Ramió Assessors t’expliquem les novetats de la nova llei d’autònoms

El treballador autònom

És la persona física que realitza de forma habitual, personal, directa per compte pròpia i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, doni o no ocupació a treballadors per compte aliena; aquest grup no s’inclou al Règim General sinó al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Llei 6/2017, de 24 d’octubre (BOE 25 d’octubre)

La nova llei d’autònoms va ser aprovada per unanimitat en el Congrés dels diputats fa unes setmanes, aquesta llei ha entrat finalment en vigor després que el Senat la ratifiqués i es publiqués al BOE.
L’inici de la seva vigència va ser el 26 d’Octubre de 2017, tot i que hi ha canvis que s’iniciaran a partir del 2018.

Mesures que van entrar en vigor el 26 d’octubre

1. Treballadors amb pluractivitat. La devolució de l’excés de cotització dels treballadors autònoms en règim de pluriactivitat es realitzarà per la TGSS abans de l’1 de maig, sense necessitat de sol·licitar-la. Aquesta mesura també serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.
2. Bonificació de la quota per contingències. S’incrementa de 7 a 12 anys l’edat dels menors a càrrec que permet aplicar la bonificació de la quota per contingències comunes als treballadors per compte propi per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació prevista en l’art.30 de la Llei 20/2007. La bonificació també serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.
3. Bonificacions a les treballadores autònomes. Noves bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporin a la feina en determinats supòsits. Les treballadores incloses en el RETA o com a treballadores per compte propi en el grup primer de cotització del RETMAR que tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data de finalització de la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment i tutela, tindran dret a una bonificació en la quota per contingències comunes.
Serà de 50 euros mensuals durant 12 mesos, sempre que optin per cotitzar per la base mínima, o una bonificació del 80% quan optin per una base de cotització superior a la mínima.

La cobertura per contingències professionals dels treballadors autònoms inclou l’accident de treball in itinere


4. Bonificació per la contractació de familiars. Nova bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom. La contractació indefinida per part del autònom com a treballadors per compte d’altre del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100 % durant un període de 12 mesos, sempre que es compleixin determinats requisits.
5. Pensió per jubilació compatible. La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball per compte propi serà del 100% quan es tingui contractat, almenys, un treballador per compte d’altre.
6. Accident de treball in tinere. La cobertura per contingències professionals dels treballadors autònoms inclou l’accident de treball in itinere. És el sofert en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional. A aquests efectes, s’entendrà com a lloc de la prestació l’establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat. Sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com afecte a l’activitat econòmica a efectes fiscals.

Mesures que entren en vigor a partir del gener de 2018

 • Redueix a un 10 % el recàrrec aplicable si el pagament de les quotes es produeix dins el primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.
 • L’afiliació i fins a tres altes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin en la persona de què es tracti els requisits i condicions determinants de la seva inclusió en el RETA. Fins a tres baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què el treballador autònom hagués cessat en l’activitat. En aquest supòsits, el període de liquidació de l’obligació de cotitzar al RETA, comprendrà els dies de prestació efectiva de l’activitat i no tot el mes complet. També s’aplicarà als treballadors per compte propi del RETMAR.
 • Els treballadors inclosos en el RETA podran canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, triant una altra base dins dels límits mínim i màxim que el resultin aplicables en cada exercici. També serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent.
 • El pagament de les quotes del RETA o del RETMAR, en el cas de treballadors per compte propi, s’ha d’efectuar obligatòriament mitjançant el sistema de domiciliació en compte.
 • La durada de la quota reduïda de la Seguretat Social per als autònoms que emprenguin o tornin a emprendre una activitat per compte propi, l’anomenada “tarifa plana” de cotització de 50€ mensuals, s’amplia de 6 a 12 mesos, i redueix de 5 a 2 anys el període sense cotitzar al RETA exigit als que tornin a emprendre una activitat per poder beneficiar-se de la reducció, que serà de 3 anys en el cas d’haver gaudit de la tarifa plana en el seu anterior període d’alta.
  Aquestes modificacions també són d’aplicació a la reducció del 80% sobre la quota prevista per als autònoms que opten per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui. Les esmentades bonificacions i reduccions també s’aplicaran als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.

