La campanya de les declaracions de la renda i patrimoni s’inicia el pròxim 11 d’abril de 2023 i conclou el 30 de juny de 2023, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà fins al 27 de juny de 2023, tots dos inclusivament. Les principals novetats són:

NOVETATS RENDA 2022

EXEMPCIONS

– Complement d’ajut a la infància per a beneficiaris de l’ingrés mínim vital:

El complement d’ajuda per a la infància que estableix l’article 11.6 de la Llei 19/2021, de 20 de desembre, té la naturalesa d’ingrés mínim vital i per això estarà exempt de l’IRPF d’acord amb allò establert a l’article 7. i ) de la Llei de l’IRPF.

Aquest complement d’ajuda per a la infància substitueix, a més, l’assignació per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 per 100, que es regulava al Capítol I del títol VI del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, i que queda suprimida, si bé temporalment existiran supòsits en què es permet mantenir la percepció d’aquesta assignació econòmica (principalment per a aquells beneficiaris que la percebien abans d’1 de juny de 2020 i no compleixen els requisits per gaudir del complement d’ajuda per a la infància).

Per a aquests casos (assignació per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 per 100) l’assignació estarà exempta d’acord amb allò establert a l’article 7. h) de la Llei de l’ IRPF.

– Indemnitzacions percebudes en concepte de responsabilitat civil per danys personals pels familiars de les víctimes de l’accident de vol GWI9525:

Amb efectes des de 31 de març de 2022 i exercicis anteriors no prescrits, el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, va declarar exemptes les indemnitzacions percebudes en concepte de responsabilitat civil per danys personals pels familiars de les víctimes de l’accident del vol GWI9525 de la companyia aèria alemanya Germanwings, esdevingut als Alps francesos el 24 de març de 2015, així com els ajuts satisfets per aquesta companyia aèria o per una entitat vinculada a aquesta última.

-Exempció per les ajudes per danys personals ocasionats pels incendis que van tenir lloc a les comunitats autònomes relacionades a l’annex de l’Acord del Consell de Ministres 23 d’agost de 2022:

Estan exemptes, d’acord amb el que disposa el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre (BOE de 28 de desembre), els ajuts previstos a la Llei 17/2015, de 9 de juliol, per danys personals ocasionats pels incendis forestals que van tenir lloc en determinades comunitats autònomes, relacionades a l’Annex de l’Acord del Consell de Ministres, de 23 d’agost de 2022.

-Exempció per les subvencions i ajuts concedits per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis:

L’article 1.Tres de la Llei 10/2022, del 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE de 15 de juny), va modificar l’apartat 4 de la disposició addicional cinquena de la Llei de l’IRPF, per ampliar l’àmbit dels ajuts i les subvencions concedits per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis. Com a conseqüència, no s’integraran a la base imposable de l’IRPF en l’exercici 2021 i següents aquelles que hagin estat concedides en virtut dels diferents programes establerts als Reials Decret 691/2021, 737/2020, 853/2021 i 477/2021.

RENDIMENTS DEL TREBALL

-Les retribucions derivades de relacions laborals de caràcter especial:

Pel que fa als artistes d’espectacles públics, el Reial decret llei 5/2022, de 22 de març, pel qual s’adapta el règim de la relació laboral de caràcter especial de les persones dedicades a les activitats artístiques, així com a les activitats tècniques i auxiliars necessàries per al seu desenvolupament, i es milloren les condicions laborals del sector, ha modificat tant l’article 2.1 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre ( BOE de 24 d’octubre), com el Reial Decret 1435/1985, de 1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.

RENDIMENT DE CAPITAL IMMOBILIARI

-Arrendament d’immobles destinats a habitatges amb fins turístics

S’ha restablert l’obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics prevista a l’article 54 ter del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació els tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, que va ser anul·lat i deixat sense efecte per la Sentència del Tribunal Suprem 1106/2020, de 23 de juliol de 2020. En desenvolupament de la mateixa s’ha dictat l’Ordre HAC /612/2021, de 16 de juny, per la qual s’aprova el nou model 179 “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics” i estableix les condicions i el procediment per a la presentació.

RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

-Activitats econòmiques en estimació objectiva:

Renúncia: excepcionalment per a l’exercici 2022 s’ha permès exercitar la renúncia o revocació de la renúncia a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva fins al 30 de gener del 2022. Ara bé, les renúncies o revocacions presentades per a l’any 2022, durant el mes de desembre del 2021 es van entendre presentades en període hàbil.

Conseqüències de la renúncia: els contribuents que van renunciar a l’aplicació a l’exercici 2021 del mètode d’estimació objectiva, d’acord amb el que disposa l’article 10 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, han pogut a l’exercici 2022 tornar a determinar el rendiment net d’acord amb aquest mètode, sense subjecció al termini mínim de tres anys de vinculació obligatòria al mètode d’estimació directa.

Per això, els contribuents han d’haver revocat la renúncia anterior, bé de forma expressa durant el mes de gener de 2022, bé de forma tàcita mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l’exercici 2022 de la forma disposada per al mètode d’estimació objectiva (és a dir, presentant el model 131).

Límits excloents: L’article 60 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 ( BOE de 29 de desembre) ha modificat, amb efectes des de l’1 de gener de 2022 i vigència indefinida, la disposició transitòria trenta-dosena de la Llei de l’IRPF, per ampliar al període impositiu 2022 l’aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents fixats per als exercicis 2016 a 2021: tant els relatius al volum de rendiments íntegres l’any immediatament anterior derivat de l’exercici d’activitats econòmiques (250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals i 125.000 euros per a les operacions en què hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari) com al volum de compres en béns i serveis (250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat, per a totes les activitats en estimació objectiva -compreses també les activitats agrícoles, ramaderes i forestals-).

Per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals s’aplica el límit excloent previst a l’article 31 de la Llei de l’IRPF per al volum de rendiments íntegres l’any immediatament anterior (250.000 euros anuals, per al conjunt de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent) i, per al volum de compres en béns i serveis, la quantitat de 250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat, per a totes les activitats en estimació objectiva, prevista a la disposició transitòria trenta-dosena a la Llei de l’IRPF i l’aplicació s’amplia a l’exercici de 2022.

Determinació del rendiment net previ: L’Ordre HFP /1335/2021, d’1 de desembre (BOE de 2 de desembre) manté per a l’exercici 2022 la quantia dels signes, índexs o mòduls de l’exercici anterior.

Determinació del rendiment net minorat: Per a les activitats agrícoles i ramaderes, amb la finalitat de compensar l’increment dels costos s’estableix la possibilitat d’aplicar sobre el rendiment net previ, abans de l’amortització de l’immobilitzat material i intangible, les reduccions següents:

  • Reducció del 35 per 100 del preu d’adquisició del gasoil agrícola.
  • Reducció del 15 per 100 del preu d’adquisició dels fertilitzants.

En ambdós casos, les adquisicions han de ser necessàries per al desenvolupament de les activitats esmentades, s’han d’haver efectuat l’exercici 2022 i han de figurar documentades en factures emeses en aquest període que compleixin els requisits que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de desembre. Novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Determinació del rendiment net de mòduls: L’índex corrector per pinsos adquirits a tercers s’estableix en el 0,50 per 100 i l’índex per cultius a terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica es fixa al 0,75 sobre el rendiment procedent dels cultius realitzats a terres de regadiu per energia elèctrica.

Per aplicar aquest índex s’elimina a més el requisit que el consum elèctric diari mitjà, en termes d’energia facturada en kWh, de la factura del mes del període impositiu amb més consum sigui, almenys, 2,5 vegades superior al corresponent a la de dos mesos del mateix període impositiu.

Determinació del rendiment net de l’activitat: reduccions aplicables: Reducció general: s’eleva del 5 al 15 per 100 la reducció general aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtinguts en el període impositiu 2022 pels contribuents en estimació objectiva.

Aquesta reducció, s’aplica a totes les activitats econòmiques que determinin el rendiment net al mètode d’estimació objectiva, incloses les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS

-Guanys o pèrdues patrimonials derivades de transmissions lucratives:

Transmissions o reemborsaments d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva regulades a la Llei 35/2003: La Llei 11/2021, del 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb efectes des de l’1 de gener del 2022, modifica l’article 94 de la Llei de l’IRPF per tal d’homogeneïtzar el tractament de les inversions en determinades Institucions d’Inversió Col·lectiva, conegudes com a fons i societats d’inversió cotitzats (ETF, per les sigles en anglès), amb independència del mercat, nacional o estranger en què cotitzin. Així, s’estén a les institucions d’inversió col·lectiva cotitzades que cotitzin a la borsa estrangera el tractament de les que cotitzen a la borsa espanyola respecte a la no aplicabilitat del règim de diferiment.

