L’objectiu és fomentar les contractacions de persones que tenen dificultats per trobar feina degut a una discapacitat, o que es troben en situació o risc d’exclusió social, o beneficiaris de la renda garantida de ciutadania.

Quines entitats poden sol·licitar aquestes subvencions?

Totes aquelles empreses del mercat de treball ordinari i amb establiment operatiu a Catalunya que hagin contractat durant l’any 2022 a jornada completa i un mínim de 6 mesos a persones amb discapacitat, situació de risc o exclusió social, o beneficiaris de la renda garantida de ciutadania.

Quin tipus de treballadors cal haver contractat?

  • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, degudament certificat pel Departament de Drets Socials, o resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i que no percebin pensions.
  • Persones en situació o risc d’exclusió social que hagin estat contractades prèviament per empreses d’inserció i que aquestes s’hagin beneficiat d’ incentius a la contractació.
  • Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, en el moment de la contractació.

Quin termini hi ha per presentar les sol·licituds dels ajuts?

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre del 2022 a les 15:00h

Quina és la quantia de l’ajut?

L’import de l’ajut serà de 7.000€ per contractació de 12 mesos a jornada completa.

L’import de l’ajut serà de 3.500€ per contractació de 6 mesos a jornada completa.  

L’atorgament de les subvencions està condicionat a l’existència de disponibilitats pressupostàries per a aquesta finalitat.