Una de les novetats fiscals que ha tingut me?s transcende?ncia en la darrera campanya de la renda de l’exercici 2015 ha estat la possibilitat d’aplicar, o no, la deduccio? per lloguer d’habitatge habitual.
Fins a trenta-u de desembre de 2014, els contribuents podien deduir-se part de les quantitats satisfetes en el peri?ode impositiu en concepte de lloguer d’habitatge habitual sempre i quan la base imposable del contribuent fos inferior a 24.107,20 euros anuals.
A partir del dia u de gener de 2015 la deduccio? per lloguer d’habitatge habitual va estar suprimida. No obstant aixo?, la Llei va establir un re?gim transitori que permetia que els contribuents, que complissin els requisits que seguidament detallarem, poguessin seguir aplicant l’esmentada deduccio?:

  • Que el contracte d’arrendament s’hague?s celebrat amb anterioritat a 01/01/2015
  • Que, en relacio? a l’esmentat contracte, s’haguessin satisfet amb anterioritat a01/01/2015 quantitats en concepte de lloguer d’habitatge habitual
  • Que s’hague?s tingut dret a aplicar (encara que no s’hague?s aplicat) la deduccio? per lloguer d’habitatge habitual en relacio? amb les quantitats satisfetes pel lloguer de l’habitatge en un peri?ode impositiu meritat amb anterioritat a 01/01/2015.

Doncs be?, la Direccio? General de Tributs en data 7 de juny de 2016 ha eme?s la consulta vinculant nu?m. V2469-16 mitjanc?ant la qual aclareix la possibilitat d’aplicar la deduccio? pel lloguer d’habitatge habitual, en aquells casos en que? l’arrendatari, com a consequ?e?ncia de la finalitzacio? de la vige?ncia del contracte inicial i de les seves respectives pro?rrogues, signa durant l’exercici 2015, un nou contracte d’arrendament pel mateix habitatge i amb el mateix subjecte arrendador.
Amb aquesta consulta la DGT exprimeix el contingut de la Disposicio? Transito?ria quinzena de la LIRPF en quant al dret a seguir practicant la deduccio? per lloguer d’habitatge habitual la qual ha estat tant controvertida en els darrers mesos.