El transport en les entregues i les adquisicions intracomunitàries de béns i serveis

Es denomina intracomunitària, l’operacióen què hi ha una expedició i transport de béns d’un estat membre de la Unió Europea (UE) a un altre.
Perquè hi hagi operació intracomunitària cal, per tant, que els béns siguin transportats des de l’estat membre d’expedició fins al de destinació,  és un requisit fonamental que configura el fet imposable. És a dir, el transport és imprescindible a la realització de qualsevol operació, si no existeix transport, no és considera operació intracomunitària, i per tant, estaríem davant d’un lliurament interior al país en què es dugui a terme.

  • Un exemple d’operació intracomunitàries de béns seria:

La d’un empresari Italià que ven mercaderies a un client espanyol.

  • Un exemple d’operació interior de béns seria:

La d’un empresari Italià que ven mercaderies a un client espanyol, al qual, abans que la mercaderia surti de territori italià la revèn a una empresa alemanya.
En aquest cas, la venda de l’empresari Italià a l’espanyol constitueix un lliurament interior a Itàlia. No hi ha operació intracomunitària perquè les mercaderies no han sortit fora del territori italià amb destinació a cap altre estat membre de la UE.
De cares a la tributació,és important conèixer quan una operació té la consideració de transport intracomunitari, en quin estat ha de declarar-se la operació i qui és el responsable d’ingressar l’import a l’administració.
La localització dels transports intracomunitaris de béns es determina segons la regla general establerta per a les prestacions de serveis (amb una especialitat quan el destinatari no sigui empresari o professional):
1.- Si el destinatari és empresari, s’entenen realitzats en el Territori d’Aplicació de l’Impost (TAI) quan tingui en aquest territori la seu de la seva activitat.
2.- Si el destinatari és un particular, es consideren realitzats en el TAI quan s’iniciïn en l’activitat.
L’administració entendrà que existeix  transport intracomunitari quan:
1.- Els llocs d’inici i arribada, estiguin situats en dos estats membres de la UE diferents.

  •  El lloc d’inici és a on es comença efectivament el transport dels béns, sense tenir en compte els trajectes efectuats per arribar allà a on es trobin els béns.
  • El lloc d’arribada és a on s’acabi efectivament el transport dels béns.

2.- Que es justifiqui el transport:

  •  Si es realitza per el venedor, mitjançant contracte de transport o factura emesa per el transportista.
  •  Si es realitza per el comprador, mitjançant el justificant de recepció de l’adquirent, el duplicat de la factura, a través de còpia dels documents de transport o qualsevol altre document que justifiqui l’operació.

Està subjecte a IVA el transport de mercaderies entre països intracomunitaris?

Als efectes del que disposa la llei 37/1992, de 28 de desembre de l’Impost Sobre el Valor Afegit:
Si una empresa Espanyola contracte un servei de transport intracomunitari amb destí a un altre estat membre, aquest servei estarà subjecte a IVA, ara bé, si el servei el contracta una empresa d’un Estat membre diferent a Espanya amb número de NIF Intracomunitari, aquest servei estarà exempt d’IVA.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.