Des d’avui quatre de maig, s’inicia el procés de reobertura de determinats establiments comercials minoristes i de prestació de serveis, sota determinades condicions.

Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

Es pot procedir a la reobertura a el públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals l’activitat s’hagués suspès després de la declaració de l’estat d’alarma a excepció d’aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, així com d’aquells que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es troben dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l’exterior, sempre que compleixin els requisits següents:

 • a) S’establirà un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l’interior de l’establiment o local en un mateix moment d’un únic client per cada treballador, sense que es puguin habilitar zones d’espera a l’interior dels mateixos.
 • b) Es garantirà l’atenció individualitzada a el client amb la deguda separació física i si no fos possible mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares.
 • c) S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que s’ha de fer coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d’aquest col·lectiu.

Tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic segons el que disposa aquest capítol, podran establir, si s’escau, sistemes de recollida al local dels productes adquirits, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior de el local o el seu accés.

Els desplaçaments als establiments i locals a què es refereix aquest article es poden efectuar-se únicament dins del municipi de residència, llevat que el servei o producte no es trobi disponible al mateix.

Mesures d’higiene que s’hauran d’aplicar en els establiments i locals amb obertura a el públic.

 1. Els establiments i locals que obrin a el públic han de fer al menys dues vegades a el dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taulells, mobles , passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, d’acord amb les següents pautes:
 • Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, a l’acabar el dia;
 • S’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1 part de lleixiu per cada 50 d’aigua) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants per eliminar virus que es troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Si s’utilitza un desinfectant comercial es respectaran les indicacions de l’etiqueta.
 • Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual (des d’ara EPI) utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans.

Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l’obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició.

Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, fent especial atenció a aquells utilitzats per més d’un treballador.

Quan en l’establiment o local hagi de romandre més d’un treballador atenent el públic, les mesures de neteja s’estendran no només a la zona comercial, sinó també, si escau, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles , lavabos, cuines i àrees de descans.

 1. Es procedirà a la neteja i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, si escau, que hauran de rentar-se de forma mecànica en cicles de rentat entre 60 i 90 graus. En aquells casos en què no s’utilitzi uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb els clients també hauran rentar-se en les condicions assenyalades anteriorment.
 2. Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.
 3. No s’utilitzaran els lavabos dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas estrictament necessari. En aquest últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.
 4. Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de forma freqüent i al menys un cop a el dia.

Article 3. Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis en els establiments i locals que obrin a el públic.

 1. No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors:
  • a) Treballadors que en el moment de la reobertura de l’establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19.
  • b) Treballadors que, tot i no tenir símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada d’COVID-19.
 1. El titular de l’activitat econòmica que es realitzi en l’establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos que estableix la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per prevenir el contagi de l’COVID19 .
  • En aquest sentit, s’ha d’assegurar que tots els treballadors disposen d’equips de protecció individual adequats a el nivell de risc i que tinguin permanentment a la seva disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics amb capacitat de destruir els virus, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó. L’ús de màscares serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors. Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de protecció.
  • L’anterior serà també aplicable a tots els treballadors de terceres empreses que prestin serveis en el local o establiment, ja sigui amb caràcter habitual o de forma puntual.
 1. El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d’aquesta mesura.
 2. La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en el centre es modificaran, en la mesura necessària, per garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat de titular de l’activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegui.
  • La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d’atenció a client serà de al menys un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements.
  • En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com de client, havent assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.
 1. Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre s’han de complir, si escau, als vestidors, taquilles i lavabos dels treballadors, així com en les àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona d’ús comú.
 2. Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent. El treballador haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Article 4. Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l’interior d’establiments i locals.

 1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l’estrictament necessari perquè els clients puguin realitzar les seves compres o rebre la prestació del servei.
 2. En els establiments en què sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client a l’hora s’ha d’assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, o mitjançant l’ús de balises, rètols i senyalització. En tot cas, l’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.
 3. Els establiments i locals han de posar a disposició de el públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb capacitat de destruir els virus, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, a l’entrada de el local, i hauran d’estar sempre en condicions d’ús.
 4. En els establiments i locals comercials que comptin amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment, per tal d’evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.
 5. No es podran posar a disposició dels clients productes de prova.
 6. En els establiments de el sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors s’han d’utilitzar per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran.

