Quan un subjecte inicia un procés judicial en front un altre, i finalment guanya el plet, la part perdedora està obligada a fer front al pagament de les costes del procediment. Les costes són les despeses a les que s’ha hagut de fer front per tal de dur a terme tota la tramitació del procediment judicial (honoraris advocat, procurador, perits..).
A efectes de l’ IRPF, per la part guanyadora  la quantia en concepte de costes  comporta una incorporació en el seu patrimoni d’un crèdit al seu favor, constituint així un guany patrimonial; i per la part perdedora li comporta una pèrdua patrimonial ha tenir en compte en el moment de fer la renda.
A efectes de l’IVA, la part perdedora vindrà obligada a abonar les costes que determini el jutge, les quals inclouran l’ import amb el corresponent IVA. Aquesta impost no constitueix una operació subjecte a IVA, atès que no s’ha efectuat cap prestació de serveis al condemnat, estant obligats el Lletrat i procurador afavorits en costes a repercutir el seu import sobre la persona per la qui realitzen la prestació de serveis,  que en aquest cas seria l’ afavorida per les costes (el seu client).. En cap cas el destinatari del servei de defensa jurídica és l’obligat al pagament de les costes, ja que els serveis professionals no se li han prestat al mateix.
Amb la qual cosa, és la part afavorida per les costes qui es podrà deduir (en cas de ser un empresari o professional) les quotes suportades per l’IVA corresponent als serveis prestats. Però la part que està obligada al pagament de les costes, al no ser la destinatària dels servis prestats, no té dret a recuperar les quotes meritades per la prestació dels mateixos.