La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, en relació amb l’impost sobre societats, va establir requisits addicionals perquè les societats d’inversió de capital variable (SICAV) puguin aplicar el tipus de gravamen de l’1 per 100. Aquesta modificació va acompanyada d’un règim transitori per a les SICAV que acordin la seva dissolució i liquidació, que té per finalitat permetre que els socis i les sòcies puguin traslladar la inversió a altres institucions d’inversió col·lectiva que compleixin els requisits per mantenir el tipus de gravamen de l’1 per cent a l’impost sobre societats.

No obstant això, la mateixa llei 11/2021 va afegir una nova disposició transitòria trenta-sisena de la Llei de l’IRPF per establir un règim transitori que permet a les adquirides en mercats estrangers abans de l’1 de gener de 2022 continuar aplicant el règim de diferiment, amb la llevat que la reinversió s’ha d’efectuar en altres institucions d’inversió col·lectiva diferents d’ETF.

-Percepció de les primes satisfetes per atorgar un contracte d’opció de compra:

A l’efecte de la declaració dels guanys i les pèrdues patrimonials s’ha de tenir en compte que les Sentències del Tribunal Suprem números: 803/2022 i 804/2022, totes dues del 21 de juny, han fixat com a criteri interpretatiu que la renda obtinguda pel propietari d’un bé immoble a canvi d’oferir el dret d’opció de compra sobre aquest (la prima del contracte) constitueix un guany patrimonial que s’ha d’integrar a la renda de l’estalvi (i no a la renda general) quan implica una transmissió, derivada del lliurament de facultats pròpies del dret de propietat a què temporalment renúncia el titular.

El propietari s’obliga a no disposar del bé durant el termini d’opció a canvi d’un preu i constitueix un dret real d’adquisició preferent a favor de l’optant, o implícit en el dret de propietat, del qual s’interpreta que suposa una transmissió i com a tal genera un guany que és independent del que, si escau, es pot produir posteriorment amb ocasió de la venda.

-Guanys o pèrdues patrimonials no derivades de transmissions lucratives

Ajuda de 200 euros a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni: L’article 31 del Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l’illa de La Palma, va introduir, amb la finalitat de pal·liar l’efecte perjudicial en els preus ocasionat per la crisi energètica derivada de la invasió d’Ucraïna, una ajuda anomenada “Línia directa” d’ajudes a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni que va consistir en un pagament únic de 200 euros, per a les persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni, que siguin assalariats, autònoms o aturats. Aquest ajut té per als seus beneficiaris la consideració de guany patrimonial.

Bo Cultural Jove: La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 ( BOE  de 29 de desembre) va crear, amb efectes 1 de gener de 2022, el denominat “Bono Cultural Jove” destinat a facilitar l’accés de l’Estat públic jove a la cultura.

Es tracta d’una ajuda que es concedeix per una única vegada i els beneficiaris de la qual són aquells joves que compleixin 18 anys durant l’any 2022 i compleixin determinats requisits. El bo té un import màxim de 400 euros per beneficiari i l’ha d’utilitzar per a l’adquisició de productes i serveis culturals oferts per les entitats que s’adhereixin al programa, durant el termini màxim d’1 any des de la concessió: Transcorregut aquest termini el bo es cancel·la automàticament i el beneficiari ja no podrà disposar l’import no utilitzat. Aquest ajut té per als seus beneficiaris la consideració de guany patrimonial en l’import que hagi estat efectivament utilitzat pel beneficiari.

BASE LIQUIDABLE

Reduccions de la base imposable general

Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

Aportacions anuals màximes (excepte per a assegurances col·lectives de dependències) i límit màxim conjunt de reducció.

