d’assegurances de responsabilitat civil, caldrà que les parts pactin quantes exclusions o limitacions a la cobertura del risc assegurat creguin oportunes. Recordem que caldrà ser molt meticulós a l’hora de concretar i redactar les exclusions per evitar sorpreses en el futur.

Contacta amb l’equip de Ramió Assessors per un assessorament més extens i personalitzat.