El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), en una resolució de data 2 de juny d’enguany, ha determinat que encara que el càrrec d’administrador d’una societat hagi caducat, sense haver-se procedit a la seva renovació, s’ha d’entendre prorrogat tàcitament.
Així ho ha determinat el Tribunal després que l’AEAT denegués, en l’exercici de les operacions que li són pròpies, una baixa censal sol·licitada per l’administrador d’una societat, per caducitat i posterior renúncia al càrrec, amb la finalitat d’alliberar-se de les obligacions inherents a càrrec seu davant de l’Hisenda Pública.
Tenint en compte el que estableix la Llei, així com la resolució del TEAC de dos de juny del 2016, hem d’entendre que l’administrador només quedarà alliberat de la responsabilitat davant Hisenda una vegada que es produeixi una d’aquestes situacions:
  • Es nomeni al nou administrador en una junta general.
  • Es dissolgui la societat, després de convocatòria de junta.
Si l’anterior no fos possible, s’haurà d’instar la dissolució judicial, en ser impossible el nomenament d’un altre administrador que el substitueixi i que faci operatiu el funcionament de la societat.
Per tant, han de concórrer diversos requisits perquè un administrador deixi de tenir la citada responsabilitat:
  • El venciment del termini del càrrec d’administrador o la seva renúncia a aquest lloc.
  • La celebració d’una junta general en la qual es nomeni a un nou administrador.
El TEAC recorda que aquest criteri és sostingut per la jurisprudència del Tribunal Suprem i per les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat, com la del 15 de gener de 2002, que sosté que la caducitat en el nomenament de l’administrador d’una societat mercantil no es produeix de forma automàtica pel transcurs del temps, sinó que, fins que siguin nomenats altres administradors, conserven algunes facultats com és la de convocar la junta general per designar aquests nous administradors.