Com a conseqüència de les modificacions que ha introduït l’article 59 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022, als límits de reducció per aportacions a sistemes de previsió social, el límit general passa de 2.000 a 1.500 euros, mentre que s’eleva de 8.000 a 8.500 euros l’increment addicional del límit esmentat i no només mitjançant la realització de contribucions empresarials, com ja va succeir el 2021, sinó també mitjançant aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social sempre que aquestes aportacions siguin del mateix o inferior import a la contribució empresarial respectiva.

A aquests efectes, es consideren aportacions del treballador les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió del treballador.

-Excés d’aportacions realitzades i no reduïdes als exercicis anteriors:

Quant a la forma d’aplicar els excessos d’aportacions i contribucions que no haguessin pogut ser objecte de reducció en exercicis anteriors, per a l’exercici 2022, com a conseqüència dels nous límits aplicables a les reduccions per aportacions i contribucions empresarials, s’ha procedit a modificar el Reglament de l’IRPF, amb la intenció de facilitar l’aplicació dels excessos pendents de reducció i mitigar-ne la complexitat. Per això, s’elimina l’aplicació proporcional dels excessos entre aportacions o contribucions, i es permet l’aplicació del límit màxim incrementat (1.500€+8.500€) amb independència de la procedència de les quantitats aportades, entenent que l’any en què s’haurien abonat respectant les aportacions anuals màximes (article 51.6 i disposició addicional setzena de la Llei de l’ IRPF ).

D’altra banda, els excessos corresponents a les primes d’assegurances col·lectives de dependències s’imputaran respectant els límits propis.

DEDUCCIONS DE LA QUOTA ÍNTEGRA

-Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques en estimació directa:

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals espanyoles (art. 36.1 LIS ) i deducció per producció de determinats espectacles en viu (art. 36.3 LIS ):

La Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a l’establiment de gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i per la qual es crea l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE del 28 de desembre) ha modificat a la seva disposició final cinquena, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021, l’article 39.7 de la LIS introduint, en relació a l’aplicació de les deduccions  dels apartats 1 i 3 de l’article 36 de la LIS per part dels contribuents que financin els costos de la producció (finançadors) de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics, de sèries audiovisuals i d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals, les novetats següents:

  • El contribuent que participi en el finançament (d’ara endavant finançador) pot aplicar la deducció no només per les quantitats destinades a finançar la totalitat o part dels costos de la producció, sinó també per les despeses per a l’obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit del 30 per 100 dels costos de producció.
  • Les quantitats per finançar costos de producció que donen dret a l’aplicació de les deduccions de l’article 36, apartats 1 i 3 de la LIS, es poden aportar en qualsevol fase de la producció, amb caràcter previ o posterior al moment en què el productor incorri els costos de producció, eliminant la referència que indicava que l’inversor aplicaria anualment la deducció, en funció de les aportacions desemborsades a cada període impositiu.
  • Com a conseqüència de poder aportar quantitats per al finançament en qualsevol fase de la producció, el contracte de finançament també es pot signar en qualsevol fase de la producció.
  • El finançador podrà aplicar les deduccions previstes als apartats 1 i 3 de l’article 36 de la LIS en les condicions i els termes assenyalats i determinant-ne l’import en les mateixes condicions que s’hagin aplicat al productor, sempre que hagin estat generades per aquest últim.
  • S’introdueix la prohibició d’aplicar-ne la deducció quan el finançador està vinculat en el sentit de l’article 18 de la LIS amb el contribuent que generi el dret a la deducció.
  • S’exigeix ​​que l’import de la deducció que apliqui el finançador s’ha de tenir en compte als efectes de l’aplicació del límit conjunt del 25 per 100 establert a l’apartat 1 de l’article 39 de la LIS . Això no obstant, aquest límit s’eleva al 50 per 100 quan l’import de la deducció que correspongui al finançador sigui igual o superior al 25 per 100 de la seva quota íntegra minorada en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

Règims especials de deduccions: Programes de suport a esdeveniments d’interès públic excepcional.

S’inclouen noves deduccions en l’àmbit empresarial vinculades a esdeveniments d’excepcional interès públic aprovats a la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 (BOE de 29 de desembre) .

Deduccions per donatius i altres aportacions: Donatius, donacions i aportacions per a activitats prioritàries de mecenatge.

