L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

Calendari

– 1 de maig: publicació del padró provisional
– 4 de juny: data límit per presentar al·legacions (sol·licituds de modificació)
– 1 de setembre: publicació del padró definitiu
– A partir del 15 de setembre, inici del període de pagament

L’import que correspon a cada vehicle per a l’exercici 2020 es publica en el padró provisional a partir de l’1 de maig del 2021 en aquesta seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. 

Podeu fer la consulta a través del següent enllaç:

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro

Subjectes passius

Són subjectes passius de l’impost:

 • a) Les persones físiques que siguin titulars del vehicle i tinguin el domicili fiscal a Catalunya.
 • b) Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d’imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i que tinguin el domicili fiscal a Catalunya.
 • c) Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d’imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i no tinguin el domicili fiscal a Catalunya però hi tinguin un establiment, una sucursal o una oficina, per als vehicles que, d’acord amb les dades que consten en el Registre de vehicles, estiguin domiciliats a Catalunya.

Als efectes del que estableix aquest article, s’entén per titular del vehicle la persona identificada amb aquesta condició en el Registre de vehicles.

En el supòsit de segona o ulterior transmissió del vehicle, està obligat a satisfer l’impost referit a tot el període impositiu qui en sigui titular en la data de meritació, sens perjudici dels pactes privats que hi hagi entre les parts.

Fet imposable

Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques inclosos dins les categories següents:

 • a) Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i llur equipatge, que tinguin com a màxim vuit seients com a màxim, a més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets) i N1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones).
 • b) Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicletes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats).

A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies públiques els vehicles següents:

 • Els vehicles matriculats en els registres públics corresponents, mentre no n’hagin estat donats de baixa definitiva o temporal per robatori.
 • Els vehicles proveïts de permisos temporals.

Suposits de no subjecció

No estan subjectes a l’impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en el Registre de vehicles per l’antiguitat del model, puguin ésser autoritzats a circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades a vehicles d’aquesta naturalesa.

Nota: els vehicles que no generen emissions de diòxid de carboni, com és el cas dels vehicles 100% elèctrics, no estan subjectes a l’impost.

Exempcions

Resten exempts de l’impost:

 1. Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i dels ens locals exempts de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica.
 1. Els vehicles amb matrícula del cos diplomàtic o d’oficina consultar i del seu personal tècnic administratiu, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles.
 1. Els vehicles amb matrícula d’organització internacional i del seu personal tècnic administratiu, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles.
 1. Els vehicles que correspongui per l’aplicació de disposicions contingudes en tractats o convenis internacionals.
 1. Els vehicles incorporats en els registres públics corresponents amb els codis de classificació per criteri d’utilització número 43 (ambulància), 44 (servei mèdic) i 45 (funerari) de l’annex II del Reglament general de vehicles.
 1. Els vehicles incorporats en els registres públics corresponents amb el codi de classificació per criteri d’utilització número 01 (persones de mobilitat reduïda) de l’annex II del Reglament general de vehicles, amb el benentès que els subjectes beneficiaris d’aquesta exempció no en poden gaudir per a més d’un vehicle simultàniament.

Base imposable: Quota tributaria i nonificació

La base imposable de l’impost està constituïda per les emissions de diòxid de carboni dels vehicles inclosos en les categories incloses en el fet imposable, mesurades en grams de diòxid de carboni per quilòmetre.

La quota tributària s’obté d’aplicar la tarifa que correspongui a les emissions oficials de diòxid de carboni per quilòmetre del vehicle, d’acord amb les taules vigents.

Quan el període impositiu no coincideixi amb l’any natural l’import s’ha de prorratejar per dies.

Bonificació:

 1. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del Reglament general de vehicles, gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra.
 2. Per la domiciliació de pagament dels rebuts a què es refereix l’article 47 de la Llei, s’aplica una bonificació del 2% de la quota íntegra. En el supòsit de la liquidació corresponent a l’alta en el padró, l’aplicació d’aquesta segona bonificació està condicionada, també, al fet que el subjecte passiu opti, sense estar-hi obligat amb caràcter general, per rebre les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjans electrònics, i mantingui aquesta opció fins a la data de notificació de la liquidació corresponent a l’alta en el padró. La domiciliació s’ha de sol·licitar en el termini de dos mesos, a comptar des de la finalització del període d’exposició del padró provisional. L’aplicació d’aquesta bonificació queda condicionada al cobrament efectiu del rebut o liquidació mitjançant la domiciliació del seu pagament, i queda sense efecte si aquest cobrament no s’ha pogut efectuar per causa no imputable a l’Administració, i també en el cas de sol·licitud d’ajornament o fraccionament del deute.
 3. Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra.

