Incentius a les empreses per a la contractació de treballadors/es amb discapacitat

La Llei de l’Impost sobre Societats preveu la possibilitat d’aplicar una deducció de 9.000 euros per cada persona/any d’increment de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior; o de 12.000 euros si els treballadors tenen un grau de discapacitat igual o superior al 65%. (La DGT analitza com s’ha de computar els treballadors amb jornada parcial en el càlcul de mitjana de la plantilla).
Aquest incentiu és sens dubte, una oportunitat per a incentivar mitjançant un estalvi el l’Impost sobre Societats, les polítiques de responsabilitat social empresarial orientades a la contractació de treballadors amb discapacitat.

 • S’ha de distingir el tipus de minusvalidesa?
  No, no s’ha de distingir si es física, sensorial o psíquica, ni tal sols en els contractes indefinits o de caràcter temporal (sense perjudici que la durada del contracte hagi de ser tinguda en compte per el càlcul de la plantilla mitjana en cada exercici).
 • I si un treballador inclòs en la mitjana d’anys anteriors passa a situació d’excedència?
  Haurà de continuar computant en aquesta mitjana durant el temps que duri l’excedència o, per contra, s’ha d’entendre que hi ha una baixa i una nova alta (de manera que no computi en la mitjana el temps que duri l’excedència).
  La DGT conclou que en aquests casos el treballador en excedència no formarà part del còmput de la plantilla mitjana (a no ser que es tracti d’una excedència que s’assimili a una situació d’alta).
  En sentit contrari, els treballadors amb discapacitats que com a conseqüència del seu reingrés després d’un període d’excedència hagin de causar l’alta corresponent, es passaran a computar a l’efecte del càlcul de la mitjana de la plantilla.
 • I en els casos de successió empresarial?
  En els casos en què els treballadors discapacitats entrin a formar part d’una empresa com a conseqüència d’una successió empresarial, la DGT conclou que es podran computar a l’efecte de calcular l’increment e la mitjana de la plantilla de la nova empresa, deixant d’estar inclosos en el còmput a realitzar per l’empresa transmitent.
 • I els empleats que passin a situació de discapacitat sobrevinguda?
  Es podran incloure en el còmput de la mitjana de la plantilla.
  I si un treballador se li reduís el grau de discapacitat per sota del 33%?
  Es deixarà de computar en el càlcul de la mitjana.
 • I si un treballador passés d’un grau de discapacitat comprès entre el 33% i el 64% a un grau del 65% o superior?
  Es computarà dins de la plantilla mitjana de cadascun dels col·lectius en proporció al mateix temps que hagi tingut cada grau de discapacitat.

Ara bé, els treballadors contractats que donin dret a aquesta deducció, no es podran computar a l’efecte de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació regulada en l’article 102 en la Llei de l’Impost sobre Societats.

Exemples:

Exercici 2018

Una empresa té contractats en la seva plantilla durant tot l’exercici els següents treballadors:

 • 3 treballadors amb un grau de discapacitat > al 33% i < al 65% a jornada complerta 1 treballador amb un grau de discapacitat > al 65% a jornada complerta
 • 15 treballadors a jornada parcial i 8 a jornada complerta
 • Durant aquest exercici no s’han produït ni contractacions ni acomiadaments.

Exercici 2019

Nova contractació a jornada complerta de dos nous treballador amb un grau de discapacitat > al 33% i <65% el dia 1 de març de 2019. Es contracta a jornada complerta un nou treballador amb un grau de discapacitat >65%, l’1 de juliol del 2019.

 • Quina quantia es podrà deduir la societat en l’exercici 2019?
  (9000 x 2 x 10/12) + (12.000 x 1 x 6/12) = 21.000 euros

Contacta amb l’equip de Ramió Assessors per un assessorament més extens i personalitzat.