Revalorització i manteniment de les pensions i prestacions públiques per l’any 2020

El Govern ha aprovat un Reial Decret pel qual s’incrementa un 0,9% de totes les pensions per el 2020 amb efectes el 01 de gener de 2020.
Aquest increment que també s’aplica a el límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims i de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec i per família nombrosa.

Quantitats mínimes de les pensions de la modalitat contributiva del Sistema de la Seguretat Social per a l’any 2020.

AMB CÒNJUGE A CÀRRECSENSE CÒNJUGEAMB CÒNJUGE (NO A CÀRREC)
JUBILACIÓ
Amb 65 anys11.807,60 €9.569,00 €9.081,80 €
Menor de 65 anys11.069,80 €8.953,00 €8.461,60 €
Amb 65 anys (gran invalidesa)17.711,40 €14.354,20 €13.623,40 €
INCAPACITAT PERMANENT
Gran invalidesa17.711,40 €14.354,20 €13.623,40 €
Absoluta11.807,60 €9.569,00 €9.081,80 €
Amb 65 anys11.807,60 €9.569,00 €9.081,80 €
Entre 60 i 64 anys11.069,80 €8.953,00 €8.461,60 €
Menor de 65 anys amb malaltia7.054,60 €7.054,60 €6.993,00 €
Accidents de treball amb 65 anys11.807,60 €9.569,00 €9.081,80 €
VIUDETAT
Amb càrregues familiars11.069,80 €
Amb 65 anys o amb discapacitat9.569,00 €
Entre 60 i 64 anys8.953,00 €
Menor de 64 anys7.249,20 €
ORFANDAT
Per beneficiari2.924,60 €
A FAVOR DE FAMILIARS
Per beneficiari2.924,60 €
 • Pensió de jubilació dels que tenen 65 anys o més.
  Per als que s’han de fer càrrec del seu cònjuge la pensió mensual, que percebran 14 vegades a l’any comptant les dues extraordinàries, ascendirà a 843,40 euros. Si el jubilat viu sol, la prestació serà de 683,50 euros, i si viu amb la seva parella però no es fa càrrec d’ella baixarà fins als 648,70 euros al mes.
 • Pensió de jubilació dels que tenen menys de 65 anys.
  Per als que s’han de fer càrrec del seu cònjuge la pensió mensual, mesura 14 pagues a l’any, arribarà a 790,70 euros. Si el jubilat viu sol, la prestació serà de 639,50 euros, i si viu amb la seva parella caurà fins als 604,40 euros. Quan es multipliquen per 14 aquestes tres quantitats, les quantitats anuals resultants són 11.069,80 euros, 8.953,00 euros i 8.461,60 euros, respectivament.
 • Pensió de jubilació dels que tenen 65 anys o més i procedeixen d’una gran invalidesa.
  El que es fan càrrec de la seva parella percebran 1.265,10 euros i els que viuen sols 1.025,30 euros. Si viuen amb el seu cònjuge la mensualitat serà de 973,07 euros.
 • Pensió mínima de gran invalidesa.
  De nou cal fixar-se en si el pensionista té al seu càrrec al cònjuge (cobrarà 1.265,10 euros mensuals), viu sol (1.025,30 euros) o conviu amb la seva parella (973,07 euros) sense implicar amb el seu manteniment.
 • Pensió mínima per invalidesa absoluta o total.
  En aquest cas, les quantitats seran una mica més baixes que en la gran invalidesa. Si el beneficiari es fa càrrec del seu cònjuge, cobrarà 843,40 euros al mes; 683,50 si viu sol i 648,70 si viu en parella però no es fa càrrec d’ella.
 • Pensió mínima per invalidesa total entre 60 i 64 anys.
  Les prestacions d’aquest col·lectiu quedaran en 790,70 euros mensuals si es fan càrrec del seu cònjuge; en 639,50 euros si viuen sols o en 604,40 euros si conviuen amb la seva parella però no la mantenen.
 • Pensió mínima causada per malaltia comuna amb menys de 60 anys.
  Aquestes són les pensions més baixes de les que es cobren per una incapacitat permanent. En aquest cas, les mensualitats dels que tenen un cònjuge al seu càrrec i viuen sols coincideixen i serà de 503,90 euros; en canvi, els que visquin en parella i no hagin de fer-se càrrec d’ella percebran 499,50 euros.
 • Pensions mínimes de viduïtat.
  Encara que ja no hi ha tanta varietat de situacions com en les prestacions de jubilació i d’incapacitat, també hi ha diversitat segons sigui la situació personal de la vídua. Si té càrregues familiars, cobrarà 790,65 euros al mes 14 vegades a l’any. Si té 65 anys o més, ha de percebre 683,50 euros; 639,40 euros si té entre 60 i 64 anys i 517,72 euros si és menor de 60 anys.
 • Pensió d’orfandat.
  L’orfe amb una prestació mínima tindrà dret a 208,86 euros i a 410,97 euros si té menys de 18 anys i una discapacitat menor del 65%. Si l’orfandat és absoluta, el beneficiari cobrarà 726,58 euros.
 • Pensió mínima a favor de familiars
  (la qual es concedeix els que han conviscut i depès econòmicament d’un mort i compleixin els requisits per percebre).
  En aquest cas, cada beneficiari tindrà dret a cobrar una mensualitat de 208,86 euros. Quan no hi hagi una vídua i només beneficiï una persona de 65 anys o més, la prestació pujarà fins als 504,70 euros; i si és menor, 475,74 euros.

Manteniment del poder adquisitiu de les pensions.

Els perceptors de pensions de sistema de la Seguretat que hagin estat re valoritzades el 2020, rebran, abans d’1 d’abril de 2021 i en un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda el 2020 i la que hauria correspost d’haver aplicat a les quanties de 2019 un increment percentual igual a el valor mitjà dels increments percentuals interanuals de l’IPC dels mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020, sempre que el valor mitjà resultant sigui superior a l’0,9 per cent.