Té la consideració de vehicle clàssic el que compleix tots els requisits següents:

 • Antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació.
 • El seu tipus específic, definit en la legislació nacional o comunitària corresponent, s’ha deixat de produir.
 • El seu estat de manteniment és correcte des d’un punt de vista històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals.
 1. Per gaudir de la bonificació, el o la contribuent ha d’aportar un certificat d’idoneïtat emès pel club o associació automobilística corresponent. Per obtenir el certificat el o la contribuent ha d’aportar al club o associació la documentació següent:
 • Permís de circulació del vehicle, llevat que el vehicle no en disposi per estar exposat en un museu.
 • Fotografies actuals de l’exterior, de l’interior i del motor del vehicle.
 • Document acreditatiu del compliment dels requisits de l’apartat 3.1, signat per la persona que sigui responsable de la inspecció ocular esmentada en el club o associació al qual pertany el propietari o propietària del vehicle.


Aquest certificat d’idoneïtat l’ha de validar la Federació Catalana de Vehicles Històrics amb caràcter previ a la presentació a l’Administració tributària. El certificat té una validesa de 10 anys, si no hi ha canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual l’ha de renovar la nova persona titular.
El director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya ha d’aprovar, mitjançant resolució, el model del certificat d’idoneïtat i la forma de presentar-lo a l’Agència Tributària de Catalunya

Periode impositiu i meritació

El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en els següents casos en què el període impositiu és inferior a l’any natural:

 • a) Primera adquisició del vehicle en una data posterior a l’1 de gener. S’assimila a la primera adquisició del vehicle l’entrada d’aquest al territori en què és aplicable l’impost per trasllat del domicili fiscal del seu titular a Catalunya, o per l’adquisició per part d’una persona amb domicili fiscal a Catalunya d’un vehicle de titularitat d’una persona sense domicili fiscal a Catalunya. En aquests supòsits, el període impositiu s’inicia el dia del canvi de domicili fiscal o el dia d’adquisició del vehicle.
 • b) Baixa definitiva del vehicle o baixa temporal per robatori. S’assimila a la baixa definitiva del vehicle la sortida d’aquest del territori en què és aplicable l’impost per trasllat del domicili fiscal del seu titular fora de Catalunya, o per l’adquisició per part d’una persona sense domicili fiscal a Catalunya d’un vehicle de titularitat d’una persona amb domicili fiscal a Catalunya. En aquests supòsits, el període impositiu finalitza el dia anterior al del canvi de domicili fiscal o el dia anterior al d’adquisició del vehicle.

L’impost es merita el darrer dia del període impositiu.

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’import de la quota tributària es prorrateja per dies.

En el supòsit de segona o ulterior transmissió del vehicle, està obligat a satisfer l’impost referit a tot el període impositiu qui en sigui titular en la data de meritació, sens perjudici dels pactes privats que hi hagi entre les parts.

Padró

L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

Dades i elements tributaris que configueren el padró

Les dades i els elements tributaris que configuren el padró de l’impost són les referenciades a el 31 de desembre de cada any, i recullen la situació corresponent a la data de meritació.

El padró ha de contenir, per a cada subjecte passiu, les dades següents:

 • a) Noms i cognoms o raó social de la persona o entitat titular del vehicle.
 • b) Número d’identificació fiscal.
 • c) Dades d’identificació del vehicle.
 • d) Nombre de dies del període impositiu.
 • e) Base imposable.
 • f) Quota íntegra.
 • g) Bonificació de la quota tributària, si escau.
 • h) Quota tributària.
 • i) Número del compte corrent en què s’ha de practicar, si escau, la domiciliació de l’ingrés.