En cas que un client es provi una peça que posteriorment no adquireixi, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans que sigui facilitada als altres clients.

Condicions en què s’han de desenvolupar les activitats d’hostaleria i restauració

Activitats d’hostaleria i restauració.

 1. Les activitats d’hostaleria i restauració podran realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents, quedant prohibit el consum a l’interior dels establiments.
 2. En els serveis de lliurament a domicili es pot establir un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per COVID-19.
 3. En els serveis de recollida a l’establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida d’ell mateix, evitant aglomeracions en els voltants de l’establiment.
  • Així mateix, l’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es realitzarà l’intercanvi i pagament. En tot cas, s’ha de garantir la deguda separació física establerta en aquest capítol o, quan això no sigui possible, amb la instal·lació de mostradors o mampares.
 1. No obstant el que preveu l’apartat anterior, en aquells establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes per a vehicles, el client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el propi establiment i procedir a la seva posterior recollida.
 2. Els establiments només podran romandre oberts a el públic durant l’horari de recollida de comandes.

Article 6. Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis dels establiments d’hostaleria i restauració.

 1. No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors:
  • a) Treballadors que en el moment de la reobertura de l’establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19.
  • b) Treballadors que, tot i no tenir símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada d’COVID-19.
 2. El titular de l’activitat econòmica que es realitzi en l’establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos que estableix la legislació vigent, ja sigui amb caràcter general i de manera específica per prevenir el contagi de l’ COVID19.
  • En aquest sentit, s’ha d’assegurar que tots els treballadors disposin d’equips de protecció individual adequats a el nivell de risc, i com a mínim màscares, i que tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball gels hidroalcohòlics amb capacitat e destruir virus, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i /o sabons per a la neteja de mans.

Article 7. Mesures en matèria higiene per als clients i aforament per als establiments d’hostaleria i restauració.

 1. 1. El titular de l’activitat d’hostaleria i restauració que es desenvolupi en l’establiment haurà de posar, en tot cas, a disposició dels clients:
  • a) A l’entrada de l’establiment: gels hidroalcohòlics amb capacitat de destruir virus, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.
  • b) A la sortida de l’establiment: papereres amb tapa d’accionament no manual, amb una bossa d’escombraries.
 2. El temps de permanència en els establiments en què es dugui a terme la recollida de comandes serà l’estrictament necessari perquè els clients puguin fer la recollida dels mateixos.
 3. En els establiments en què sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client a l’hora s’ha d’assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, o mitjançant l’ús de balises, rètols i senyalització. En tot cas, l’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània a diversos clients pel mateix treballador.
 4. En cas que no pugui atendre individualment a més d’un client a el mateix temps en les condicions previstes en l’apartat anterior, l’accés a l’establiment es realitzarà de manera individual, no permetent-se la permanència en el mateix de més d’un client, llevat d’aquells casos en què es tracti d’un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o major.

Condicions en què ha de desenvolupar-se l’activitat esportiva professional i federada

Esportistes professionals i esportistes qualificats d’alt nivell.