La disposició addicional cinquanta-vuitena Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 ( BOE  de 29 de desembre), estableix per al 2022 les activitats que es consideren activitats prioritàries de mecenatge i eleva en cinc punts percentuals els percentatges i els límits de la deducció per donatius de l’article 19 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, en relació amb aquestes activitats.

Deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges: S’amplia un any més l’àmbit temporal d’aplicació de la deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges d’acord amb el que disposa el Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d’energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del Pla + seguretat per a la teva energia (+SE), així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera.

ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

-IPREM , interès legal, interessos de demora i salari mitjà anual del conjunt dels declarants de l’IRPF

L’import de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per al 2022 queda fixat en 8.106,28 euros, d’acord amb el que estableix la disposició addicional centena primera de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 (BOE de 29 de desembre).

L’interès legal dels diners en l’exercici 2022 es manté al 3 per 100 i l’interès de demora a què fa referència l’article 26.6 de la Llei General Tributària al 3,75 per 100, d’acord amb el que estableix la disposició addicional quaranta-sisena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 ( BOE de 29 de desembre).

Per al 2023, l’interès legal es fixa en el 3,25 per 100 i l’interès de demora en el 4,0625 per 100, segons el que estableix la disposició addicional quarantena segona de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023.

El salari mitjà anual del conjunt dels declarants de l’IRPF es manté a 22.100 euros per a l’exercici 2022.


NOVETATS DECLARACIÓ DE PATRIMONI

Termini de presentació de declaracions:

El termini de presentació de les autoliquidacions de l’Impost sobre el Patrimoni de l’any 2022, és el comprés entre els dies 11 d’abril i 30 de juny de 2023, ambdós inclusivament.

No obstant això, si el resultat de la declaració és a ingressar i el seu pagament es domicilia en compte la presentació no podrà realitzar-se posteriorment al dia 27 de juny de 2023.

Subjectes passius per obligació real

La disposició final tercera de la Llei 38/2022, de 27 de desembre (BOE de 28 de desembre) ha modificat, amb efectes des del 29 de desembre de 2022, l’apartat u de l’article 5 de la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni, per a considerar situats en territori espanyol els valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d’entitat, no negociats en mercats organitzats, l’actiu del qual estigui constituït en almenys el 50 per 100, de forma directa o indirecta, per béns immobles situats en territori espanyol.

Amb això es pretén subjectar per obligació real a l’Impost sobre el Patrimoni a les persones físiques no residents titulars de participacions accionarials en entitats no residents amb actius immobiliaris subjacents establerts a Espanya, corregint així una discriminació injustificada respecte del resident, per tal com el no resident, pel fet d’interposar una persona jurídica no resident, eludia el gravamen de l’esmentat impost.

Béns i drets exempts

La disposició final segona de la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (BOE d’1 de juliol), ha afegit, amb efectes des del 2 de juliol de 2022, una lletra f) a l’article 4. Cinc de la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni per a declarar exempts els drets de contingut econòmic derivats de les aportacions a productes paneuropeus de pensions individuals regulats al Reglament (UE) 2019/1238 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relatiu a un producte paneuropeu de pensions individuals.

-Model de l’Impost sobre el Patrimoni:

La principal novetat en l’emplenament del model de declaració de l’Impost sobre el Patrimoni és la introducció, en relació amb la identificació de valors estrangers negociats en mercats organitzats, d’un nou camp, denominat “Codi País”, amb la finalitat de permetre una millor identificació d’estos valors estrangers quan els mateixos no disposen d’ISIN ni tampoc es coneix el número d’identificació de l’entitat emissora al país de residència.

Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes:

La Llei 38/2022, de 27 de desembre (BOE de 28 de desembre), ha creat l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes, que es configura com un impost complementari de l’Impost sobre el Patrimoni, de caràcter estatal, no susceptible de cessió a les Comunitats Autònomes, per a gravar amb una quota addicional els patrimonis de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d’euros.

Per això, els subjectes passius de l’Impost sobre el Patrimoni quan el seu patrimoni net en superi 3.000.000 d’euros estaran obligats a presentar declaració per este nou impost.

Necessites ajuda amb la declaració de la renda o patrimoni de 2022? Contacta amb Ramió Assessors i t’assessorarem.