Està subjecte a IVA la cessió de vehicles a treballadors?

Un dels punts rellevants i més comprovats en les inspeccions i comprovacions fiscals és la cessió del vehicles a treballadors, a Ramió Assessors t’expliquem el seu funcionament:
Quan una empresa cedeix vehicles a treballadors pot ser de tres formes diferenciades:
1. –Exclusivament ús laboral: Per exemple, un comercial que fa servir el vehicle únicament durant la seva jornada de treball, per motius de feina, deixant a disposició de l’empresa el vehicle; en aquesta modalitat l’interessat no es beneficia de manera particular del seu ús.
2. –Exclusivament ús privat:  En aquest cas, el treballador no l’utilitza per la seva feina, per tant, si la utilització es totalment privada, s’haurà de declarar íntegrament a la nòmina del treballador com a retribució en espècie.
3. –Ús mixt:Per aquesta modalitat s’haurà d’establir un criteri de repartiment entre els dos usos, doncs en l’ús mixt, el vehicle s’utilitzarà simultàniament per el desenvolupament de l’activitat empresarial i per les necessitats privades del treballador. A aquests efectes, s’haurà d’aplicar un criteri de repartiment en el qual, es valori només la disponibilitat per a fins particulars, així doncs, sols tindrà la consideració de retribució en espècie,la part proporcional en que el treballador l’utilitzi per les seves necessitats privades.
Quan es determini quina part de la cessió no es destina a l’empresa  és constituirà una prestació de serveis subjecta a l’Impostsobre el Valor Afegit.
Serà l’interessat qui haurà de presentar, en cada cas, els mitjans de prova que, conforme a dret, serveixin per justificar l’ús o destinació real del vehicle, els quals seran valorats per l’Administració Tributària.
L’IVA s’aplicarà amb independència que els vehicles cedits per l’empresari siguin propietat del mateix o bé els posseeixi en règim de rènting o lísing.
Per exemple: Si es cedeix l’ús d’un cotxe a un treballador, simultàniament per a necessitats empresarials i privades com a part de la seva retribució pels serveis prestats a aquesta entitat, la base imposable es determinarà segons el valor que s’hagués acordat en condicions normals de mercat entre parts que fossin independents per a la cessió d’ús de l’automòbil en qüestió per la part corresponent a l’ús privat.
Reiterem que, els vehicles que són cedits per l’empresari als seus treballadors, constitueixen, per la part destinada a ús privat, retribucions en espècie que impliquen la seva qualificació com a prestació de serveis a títol onerós, de tal manera que, es tracta d’operacions subjectes i no exemptes de l’impost.
Exemple: L’empresa cedeix a un treballador un vehicle, (suposant que es tracta d’un conveni de 1.800 hores).

  • 365 dies x 24 hores =8.760
  • Període en que el treballador té disponibilitat del vehicle fora de l’horari laboral:
    • 365 x 24 hores – hores laborals fixades pel conveni

Per un conveni de 1.800 hores laborals, el percentatge de disponibilitat seria del 79,45%; aquest percentatge s’hauria d’aplicar al valor de mercat de la cessió per determinar la base imposable corresponent a la prestació de serveis gravada per l’IVA.
Finalment, l’empresari haurà d’ingressar l’IVA corresponent a l’Agència Tributària i repercutir-lo a l’empleat, que és el destinatari.
La repercussió es podrà efectuar mitjançant factura, pagament en efectiu o  a través de nòmina.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.