Quadre resum de les retencions aplicables en IRPF de l’exercici 2020

CLASSE DE RENDA

PROCEDÈNCIA

TIPUS APLICABLE 2020

MODEL RESUM ANUAL 2020

CLAU

Treball

Relacions laborals i estatutàries en general

Variable segons procediment general (algoritme)

190

A

Pensions i havers passius del sistema públic (S. Social i Classes Passives)

190

B.01

Pensionistes amb dos o més pagadors: procediment especial del art. 89.A RIRPF

190

B.02

Pensions de sistemes privats de previsió social

190

B.03

Prestacions i subsidis per desocupació

190

C

Prestacions per desocupació en la modalitat de pagament únic (només reintegrament de prestacions indegudes)

190

D

Conselleres i administradors (d’entitats quin import net xifra negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments hagi estat >100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y art. 80.1.3º RIRPF(2)

35%

190

E.01 E.04

Conselleres i administradors (d’entitats quin import net de xifra de negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments hagi estat <100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y art. 80.1.3º RIRPF)

19%

190

E.02 E.03

Premis literaris, artístics o científics no exempts de IRPF, quan tinguin la
consideració de rendiments del treball

15%

190

F.01

Cursos, conferències, seminaris, … (art. 80.1.4º RIRPF y art. 101.3 LIRPF)

15%

190

F.02

Elaboració d’ obres literàries, artístiques o científiques (art. 101.3 LIRPF)

15%

Endarreriments (art. 101.1 LIRPF)

15%

190

 

Règim fiscal especial aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol (art. 93.2.f LIRPF):

     

Fins 600.000 euros

24%

Des de 600.000,01 euros o més 45% (retribucions satisfetes per un mateix pagador)

45%

Activitats professionals

Amb caràcter general (art. 101.5.a) LIRPF)

15%

190

G.01

Determinades activitats professionals (recaptadors municipals, mediadors d’assegurances…) (art. 101.5.a) LIRPF y art. 95.1 RIRPF)

7%

190

G.02

Professionals de nou inici (durant l’any d’inici i els dos següents) (art. 101.5.a) LIRPF y art. 95.1 RIRPF)

7%

190

G.03

Altres activitats econòmiques

Activitats agrícoles i ramaderes en general (art. 95.4 RIRPF)

2%

190

H.01

Activitats d’engreix de porcí i avicultura (art. 95.4 RIRPF)

1%

190

H.02

Activitats forestals (art. 95.5 RIRPF)

2%

190

H.03

Determinades activitats empresarials en Estimació Objectiva (art. 95.6 RIRPF)

1%

190

H.04

Rendiments de l’art. 75.2.b): cessió dret d’imatge (art. 101.1 RIRPF)

24%

190

I.01

Rendiments de l’art. 75.2.b): resta de conceptes (art. 101.2 RIRPF)

19%

190

I.02

Imputació rentes per cessió drets d’imatge

(art. 92.8 LIRPF i art. 107 RIRPF)

19%

190

J

Guanys patrimonials

Premis de jocs, concursos, rifes… 19% 190 K.01, subjectes a retenció, diferents als subjectes a GELA )

19%

190

K.01, K.03

Aprofitaments forestals en muntanyes públiques i art. 99.2 RIRPF)

19%

190

K.02

Altres guanys patrimonials

Transmissió de drets de subscripció (art. 101.6 LIRPF): a partir de 1-1-2017

19%

187

M, N, O

Transmissió d’accions i participacions en Institucions d’Inversió Col·lectiva (Fons d’ Inversió) (art. 101.6 LIRPF)

19%

187

C, E

Capital mobiliari

Derivats de la participació en fons propis d’entitats (art. 25.1, art. 101.4 LIRPF y art. 90 RIRPF)

19%

193

A

Cessió a tercers de capitals propis segons (comptes corrents, dipòsits financers, etc…art. 25.2 LIRPF)

19%

193/194/196

Segons model

Operacions de capitalització, assegurances de vida o invalidesa e imposició de capitals

19%

188

No clau

Propietat intel·lectual, industrial, prestació d’assistència tècnica (art. 101.9 LIRPF)

Propietat intel·lectual quan el contribuent perceptor no sigui l’autor (art. 101.4 LIRPF)

19%

15%

193

C

Arrendament i subarrendament de bens mobles, negocis o mines (art. 101.9 LIRPF)

19%

193

C

Rendiments derivats de la cessió del dret d’explotació de drets d’imatge (art. 101.10 LIRPF) sempre que no siguin en el desenvolupament d’una activitat econòmica

24%

193

C

Capital immobiliari

Arrendament o subarrendament de bens immobles urbans (art. 101.8 LIRPF i art. 100 RIRPF)

19%

180

No clau