La reforma de la Llei concursal inclou novetats en aquesta matèria a partir del 2023, marcant terminis màxims de concessió.

La Llei 16/2022, de reforma del text refós de la Llei concursal, regula amb vigència a partir de l’1 de gener de 2023, determinats aspectes relacionats amb l’ajornament i el fraccionament del pagament de deutes tributaris.

D’una banda, estableix terminis màxims de concessió dels ajornaments i que varien en funció de la garantia:

Termini màxim de sis mesos en els dos supòsits següents: (1) quan el pagament del deute s’asseguri amb garantia inferior a l’aval bancari i (2) quan no s’exigeixi garantia per raó de l’import del deute.

Termini màxim de nou mesos quan el pagament del deute es garanteixi amb un aval bancari o certificat d’assegurança de caució.

Termini màxim de dotze mesos quan no s’exigeixi garantia perquè l’obligat tributari no té béns suficients per garantir el deute i existeix risc de perjudici greu en cas d’execució del seu patrimoni.

D’altra banda, s’eleva a rang legal el límit màxim quantitatiu de 30.000 euros del deute tributari que eximeix al contribuent de l’aportació de garanties.

Finalment, cal remarcar que aquestes mesures únicament afectaran els deutes tributaris gestionats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Contacta’ns


    He llegit i accepto les Condicions Generals i la Política de Privacitat.
    Em vull subscriure a la newsletter.