Padró provisional i periode d’exposició

Amb caràcter previ a l’elaboració definitiva del padró, el cap o la cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya elabora un padró provisional, que té, per a cadascuna de les persones interessades, el caràcter de proposta de liquidació, i que s’exposa al públic de l’1 al 15 de maig de l’any natural posterior al de meritació, per mitjà de la publicació a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. Aquesta exposició pública ha d’ésser objecte d’anunci previ per mitjà d’un edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Un cop finalitzat el tràmit d’exposició al públic, els interessats disposen d’un termini de 15 dies hàbils per presentar al·legacions a la proposta de liquidació.

Padró definitiu i període d’exposició

El padró definitiu és aprovat pel cap o la cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària, i s’exposa al públic de l’1 al 15 de setembre de l’any natural posterior al de meritació, per mitjà de la publicació a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

Aquesta exposició pública ha d’ésser objecte d’anunci previ per mitjà d’un edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que ha d’incloure les dades següents:

 • a) Període de cobrament.
 • b) Modalitats de pagament admeses
 • c) En el cas de domiciliació del pagament, dates en què es farà el càrrec en el compte dels rebuts i, si escau, de les liquidacions corresponents a l’alta en el padró.
 • d) Llocs en què es pot efectuar el pagament.
 • e) Advertiment que, una vegada transcorregut el termini de pagament sense que aquest s’hagi produït, s’inicia el període executiu i els deutes són exigits mitjançant el procediment de constrenyiment amb els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, si escau, les costes que se’n deriven.
 • f) Recursos que escauen contra les liquidacions.
 • g) Òrgans competents per a resoldre’ls.
 • h) Terminis per a la interposició dels recursos.

No s’han d’incloure en el padró definitiu:

 • a) Els vehicles exempts de l’impost.
 • b) Els vehicles que meritin una quota líquida inferior a la quantia que s’aprovi de conformitat amb el que disposa l’article 26.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de setembre. Aquesta regla de no-inclusió no s’aplica respecte dels vehicles que són de la titularitat d’un mateix subjecte passiu, sempre que la suma de les quotes líquides meritades per tots els vehicles superi la quantia esmentada.

En el cas d’alta en el padró, l’exposició al públic del padró definitiu té l’efecte de notificació de la inclusió en el padró, i la liquidació corresponent a aquesta alta s’ha de notificar al contribuent de manera individual. En els exercicis successius l’exposició al públic del padró definitiu té, per a cadascuna de les persones interessades, l’efecte de notificació de les liquidacions que s’hi comprenen.

Les liquidacions contingudes al padró definitiu són susceptibles de recurs de reposició potestatiu davant del cap o la cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària o de reclamació economicoadministrativa davant la Junta de Tributs de Catalunya.

Pagament i domiciliació:

A partir de l’1 de setembre de 2021 a través de la seu electrònica de l’ATC, des de les pantalles de consulta del padró definitiu, es podrà accedir a fer el pagament. I a partir del mes d’octubre, en cas que no s’hagi realitzat ja el pagament, es rebrà una notificació al domicili del titular amb l’import a pagar i els terminis d’ingrés.

Quan es publiqui el padró provisional, l’1 de maig de 2021, es podrà domiciliar el pagament sempre que s’hagi accedit a la consulta del padró amb identificació digital i s’opti, sense estar-hi obligat, per rebre les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjans electrònics. En aquest cas, la quota per al 2020 i per als anys successius quedarà domiciliada amb una bonificació del 2% del deute. La domiciliació per aquest primer exercici es podrà fer fins al dia 15 de juliol. La domiciliació queda condicionada, també, al fet que el subjecte passiu, en el període esmentat, opti, sense estar-hi obligat amb caràcter general, per rebre les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjans electrònics, i mantingui aquesta opció fins a la data de notificació d’aquella liquidació. Les sol·licituds presentades amb posterioritat a aquesta data tenen efectes per als exercicis següents.

La domiciliació del pagament dels exercicis futurs també es pot sol·licitar en el moment d’efectuar l’ingrés del deute a les entitats financeres col·laboradores.

Normativa de l’impost:

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic (DOGC núm. 7426, de 03.08.2017)

Llei 9/2019, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (DOGC 8032, de 30/12/2019)

DECRET LLEI 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu (DOGC núm. 8123, de 29.4.2020)

DECRET LLEI 33/2020, de 30 de setembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i en l’àmbit pressupostari i administratiu (DOGC núm. 8238, d’1.10.2020)