Subsidi extraordinari per empleats de la llar – Mesures pel coronavirus

El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, regula el subsidi d’atur excepcional per manca d’activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

En què consisteix el subsidi extraordinari per a empleats de la llar?

És un subsidi extraordinari de caràcter temporal, destinat als empleats de la llar que es troben davant una manca d’activitat, reducció de les hores treballades o l’extinció del contracte com a conseqüència de la crisi sanitària de l’Covid-19.

Qui pot sol·licitar-lo?

Qualsevol persona que treballi en una llar i estigui o hagi estat en alta en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar de la Seguretat Social abans de el 14 de març de 2020, data d’entrada en vigor de la declaració de l’estat d’alarma.

A més cal trobar-se en una de les següents situacions:

  • Haver deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, per reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis i amb motiu de la crisi sanitària del Covid-19.
  • Haver extingit el seu contracte de treball per acomiadament o per desistiment de l’ocupador, mort o qualsevol altra causa de força major imputable a l’empresari que impossibiliti definitivament la prestació de servei, sempre que les causes que determinin l’extinció del contracte siguin alienes a la voluntat de la persona treballadora i es deguin a la crisi sanitària del Covid-19.

Quin termini hi ha per sol·licitar-lo?

La sol·licitud del subsidi extraordinari es pot presentar en qualsevol moment i fins a un mes després que finalitzi  l’estat d’alarma decretat pel Govern.

A qui es demana?

A el Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE).

És compatible amb el treball?

El subsidi extraordinari per cessament d’activitat és compatible amb les activitats per compte pròpia o per compte d’altri que s’estiguessin desenvolupant en el moment de la seva meritació, incloent les que determinen l’alta en el sistema especial de treballadors de la llar, sempre que la suma dels ingressos derivats del subsidi i la resta de les activitats no sigui superior al Salari Mínim Interprofessional (950,00 € mensuals), exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

És compatible amb altres prestacions?

El subsidi extraordinari per cessament d’activitat és incompatible amb la prestació d’incapacitat temporal.

Es tenen en compte les càrregues familiars i els ingressos de la unitat familiar?

Per aquest subsidi extraordinari no es tenen en compte les carregues familiars ni els ingressos de la unitat familiar. Únicament es tenen en compte els ingressos de la persona sol·licitant.

Quins ingressos de la persona sol·licitant es tenen en compte?

Es tenen en compte tots els ingressos derivats d’activitats per compte d’altri, per compte pròpia, i els ingressos derivats dels treballs com a empleat de la llar que es mantinguin.

Els ingressos seran compatibles amb el subsidi sempre que la suma de tots ells i la quantia del subsidi no sigui superior al Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Quin import es percep?

La quantia del subsidi extraordinari per manca d’activitat serà del 70% de la base reguladora corresponent a l’activitat que s’hagués deixat d’exercir.

En el cas que hagin estat diversos treballs, la quantia total del subsidi serà la suma de les quantitats obtingudes aplicant a les diferents bases reguladores corresponents a cada un dels diferents treballs el percentatge del 70%.

En el cas de pèrdua parcial de l’activitat, en tots o algun dels treballs exercits, s’aplicarà a cadascuna de les quantitats obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat en l’activitat corresponent.

Si la quantia del subsidi, abans de l’aplicació d’aquests percentatges, aconseguís l’import del Salari Mínim Interprofessional (exclosa la part proporcional de pagues extraordinàries), es prorratejarà l’import esmentat entre tots els treballs exercits atenent la quantia de les bases de cotització durant el mes anterior al fet causant de cada un d’ells.

A les quantitats així obtingudes els és aplicable el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l’activitat corresponent i es realitzarà el sumatori d’aquestes quanties.

La quantia del subsidi no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries (950,00 €).

Quina durada té el subsidi?

El subsidi extraordinari per manca d’activitat s’estendrà des de la data en què es produeixi la reducció total o parcial de l’activitat (acreditada per una declaració responsable de l’empresari) o des de la data d’extinció de la relació laboral, fins al dia en què es compleixi un mes després de la fi de vigència de la mesura, sempre que l’import del subsidi sumat als ingressos derivat de la resta d’activitats compatibles no sigui superior al Salari Mínim Interprofessional i sempre que subsisteixin els fets que van donar lloc a la seva concessió.

Si durant la durada del subsidi canvien les circumstàncies, que s’ha de fer?

En el cas de produir-se qualsevol variació, com ara que es trobi una altra ocupació, es perdi l’ocupació, es variï la jornada o canviï alguna altra circumstància, es té l’obligació de comunicar-ho al Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE) en un termini màxim de 3 dies naturals, així com en el cas que es percebi la prestació per incapacitat laboral, a partir de la presentació de la sol·licitud i durant la percepció del subsidi.

La manca de comunicació d’aquestes dades, així com la falsedat, incorrecció o ocultació en la informació facilitada en la declaració responsable de la persona ocupadora o de la persona treballadora suposarà l’extinció del subsidi i la devolució de les quantitats indegudament percebudes, a més de les sancions que eventualment corresponguessin.

Si durant la durada del subsidi es deixa d’estar d’alta en el sistema especial d’Empleats de la Llar, es rescindeix el subsidi?

No. Si el motiu pel qual no s’està d’alta com a empleat de la llar fora l’extinció de el contracte per acomiadament o desistiment de l’ocupador, mort o qualsevol altra causa de força major imputable a la persona ocupadora i aliena a la voluntat de l’empleat de la llar, amb motiu de la crisi sanitària del Covid-19, seria una variació del fet causant que va donar origen al subsidi que s’estigui percebent.

Es té l’obligació de comunicar-ho a l’SEPE i es procedirà a re calcular l’import del subsidi.

Es pot percebre el subsidi després d’una baixa voluntària per por al contagi?

La baixa voluntària no dóna dret a la percepció del subsidi extraordinari.

S’ha d’estar inscrit com a demandant d’ocupació per a percebre el subsidi?

Per a percebre el subsidi extraordinari per manca d’activitat no cal estar inscrit com a demandant d’ocupació, a diferència del que s’estableix per als altres subsidis per desocupació.