Des del passat 24 de desembre de 2014, es va modificar la Llei de societats de capital per establir que és competència de la Junta General  aprovar les operacions societàries en que s’adquireixi, s’alineï o s’aporti a una altre societat actius essencials (no n’hi ha prou que signi l’administrador) així ho disposa l’article 160f de la Llei 1/2010 de Societats de Capital.
Es presumeix de caràcter essencial de l’actiu quan l’import de l’operació superi el vint-i-cint per cent del valor dels actius que figurin en l’últim balanç aprovat.
La Junta General haurà de considerar, analitzar i acordar sobre determinats actes que afectin als actius essencials de l’entitat, aquests actes són:
1.- Actes d’adquisició
És considerarà adquisició, sempre que el transmissor sigui una societat.
Exemple: Una societat, compra a una altre societat, una nau industrial per valor de 300.000,00€
Si el 25% del seu actiu de l’últim balanç aprovat supera l’import de la compravenda, s’haurà de constituir junta general extraordinària universal on s’aprovi per unanimitat la operació. A la  notaria on es signi l’operació, s’haurà d’aportar el certificat d’aquesta acta, doncs el notari ho haurà de comprovar i s’adjuntarà a l’escriptura de compravenda.
Si el 25% de l’actiu de l’últim balanç aprovat no supera l’import de la compravenda, no caldrà constituir junta general extraordinària universal.
2.- Actes d’alienació
Tindrà la consideració d’acta d’alienació, sempre que l’adquirent sigui una altre societat.
L’alienació implica la pèrdua definitiva del dret del titular inicial. Queden exceptuats els actes d’alienació a títol gratuït.
Exemple: Una societat, ven a una altre societat, una nau industrial per valor de 300.000,00€. 
Si el 25% del seu actiu de l’últim balanç aprovat supera l’import de la compravenda, s’haurà de constituir junta general extraordinària universal on s’aprovi per unanimitat la operació. A la  notaria on es signi l’operació, s’haurà d’aportar el certificat d’aquesta acta, doncs el notari ho haurà de comprovar i s’adjuntarà a l’escriptura de compravenda.
Si el 25% de l’actiu de l’últim balanç aprovat no supera l’import de la compravenda, no caldrà constituir junta general extraordinària universal.
3.- Actes d’aportació a una altre societat
S’inclouen aquí les operacions que comportin una modificació estructural de la societat.
Exemple: La transferència a entitats dependents d’activitats essencials desenvolupades fins aquell moment per la pròpia societat.

  • Els augments de capital per compensació de crèdits tindran la consideració d’actius essencials?

No, no tenen aquesta consideració segons la Direcció General dels registres i del notariat (DGRN) excepte que el crèdit que es prenent compensar, sigui un actiu essencial respecte la societat que adquirirà o augmentarà la seva condició de soci.

Què són els actius essencials?

La Llei de Societats de Capital estableix que es presumeix el caràcter essencial de l’actiu quan l’import de l’operació superi el 25% del valor dels actius que figurin en l’últim balanç aprovat.
Ara bé, es tracta d’una presumpció Iuris Tantum (que es pot admetre prova en contrari), de manera que hi pot haver actius que superin el 25% i no siguin essencials i al inrevés, actius de valor inferior al 25% i que no obstant això siguin essencials.
En qualsevol cas, recomanem que si l’import supera el 25% dels actius, es constitueixi junta general extraordinària i universal, així doncs si s’aprova la operació, evitarà el risc de possibles exigibilitats de responsabilitats.
Contacta amb l’equip de Ramió Assessors, disposem d’una àmplia experiència en operacions societàries.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.