L’arrendatari d’un local, té dret a cobrar de l’arrendador o propietari una indemnització al final del contracte si es compleixen una sèrie de requisits, entre d’altres, si durant els últims cinc anys ha realitzat una activitat comercial de venda al públic. Pot evitar aquest risc pactant la renúncia a aquesta indemnització.
L’article 34 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU) estableix que, si no existeix pacte en contra en el contracte, l’arrendatari tindrà dret a una indemnització per extinció de l’arrendament de local de negoci (no aplicable a habitatges), sempre que es donin els requisits que descriu la llei.

Requisits per cobrar la indemnització per clientela

Transcorregut el termini estipulat del contracte d’arrendament, finalitzarà, llevat que s’hagués pactat una prorroga automatitzada. Per aquest cas i excepte renúncia, la llei preveu que l’extinció del contracte donarà dret a l’arrendatari a rebre una indemnització de l’arrendador sempre que: 

  • S’hagi exercit una activitat comercial de venda al públic en els últims cinc anys. Els contractes d’arrendament d’ús diferent al d’habitatge, objecte del qual hagi estat el lloguer de  magatzems, oficines, etc. en queden exclosos, doncs no s’hi desenvolupa una activitat “comercial de venda al públic”.
  • L’arrendatari, quatre mesos abans de l’expiració del termini, hagi manifestat a l’arrendador la seva voluntat de renovar el contracte per un mínim de cinc anys més i per una renda de mercat. (Es considerarà renda de mercat la que a aquest efecte, determini l’àrbitre designat per les parts).
  • L’arrendador o un tercer exerceixin en el local dins dels sis mesos següents a la finalització de l’arrendament, un activitat igual o similar a la es desenvolupava l’arrendatari.

Com es determina la quantia de la indemnització?

Si després de reunir tots els requisits anteriors, l’arrendador comunica la seva intenció de no prorrogar el contracte d’arrendament, l’arrendatari tindrà dret a la indemnització, que variarà quan:

  • L’arrendatari dins dels sis mesos següents a la finalització del contracte, inici de nou la seva activitat en la mateix a localitat, la indemnització comprèn les despeses de trasllat i els perjudicis per la pèrdua de la cartera de clients.
  • Si no s’inicia cap activitat o es dedica a una activitat diferent, i l’arrendador o un tercer desenvolupen en el local una activitat igual o similar, la indemnització serà, una mensualitat per any de duració de contracte (màxim divuit mensualitats).

En cas de desacord sobre la quantia de la indemnització, es fixarà per un àrbitre designat per les parts.
Si ets propietari i llogues un local  per tal que l’arrendatari realitzi una activitat comercial, inclou la renúncia de l’arrendatari a cobrar una indemnització per clientela. En cas contrari, podrien exigir-te aquesta indemnització al final del contracte si es compleixen determinats requisits exigits per la Llei d’Arrendaments Urbans.
Contacta amb l’equip de Ramió Assesors per un assessorament més extens, disposem d’una àmplia experiència en matèria d’Arrendaments Urbans.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.