El Departament d’Empresa i Treball ha obert un nou programa d’ajuts anomenat “Ocupació + Transformació”, dirigit a persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives amb l’objectiu d’oferir-los suport per al manteniment de l’ocupació i facilitar la seva digitalització o transició cap a l’economia verda.

El pressupost d’aquesta convocatòria, que està finançada amb fons MRR (REACT-EU), és de 38,5 milions d’euros. L’import de l’ajut és de 5.000 euros.

Poden sol·licitar l’ajut les persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades (o sòcies treballadores) amb el compromís de mantenir tots els llocs de treball durant un mínim de sis mesos des de la sol·licitud de la subvenció. A més, l’entitat haurà de dur a terme en el termini de sis mesos des de la recepció de l’ajut una actuació formativa que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o l’economia digital.

Per sol·licitar l’ajut s’ha de tenir almenys un centre de treball a Catalunya i el volum de negoci anual de l’any 2020 no pot ser superior a 2 milions d’euros. A més, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020

Els requisits són:

Requisits específics

Per a microempreses i persones treballadores autònomes

 • Tenir entre una i cinc  persones treballadores assalariades en el moment de sol·licitar l’ajut
 • Que volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d’euros.

Per a cooperatives i societats laborals

 1. tenir fins a cinc socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut.
 2. Que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d’euros.
 3. En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, als efectes de la Seguretat Social.

Requisits generals per a tot tipus de beneficiari

 1. Tenir, almenys, un centre de treball a Catalunya.
 2. No haver estat beneficiària d’aquest ajut o similar.
 3. Haver iniciat l’activitat econòmica d’acord amb la data límit d’inici que establirà la convocatòria.
 4. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
 5. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d’acord amb la normativa en matèria de subvencions.
 6. Complir amb els requisits i obligacions que s’estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat efectiva entre homes i dones, igualtat de tracte, inclusió de les persones amb discapacitat i protecció a la infància i l’adolescència.
 7. Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista ni androcèntric en els comunicats i la publicitat, tant escrita com audiovisual.
 8. Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística.
 9. Respectar el dret a l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat 
 10. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 11. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
 12. Complir amb la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i adherir-se al codi ètic que figura com a annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.
 13. Estar donada d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors, en els supòsits en què sigui obligatori.
 14. Declarar si ha demanat o ha obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, i fer constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.
 15. No incórrer en doble finançament sobre el mateix cost, procedents de qualssevol altres administracions o ens públics, nacionals o internacionals i expressament a càrrec del pressupost de la UE.
 16. Ser la persona física o jurídica titular del compte bancari que s’indiqui a la sol·licitud per rebre la subvenció.
 17. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-la.
 18. Fer publicitat de les subvencions rebudes.

Si esteu interessats en la tramitació de l’ajut poseu-vos en contacte amb el nostre despatx abans del dia 20 de juliol.

Ramió Assessors