Més de 30 noves mesures en els àmbits econòmic i social per la crisi del coronavirus

La norma actual, el RDL 15/2020 incorpora més de 30 mesures que tenen com objectiu reforçar el finançament de les empreses, oferir suport en l’àmbit fiscal, facilitar l’ajustament de l’economia, i protegir l’ocupació i als ciutadans.

De forma resumida et detallem aquestes mesures:

 • S’amplia la cobertura de la prestació per desocupació als treballadors acomiadats durant el període de prova d’una feina nova.
 • S’ajusten les bases imposables dels impostos a la situació econòmica, i s’alliberen 1.100 milions d’euros de liquiditat per a les empreses, en particular pimes i autònoms.
 • Es redueix al 0% l’IVA aplicable al subministrament de material sanitari de productors nacionals a entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris, amb un estalvi de més de 1.000 milions d’euros.
 • Es redueix l’IVA dels llibres, revistes i diaris electrònics per alinear-lo amb l’aplicable als impresos.
 • La Línia d’Avals de l’ICO de 100.000 milions d’euros permetrà cobrir pagarés d’empresa i reforçar les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes.
 • S’habilita al Consorci de Compensació d’Assegurances perquè actuï com a reassegurador dels riscos de l’assegurança de crèdit, la qual cosa reforçarà la canalització de recursos per al crèdit comercial.
 • S’incrementa l’àmbit d’aplicació dels ERTO per causa de força major per cobrir caigudes significatives d’activitat en aquells sectors considerats essencials que també han vist reduïts els seus ingressos.
 • Es prorroga dos mesos el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.
 • S’estableix un mecanisme per a la re-negociació i ajornament del pagament de lloguers de locals de negoci.
 • Es redueixen els aranzels notarials per a la novació de crèdits no hipotecaris.
 • S’adopten mesures de flexibilitat per ajustar a la situació actual la regulació relativa a determinats sectors i activitats, incloses les relatives a ports, recerca universitària, centrestecnològics, treballadors agraris i cooperatives.
 • Es crea una fundació esportiva dotada amb fons provinents de la venda de drets audiovisuals del futbol per contribuir a finançar i dotar d’estabilitat a l’esport federatiu, a l’esport olímpic i paralímpic.

1. Cobertura de la prestació per desocupació als treballadors acomiadats durant el període de prova d’una feina nova.

Amb la finalitat de continuar protegint i donant cobertura a persones que en el context actual no tinguin accés a la protecció per desocupació, s’amplia la cobertura de la prestació als treballadors els contractes dels quals hagin estat extingits durant el període de prova d’una feina nova des del 9 de març o aquells que l’hagin extingit voluntàriament des de l’1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que hagi decaigut.

2. ERTO per causa de força major

Es modifica la regulació dels ERTO per causa de força major, per cobrir les reduccions significatives d’activitat en aquells sectors considerats essencials, però que s’han vist afectats per les mesures de reducció de la mobilitat i han vist minvats els seus ingressos.

3. Protecció dels treballadors fixos discontinus

S’habilita una protecció més elevada per als treballadors que tenen un contracte fix-discontinu de manera que es puguin incorporar als ERTO o que puguin percebre una prestació encara que haguessin esgotat la desocupació.
És el cas, per exemple, de moltes ocupacions associades a les activitats de temporada que comencen en aquesta època i que treballen tan sols uns mesos de l’any. Aquests treballadors tindran una prestació de 90 dies independentment que haguessin consumit la seva desocupació o que haguessin cotitzat.

4. Pròrroga del teletreball i dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada

Es prorroga dos mesos el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.

5. Treballadors autònoms: opció per alguna mútua col·laboradora amb la Seguretat Social

Els treballadors autònoms tenien de termini fins al mes de juny del 2019 per realitzar l’opció per alguna mútua col·laboradora amb la Seguretat Social per a la gestió de determinades prestacions de Seguretat Social. El Reial decret llei aprovat pel Govern permet que, els que es disposin a realitzar la sol·licitud de cessament d’activitat, puguin optar al mateix temps per una mútua. El procés garanteix que la nova entitat els pugui reconèixer el dret i facilitar la seva tramitació.
Igualment, també podran sol·licitar la prestació de la incapacitat temporal a partir d’aquest moment també en la mútua per la qual optin.

