Comença la campanya de renda i patrimoni de 2019

Amb un començament accidentat per la pandèmia de la Covid-19, arriba la campanya de renda i patrimoni com cada any.

Des de diversos sectors socials s’havia demanat l’ajornament de la campanya que comença amb contribuents i assessors confinats, però des de l’administració no s’ha fet cas i comença com sempre durant el mes d’abril.

Les declaracions s’han de presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies u d’abril i trenta de juny de 2020, ambdós inclosos. En el cas de domiciliació bancària de la declaració de l’IRPF/IP: des del u d’abril fins al 25 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Dates rellevants:

 • 1-04-2020 Inici de la presentació de declaracions de renda i patrimoni 2019
 • 25-06-2020 Data límit de domiciliació bancària de declaracions a ingressar
 • 30-06-2020 Últim dia per a presentar les declaracions de renda i patrimoni 2019
 • 05-11-2020 Últim dia per a realitzar l’ingrés del segon termini de renda.

La presentació és obligatòria fer-la per via electrònica per als contribuents de l’IRPF obligats a presentar l’impost sobre el patrimoni (la presentació de la declaració corresponent a aquest impost s’haurà d’efectuar obligatòriament a través d’Internet).

Principals novetats IRPF

1. Obligació de declarar

A l’exercici 2019, el límit excloent de l’obligació de declarar previst a l’article 96.3 de la Llei de l’IRPF per als contribuents que percebin rendiments íntegres del treball es fixa en 14.000 euros en els següents supòsits:

 • Quan procedeixin de més d’un pagador, tret de les excepcions assenyalades a l’esmentat article 96.3 de la llei de l’IRPF.
 • Quan percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
 • Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
 • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Per als restants contribuents que obtinguin rendiments de treball, el límit per declarar per la percepció d’aquests rendiments es manté en 22.000 euros anuals.

2. Reducció per obtenció de rendiments del treball personal

Per a l’exercici 2019, per tal de reduir la càrrega impositiva dels treballadors amb menors rendes, s’augmenta tant l’import de la reducció per obtenció de rendiments del treball (fins a 5.565 euros anuals) com el llindar dels rendiments nets de treball que permeten aplicar aquesta reducció (fins a 16.825 euros).

D’aquesta manera, els contribuents que obtinguin uns rendiments nets del treball en 2019 d’inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros, minorarà el rendiment net del treball en les següents quanties:

 1. Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 euros:5.565 euros anuals.
 2. Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 euros:5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.

3. Limitis excloents del mètode d’estimació objectiva

Per a l’exercici 2019 es mantenen els mateixos límits quantitatius excloents del mètode d’estimació objectiva fixats per als exercicis 2016, 2017 i 2018: tant els relatius al volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior derivat de l’exercici d’activitats econòmiques (250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals i 125.000 euros per a les operacions en les quals hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari) com al volum de compres en béns i serveis (250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat).

Per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals s’aplica el límit excloent previst a l’article 31 de la Llei de l’IRPF per al volum de rendiments íntegres en l’any immediat anterior (250.000 euros anuals, per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent) i, per al volum de compres en béns i serveis, la quantitat de 250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat.

Es manté la reducció general del 5 per 100 i la reducció del 20 per 100 del rendiment net per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal a Lorca (Múrcia)….

4. Obligacions comptables i registrals per a activitats econòmiques

Fins a 2018 els contribuents que portaven la comptabilitat d’acord al previst en el Codi de Comerç no estaven obligats a portar llibres registre.

A partir de l’1 de gener de 2019 aquesta excepció desapareix tret de per als contribuents que desenvolupin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini en la modalitat normal del mètode d’estimació directa. La resta de contribuents de l’IRPF que realitzin activitats econòmiques estan obligats des de l’1 de gener de 2019 a portar els llibres registre que en cada

cas determina la normativa de l’IRPF, encara que portin comptabilitat ajustada al disposat en el Codi de Comerç.

5. Plans individuals d’estalvi sistemàtic

A fi d’assegurar que l’aplicació de l’exempció prevista a l’article 7.v) de la Llei de l’IRPF per als rendiments dels Plans d’Estalvi Sistemàtic compleix amb la finalitat pretesa, això és, abordar, des de la perspectiva fiscal, els problemes derivats de l’envelliment i la dependència afavorint l’estalvi, s’exigeix que els contractes d’assegurança de vida celebrats posteriorment a 1 d’abril de 2019 que instrumentin plans individuals d’estalvi sistemàtic i en els que s’estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de mort, compleixin una sèrie de requisits.

Aquests requisits no s’exigeixen ni resulten d’aplicació als contractes d’assegurança de vida celebrats anteriorment a 1 d’abril de 2019, amb independència que la constitució de la renda vitalícia es realitzi posteriorment a l’esmentada data.

6. Exempció de guanys patrimonials en supòsits de reinversió en rendes vitalícies

Igual com en el cas dels Plans d’Estalvi Sistemàtic i pel mateix motiu, això és, per assegurar que l’aplicació de l’exempció del guany patrimonial per reinversió en renda vitalícia prevista a l’article 38.3 de la Llei de l’IRPF compleix la finalitat pretesa de fomentar l’estalvi previsional per contribuents majors de 65 anys, s’especifiquen els requisits que han de complir les rendes vitalícies asseguradores quan es tracti de contractes celebrats posteriorment a l’1 d’abril de 2019, en els quals s’estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de mort. Requisits que són els mateixos que per als Plans d’Estalvi Sistemàtic.

L’anterior no resulta d’aplicació als contractes d’assegurances de vida celebrades anteriorment a l’1 d’abril de 2019.

7. Gravamen especial sobre los premis de determinades loteries i apostes.

Estaran exempts per a l’exercici 2019 els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000 euros.

8. Rendiments procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l’autor

Des de l’1 de gener de 2019 el tipus de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments del capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l’autor, es redueix del 19 al 15 per 100.

Impost sobre el patrimoni

De cara a aquest exercici 2019, hem de tenir present les següents qüestions:

 • Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no es doni aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €. Les persones mortes l’any 2019 abans del 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost.
 • Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en règim de guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 €.
 • La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que aquesta no hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €. Catalunya ha aprovat com a quantia del mínim exempt 500.000 €.
 • Tarifes: en general s’aplica l’estatal, amb 8 trams i tipus des del 0,2 al 2,5%, excepte en les següents comunitats: Astúries, Illes Balears, Cantàbria, Catalunya, Extremadura, Galícia, Múrcia i Comunitat Valenciana, que tenen la seva pròpia tarifa.
 • A Catalunya la tarifa aplicable per l’exercici 2019 va del 0,21% al 2,75%

Necessites ajuda amb la declaració de la renda de 2019?

Contacta amb Ramió Assessors i t’assessorarem.

Ramió Assessors