 1. 1. Els esportistes professionals, d’acord amb el que estipula el Reial Decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals, i els esportistes qualificats pel Consell Superior d’Esports com a esportistes d’alt nivell o d’interès nacional, podran realitzar entrenaments de forma individual, a l’aire lliure, dins dels límits de la província en què resideixi l’esportista. Per a això:
  • a) Podran accedir lliurement, en cas que sigui necessari, a aquells espais naturals en què hagin de desenvolupar la seva activitat esportiva, com a mar, rius, o embassaments, entre d’altres.
  • b) Podran utilitzar els estris esportius i equipament necessari.
  • El desenvolupament dels entrenaments i l’ús del material s’han de fer mantenint, en tot cas, les corresponents mesures de distanciament social i higiene per a la prevenció de el contagi de l’COVID-19, indicades per les autoritats sanitàries.
 2. Els esportistes als quals fa referència aquest article i que practiquin modalitats d’esport adaptat o de caràcter paralímpic, podran comptar amb l’acompanyament d’un altre esportista per realitzar la seva activitat esportiva, si això resulta ineludible. En aquest cas, les distàncies de seguretat interpersonal es reduiran el necessari per a la pràctica esportiva, havent d’utilitzar tots dos mascareta, i s’aplicaran les mesures que es considerin oportunes per garantir la higiene personal i l’etiqueta respiratòria que procedeixin en cada cas.
 3. La durada i l’horari dels entrenaments seran els necessaris per al manteniment adequat de la forma esportiva.
 4. Es pot presenciar els entrenaments una persona que exerceixi la tasca d’entrenador, sempre que sigui necessari i que mantingui les pertinents mesures de distanciament social i higiene per a la prevenció de el contagi de l’COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.
 5. Amb caràcter general, la distància de seguretat interpersonal serà de dos metres, excepte en la utilització de bicicletes, patins o un altre tipus d’estris similars, en aquest cas serà de deu metres. Aquestes distàncies mínimes no són exigibles en el supòsit establert en l’apartat 2.
 6. La federació esportiva corresponent emetrà la deguda acreditació als esportistes integrats en ella que compleixin aquests requisits, considerant, a aquests efectes, la llicència esportiva o el certificat d’Esportista d’Alt Nivell suficient acreditació.

Article 9. Altres esportistes federats.

 1. Els esportistes federats no recollits en l’article anterior podran realitzar entrenaments de forma individual, en espais a l’aire lliure, dues vegades a el dia, entre les 6.00 hores i les 10:00 hores i entre les 20:00 hores i les 23:00 hores, i dins dels límits de terme municipal en el qual tinguin la seva residència.
  • Per a això, si fos necessari, podran accedir lliurement a aquells espais naturals en què hagin de desenvolupar la seva activitat esportiva com a mar, rius, o embassaments, entre d’altres.
  • No obstant això, si en la modalitat esportiva practicada participessin animals, es podrà realitzar la pràctica a l’aire lliure, de manera individualitzada, en el lloc on aquests romanguin, mitjançant cita prèvia, i durant el mateix període de temps.
 2. Quan es tracti d’esportistes federats, en modalitats d’esport adaptat, s’estarà al que disposa l’apartat 2 de l’article anterior.
 3. Així mateix, s’haurà de respectar la distància de seguretat interpersonal establertes en l’apartat 5 de l’article anterior.
 4. No es permet la presència d’entrenadors o un altre tipus de personal auxiliar durant l’entrenament.
 5. La federació esportiva corresponent emetrà la deguda acreditació als esportistes integrats en ella que compleixin aquests requisits, considerant, a aquests efectes, la llicència esportiva suficient acreditació.

Article 10. Entrenament de caràcter bàsic d’esportistes pertanyents a lligues professionals.

 1. Els esportistes integrats en clubs o societats anònimes esportives participants en lligues professionals podran realitzar entrenaments de caràcter bàsic, adreçats a una modalitat esportiva específica, de manera individual i complint amb les corresponents mesures de prevenció i higiene.
  • A l’efecte del que preveu aquesta ordre, s’entén per entrenament de caràcter bàsic l’entrenament individualitzat, desenvolupat en els centres d’entrenament de què disposin els clubs o societats anònimes esportives, adaptat a les especials necessitats de cada modalitat esportiva.
 2. Els entrenaments bàsics d’aquests esportistes es desenvoluparan complint estrictament les mesures de distanciament social i higiene per a la prevenció de el contagi de l’COVID-19: distància de seguretat interpersonal de al menys dos metres, rentat de mans, ús d’instal·lacions, proteccions sanitàries, i totes aquelles qüestions relatives a la protecció dels esportistes i personal auxiliar de la instal·lació.
 3. La lliga professional corresponent emetrà la deguda acreditació als esportistes integrats en ella que compleixin aquests requisits als efectes pertinents.

Condicions per a l’obertura a el públic, realització d’activitats i prestació de serveis en els arxius, de qualsevol titularitat i gestió

Activitats i serveis.