llei d'autònomsEn l’àmbit de l’IRPF, es clarifica la deduïbilitat de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta l’activitat econòmica i de les despeses de manutenció produïdes en el desenvolupament de l’activitat, per a poder determinar el rendiment net en estimació directa.
En els casos en què el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, les despeses de subministraments d’aquest habitatge, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.
Les despeses de manutenció del propi contribuent produïdes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors, que amb caràcter general, són 26,67 o 48,08 € diaris, segons es tracti de desplaçament dins del territori espanyol o a l’estranger, respectivament. Quantitats que es dupliquen si com a conseqüència del desplaçament de pernocta.
La ATA (Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms) i la UPTA(Unió de Professionals de Treballadors Autònoms) preveuen que aquesta modificació de la llei d’autònoms augmenti els llocs de treball, ja que, en la nova legislació s’han produït canvis positius i aquest fet pot derivar a un creixement d’empresaris en aquest règim.

Els recàrrecs per ingressos fora de termini

Si s’ha presentat o comunicat les dades de liquidació:

 • 10%  el primer mes de demora
 • 20% a partir del segon mes

Si no s’ha presentat o comunicat:

 • 20% Abans del termini  de la reclamació
 • 35% a partir de la finalització.

Com seran les bonificacions per als autònoms? (Tarifa plana – Article 31)

Els beneficiaris de les bonificacions seran els autònoms que s’incorporin al RETA i que per tant es tracti d’una alta inicial, i els que no hagin estat en aquest règim els últims dos anys.
La quantia i la duració de les bonificacions és de:

 • Si opten per la base mínima: En els primers 12 mesos d’activitat: 50 euros al mes com a quota de seguretat social.
 • Si opten per la base superior: 80% de la Base mínima durant 12 mesos.
 • Transcorreguts els 12 mesos i amb independència de la base escollida fins a un màxim de 24 mesos:
  • 50% de la base mínima durant 6 mesos.
  • Reducció del 30% de la base mínima durant 3 mesos
  • Bonificació del 30% de la base mínima durant 3 mesos.
 • Joves de menys de 30 anys o dones de menys de 35 anys, que reuneixin els requisits esmentats -alta inicial o no alta en els últims 2 anys-: 30% de la base mínima durant 12 mesos més. Màxim 36 mesos.
 • Reinici de l’activitat: Podran tornar a gaudir d’aquesta bonificació si reprenen l’activitat al RETA transcorreguts 3 anys des de la finalització de la bonificació.

Conciliació de la vida laboral i familiar en el RETA (Article 30)

Durant el termini de 12 mesos, els treballadors autònoms donats d’alta podran tenir una bonificació del 100% -de la base mitjana que tingués el treballador en els 12 mesos previs, o la mitjana del temps que fa que estigui al RETA si no arriba als 12 mesos-.
Els familiars que donen dret a aquesta bonificació són:

 • Tenir a càrrec a persones menors de 12 anys.
 • Tenir a càrrec un familiar fins a 2n grau en situació de dependència.
 • Tenir a càrrec un familiar fins a 2n grau amb paràlisis cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual igual a superior al 33% o discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%. (sense desenvolupar cap activitat remunerada).

Requisits:

 • Ha de romandre en el RETA durant el gaudi de la bonificació.
 • Ha de contractar a un treballador a temps parcial o complert durant la bonificació durant un mínim de 3 mesos.
 • Si s’extingeix la relació laboral, ha de contractar a un altre en el termini de 30 dies.
 • Si contracte al treballador a temps parcial; mínim al 50% la bonificació també serà añ 50%.
 • En finalitzar la bonificació ha de seguir dins el RETA mínim 6 mesos. En el cas d’incompliment s’haurà de reintegrar tota la bonificació.

Conseqüències de l’incompliment d’aquests requisits:

 • Retornar la bonificació gaudida.
 • Excepcions. En el cas d’acomiadament objectiu o disciplinari declarat o reconegut com a procedent: dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent del treballador o resolució durant el període de prova.