6. Reducció de les cotitzacions per a determinats treballadors agraris

S’aprova la reducció de les cotitzacions per a determinats treballadors agraris durant els períodes d’inactivitat en el 2020 o se simplifica del procediment per a l’ajornament de deute de la Seguretat Social.

7. Inspecció de Treball

Se suspenen els terminis d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, excepte en els casos en els quals la intervenció de l’organisme sigui necessària per garantir la protecció de l’interès general o per estar relacionats amb la Covid-19.
Es reforcen els mecanismes de control i sanció recollits en el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, i es configura una sanció específica aplicable a les empreses que presentin sol·licituds fraudulentes per a l’obtenció d’ERTO.

La responsabilitat empresarial implicarà en aquest supòsit la devolució, per part de l’empresa, de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors.

8. Cooperatives i societats laborals

De manera extraordinària, el Fons Obligatori d’Educació i Promoció de les cooperatives podrà dedicar- se, durant un període limitat, a qualsevol acció que contribueixi a frenar o pal·liar els efectes de la crisi sanitària derivada de la Covid-19. Serà possible fer-ho mitjançant accions pròpies, donacions a entitats públiques o privades o la dotació de liquiditat a la cooperativa. S’estableix la devolució d’aquest fons en el termini de deu anys.

De manera temporal i extraordinària, es flexibilitzen els requisits que permeten a les societats anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral per evitar que es vegin privades d’aquesta qualificació per les conseqüències de la crisi sanitària. En concret, s’amplia el període preceptiu actual de 36 mesos durant un any més.

9. Rescat de fons de pensions

En l’àmbit de protecció dels ciutadans, s’estableixen els termes per al rescat de fons de pensions, i es defineix, entre altres qüestions, l’acreditació de les circumstàncies que donen dret a la disponibilitat

dels plans, el termini a què es vinculen aquestes circumstàncies i l’import màxim del qual es pot disposar.

10. Es redueixen els aranzels notarials

Es redueixen un 50% els aranzels notarials per a la novació de crèdits no hipotecaris.

11. Línia Avals: moratòria d’arrendaments per a famílies vulnerables per la COVID-19

Per a posar en funcionament les mesures relatives a la moratòria d’arrendaments per a famílies vulnerables per la COVID-19, s’habilita que la Línia d’Avals aprovada en el Reial decret llei 11/2020 tingui una dotació de fins a 1.200 milions d’euros, per garantir els préstecs concedits per les entitats financeres.

12. Mesures per reforçar el finançament empresarial

 • S’estableix un mecanisme per a la re-negociació i ajornament del pagament de lloguers de locals de negoci a grans tenidors o empreses públiques. En el cas que el propietari sigui diferent dels anteriors, es facilita l’ús de la fiança com a mecanisme de pagament, que s’haurà de reposar en el termini d’un any.
 • S’amplia la cobertura de la Línia d’Avals de l’ICO per cobrir pagarés del Mercat Alternatiu de Renda Fixa, fomentant així el manteniment de les fonts de liquiditat proporcionades pels mercats de capitals. Així mateix, s’augmenta la capacitat de les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes, mitjançant un reforçament dels re-avals concedits per la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) i es garanteix que la línia es podrà alliberar fins al 31 de desembre de 2020.
 • S’habilita al Consorci de Compensació d’Assegurances perquè actuï com a reassegurador dels riscos de l’assegurança de crèdit, la qual cosa reforçarà la canalització de recursos per al crèdit comercial, garantirà la continuïtat de les transaccions econòmiques i aportarà seguretat a les operacions comercials.
 • D’altra banda es permet l’ajornament de les quotes dels préstecs concedits per l’IDAE en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables.