 1. Els arxius han de prestar els seus serveis preferentment per via telemàtica, mitjançant sol·licituds i peticions que seran ateses, quan resulti possible, pels serveis d’informació, administració i reprografia digital.
  • Les sol·licituds s’han de registrar i s’atendran per ordre de recepció i seran ateses, seguint aquest criteri, pels serveis de referència i atenció al ciutadà, que proporcionaran la informació oportuna, o lliuraran les corresponents còpies digitals o en paper, obtingudes a partir de suports digitals, fins a un màxim de vint unitats.
 2. No obstant el que estableix l’apartat 1, quan sigui absolutament imprescindible, els ciutadans podran sol·licitar la consulta presencial de fins a deu documents o unitats d’instal·lació física en què aquests es troben, per jornada de treball. Aquestes consultes s’han de fer en les dependències establertes amb aquesta finalitat.
  • L’arxiu de comunicar, presencialment o per correu electrònic, la data i les condicions de consulta dels documents o unitats d’instal·lació corresponents.
  • Els serveis presencials de qualsevol tipus, sol·licitats personalment o mitjançant sistema de cita prèvia, seran atesos per rigorós ordre de sol·licitud.
 3. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, tant en el cas de sol·licituds presencials com telemàtiques, seran ateses de manera prioritària les peticions d’informació i les còpies de documents que cal aportar en procediments administratius i judicials.
 4. Si concorren circumstàncies excepcionals que justifiquin que no puguin atendre les sol·licituds d’accés als documents o a les unitats d’instal·lació, o hi concorre qualsevol circumstància tècnica que impedís realitzar les còpies sol·licitades, es procurarà atendre les peticions realitzades a la major brevetat. Aquesta circumstància s’ha de comunicar als interessats personalment o mitjançant correu electrònic.
 5. Els ordinadors i mitjans informàtics dels arxius, destinats per a l’ús públic dels ciutadans, no podran ser emprats per usuaris i investigadors. Aquests podran, però, utilitzar els seus equips i recursos personals amb connectivitat a la xarxa durant la seva estada a les sales de consulta o en les que s’habilitin per aquesta finalitat.
  • Tampoc es prestaran els serveis de consulta de materials especials.
 6. Els documents i materials dels arxius als quals tinguin accés els usuaris de manera presencial han de quedar en quarantena durant un període mínim de deu dies abans de poder ser utilitzats de nou.
 7. Els arxius que no comptin amb espais i dependències propis no estaran obligats a la prestació dels serveis presencials establerts en aquest article.

Procediment i requisits per a l’accés dels ciutadans als arxius.

 1. Els ciutadans que accedeixin a les instal·lacions dels arxius han d’adoptar les mesures adequades per protegir la seva salut i evitar contagis, així com complir les recomanacions de les autoritats sanitàries; mantenint la corresponent distància interpersonal, tant en els circuits de comunicació i demanda de serveis administratius, com en les sales de treball i consulta, o en qualssevol altres dependències i espais d’ús públic.
 2. Els arxius han de posar a disposició dels que accedeixin als mateixos aigua, sabó, tovalloles de paper d’un sol ús i solucions hidroalcohòliques.

Mesures de prevenció de riscos laborals en relació amb el personal dels arxius.

1. Sense perjudici de l’aplicació immediata d’aquesta ordre, els titulars o gestors dels arxius han de disposar dels protocols i mesures de prevenció de riscos necessaris per garantir que els treballadors, ja siguin públics o privats, poden exercir les seves funcions en les condicions adequades, sent en tot cas d’aplicació les recomanacions de les autoritats sanitàries.

2. Així mateix, han de proveir a aquests treballadors d’elements de protecció personal suficients, i complir amb totes les obligacions de prevenció de riscos que siguin aplicables

Elements de protecció, senyalització i informació sobre les condicions de re-incorporació.

Els arxius han d’adequar els Seves Instal·lacions per garantir la protecció tant dels treballadors com dels ciutadans que hi accedeixin.

Així mateix, hauran d’establir la senyalització necessària en els seus edificis i instal·lacions, i informar els ciutadans a través de les seves pàgines web i xarxes socials, i de les que corresponguin en el seu cas a les administracions o entitats titulars o gestores dels mateixos.

Les mesures disposades per la present ordre podran ser completades per plans específics de seguretat i / o protocols organitzatius acordats entre els propis treballadors a través dels seus representants i els empresaris o associacions i patronals de cada sector i adaptar-los a les condicions reals de l’avaluació de riscos de cada activitat.