Els autònoms tenen dret a una prestació per cessament de l’activitat?

Per tal que una persona que treballi per compte propi tingui el dret de rebre una prestació, en el suposat cas que tanqui el seu negoci, ha de complir els següents requisits:

 • Estar donat d’alta a la Seguretat Social i al corrent de pagament de totes les quotes.
 • Haver cotitzat, com a mínim, els dotze mesos immediats al tancament del negoci.
 • No haver arribat a l’edat de jubilació.
 • Tenir un compromís de l’activitat -participar en formacions que l’estat li ofereixi, tenir una actitud activa buscant oportunitats laborals…-.
 • No tenir cap incompatibilitat de les previstes a l’article 342 del TRLGSS (Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social).
 • Que els motius pels quals es dóna de baixa l’activitat es justifiquin degudament -en el cas de pèrdues econòmiques, hauran de mostrar-se documents en què es puguin demostrar que són superiors al 10%-.


Quina quantitat podrà cobrar?
novetats llei d'autònomsEl treballador per compte propi disposarà d’un mes a partir del dia que finalitza el negoci per sol·licitar la prestació -a la mútua en la que tingui la cobertura la contingència de prestació per cessament de l’activitat-.
La quantia que percebran són:
70% de la base reguladora, es calcularà en funció de les bases per les que hagi cotitzat en els últims 12 mesos, com a mínim serà entre el 107% i el 80% de l’IPREM -Indicador Públic de la Renda d’Efectes Múltiples- el càlcul de la quantia també dependrà de si l’autònom te fills o no.
Com a màxim la prestació que percebrà el treballador serà del 175% de l’IPREM, si té un fill serà del 200% i si en té dos o més del 225%.
La duració de la prestació es calcula en funció de l’edat i dels mesos que hagi cotitzat, just abans de cessar l’activitat.
Si ha cotitzat

 • 12 mesos: 2 mesos de prestació
 • Entre 18 i 23 mesos: De 3 a 4 mesos de prestació.
 • Entre 24 i 29 mesos: De 4 a 6 mesos de prestació.
 • Entre 30 i 35 mesos: De 5 a 8 mesos de prestació.
 • Entre 36 i 42 mesos: De 6 a 10 mesos de prestació.
 • Entre 43 i 47 mesos: De 8 a 11 mesos de prestació.
 • 48 mesos o més: Tindrà dret a 12 mesos de prestació (és el màxim).

Poden haver-hi algunes variacions per desocupació de l’autònom en el cas de tenir entre 60 i 64 anys.

Els autònoms podran deduir-se l’IRPF fins a 26,67€ al dia per manutenció

La manutenció dels autònoms

Els autònoms que per motius laborals s’han vist obligats a realitzar els àpats fora de casa, podran deduir-se al IRPF fins a 26,67€ al dia per manutenció, una quantia que es pot augmentar fins els 48,08€ si s’han de desplaçar a l’estranger. La llei aprovada en el Congrés també contempla que aquesta quantia de la deducció es pugui duplicar si, com a conseqüència del desplaçament, l’autònom hagués de passar la nit fora de la seva residència.
Aproximadament, tindrà un ingrés extra de 1.200€ anuals per dietes. L’autònom estarà obligat a guardar les factures de manutenció i realitzar el pagament per mitjans electrònics -no s’admetran despeses en metàl·lic-.

L’autònom pot accedir a la jubilació anticipada?

Sí. Tot treballador per compte propi, si compleix els següents requisits, té dret a una jubilació anticipada.

 • Ha d’haver cotitzat com a mínim 36 anys.
 • Com a mínim tenir dos anys menys de l’edat legal de jubilació.
 • Justificar que, al menys dos anys de la cotització han estat treballats dins dels quinze immediatament anteriors al moment de sol·licitar la jubilació anticipada.

L’edat anticipada de jubilació haurà ascendit als 67 anys per l’any 2027.

Ramió Assessors comptem amb 30 anys d’experiència en gestió d’empreses. Necessites ajuda? Contacta amb la nostra assessoria a Girona.