13. Mesures fiscals

 • Els treballadors autònoms podran realitzar el càlcul dels pagaments fraccionats de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’ingrés a compte del règim simplificat de l’impost sobre el valor afegit amb el mètode d’estimació directa, la qual cosa permetrà, durant el període afectat per l’estat d’alarma, ajustar el pagament als ingressos reals, en lloc de fer-ho amb el mètode d’estimació objectiva, que habitualment s’utilitza per la seva major simplicitat, sense necessitat de renunciar-hi.
 • Així mateix, s’estableix una reducció en el pagament fraccionat de l’IRPF i de l’IVA, i es pot descomptar en cada trimestre els dies en què hi ha hagut estat d’alarma. Les empreses també podran adaptar les liquidacions dels ingressos a compte a la previsió d’ingressos estimada per a 2020.
 • S’estableix la possibilitat de supeditar el pagament dels deutes tributaris a l’obtenció del finançament a través de la Línia d’Avals.
 • Es redueix al zero per cent l’IVA aplicable al subministrament de material sanitari de productors nacionals a entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris, en línia amb la reducció d’aranzels de la Unió Europea.
 • Es redueix l’IVA dels llibres, revistes i diaris electrònics per alinear-lo a l’aplicable a les publicacions impreses.

14. Altres mesures

 • S’aproven mesures de suport financer per a parcs científics i tecnològics, mitjançant l’ajornament i fraccionament de quotes de préstecs per evitar la seva paralització com a conseqüència de la COVID-19.
 • Es possibilita la pròrroga dels contractes pre-doctorals per a personal investigador en formació subscrits en l’àmbit de la recerca pel temps de durada de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues derivades de l’emergència sanitària causada per la COVID-19, a més, per motius justificats, es podran prolongar els contractes fins a tres mesos addicionals al mateix temps que duri la declaració d’estat d’alarma.
 • S’autoritza l’endeutament del Consorci Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació per possibilitar el compliment dels compromisos internacionals relacionats amb el projecte EuroHPC.
 • Modificació de les condicions de les ajudes de convocatòries públiques en l’àmbit universitari, per garantir la continuïtat de projectes o la reducció dels aranzels notarials per a la novació de crèdits no hipotecaris. En aquest àmbit, s’estableix també una moratòria en el pagament de les quotes de març a desembre del 2020 de préstecs universitaris que s’hagin subscrit lligats a la possessió d’una renda futura.
 • Per mitigar en l’àmbit portuari estatal l’impacte econòmic de la COVID-19, s’estableixen una sèrie de mesures excepcionals i transitòries que hi donin resposta. Les mesures responen a una eventual reducció de l’activitat mínima compromesa en els títols habilitants atorgats en els ports i permetran a les autoritats portuàries d’alterar els trànsits mínims establerts en aquests títols. Així mateix, s’aproven reduccions o exempcions en diverses taxes portuàries, sempre que es justifiqui el cessament o reducció significativa de la seva activitat. Aquestes mesures suposaran un estalvi per a les empreses de més de 100 milions d’euros.
 • Així mateix, amb la finalitat de fer costat a l’esport en un context de paralització de la seva activitat i no generació d’ingressos per l’estat d’alarma, es crea una fundació, que estarà dotada amb fons provinents de la venda de drets audiovisuals del futbol, amb la finalitat de contribuir a finançar i dotar d’estabilitat a l’esport federatiu, a l’esport olímpic i paralímpic en l’avantsala dels Jocs Olímpics. Aquesta fundació estarà adscrita a l’Administració General de l’Estat a través del Consell Superior d’Esports i comptarà amb la participació de la Reial Federació Espanyola de Futbol, la Lliga de Futbol Professional i de representants de les restants federacions esportives espanyoles, així com de les competicions oficials i no oficials. Aquesta nova fundació serà l’única que podrà assumir la gestió i comercialització dels drets audiovisuals de les federacions esportives i competicions diferents del futbol, sempre que no vulguin assumir-los per si mateixes.