Convocatòria anticipada per a l’any 2020 per el foment de la incorporació de persones amb situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball

Amb aquests ajuts per el foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball, es constata la resposta favorable de les empreses a aquesta línia d’ajuts, així com una tendència d’increment en la participació de les persones en situació d’atur més grans de 45 anys, amb més dificultats per incorporar-se al mercat laboral.
Entre els objectius que justifiquen el manteniment d’aquesta línia d’ajuts a la contractació de les persones més grans de 45 anys en situació d’atur, estarien: fomentar la igualtat d’oportunitats i no discriminació per raó d’edat en la contractació dels/de les treballadors/ores per part de les empreses a favor de plantilles amb diversitat d’edats, posar en valor les fortaleses de les persones treballadores de més edat, i facilitar la reinserció laboral de les persones més grans de 45 que es troben en situació d’atur per evitar l’atur de llarga o molt llarga durada i les seves conseqüències.

Persones beneficaries i/o entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries dels ajuts són les persones en situació d’atur, més grans de 45 anys, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l’inici del contracte de treball a subvencionar.

Quantia

L’import dels mòduls, per a determinar la quantia de la subvenció a atorgar, d’acord amb el salari mínim interprofessional vigent incloses les dues pagues extraordinàries, és:

  • 1.050 euros pel mòdul mensual.
  • 34,52 euros pel mòdul diari.

Aquest mòdul econòmic s’estableix per a una jornada de treball complerta i s’adreçarà a finançar el salari brut, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada complerta, incloent les despeses de cotització. En cas que el contracte de treball estableixi una jornada diferent, es procedirà a fer l’ajustament dels mòduls d’acord amb el tipus de jornada.

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre de 2020.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

  1. Memòria tècnica i econòmica del contracte de treball.
  2. Contracte de treball signat per les parts degudament comunicat a Contrat@.
  3. Informe emès per l’Oficina de Treball on es verifica que la persona contractada compleix els requisits.
  4. En cas d’agrupacions de persones sense personalitat jurídica, document de nomenament de la persona representant o apoderada única de l’agrupació .
  5. En cas de societats civils privades (SCP), còpia de l’escriptura pública o contracte de constitució.
  6. En cas de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, autorització per a la consulta del grau o certificat/document oficial on s’acrediti el reconeixement del grau de discapacitat.

Pagament

El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió.
El pagament del 20% restant s’ha de tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada.