Novetats d’àmbit laboral de la Llei 6/2018 de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 

BASES i TIPUS DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER L’ANY 2018

Vigència a partir del dia 1 d’agost de 2018.
Bases de cotització
Base màxima de cotització:  3.803,70€ (abans 3.751,20€).
Base mínima de cotització:  equivalent al salari mínim interprofessional (S.M.I.) vigent a cada moment, incrementada en un sisè. Per l’any 2018 el S.M.I. es de 735,90€ mensuals (abans 707,70€).
Les bases de cotització per totes les contingències del Règim General de la Seguretat Social (a excepció d’accidents de treball i malalties professionals) queden limitades per cada grup professional entre les mínimes i les màximes següents:
Base mínima de cotització:  increment en el mateix percentatge que incrementi el S.M.I. respecte les vigents a data 31 de desembre de 2017.
Base màxima de cotització:  3.803,70€ mensuals (abans 3.751,20€)  o
126,79€ diaris (abans 125,04€ diaris).
Tipus de cotització al Règim General de la Seguretat Social
No hi ha variacions respecte les anteriors:
Contingències comunes:  28,30%  (23,60% a càrrec de l’empresa i 4,70% a càrrec del treballador).
Contingències d’accidents de treball i malalties professionals:  es manté vigent la tarifa de primes aprovada a la Llei 42/2006 de 28  de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2007, a càrrec íntegre de l’empresa.
Tipus de cotització al Sistema Especial de Treballadors per compte aliena Agraris
A. Durant els períodes d’activitat:
Contingències comunes:

  • treballadors enquadrats al grup de cotització 1:28,30%(23,60% a càrrec de l’empresa i 4,70% a càrrec del treballador).
  • Treballadors enquadrats al grup de cotització 2 a 11:23,35% (18,65% a càrrec de l’empresa i 4,70% a càrrec del treballador).

Contingències d’accidents de treball i malalties professionals:   es manté vigent la tarifa de primes aprovada a la Llei 42/2006 de 28  de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2007.
B. Durant els períodes de inactivitat:
No hi ha variacions respecte les anteriors, essent del 11,50% a càrrec íntegre del treballador.
Cotització al Sistema Especial d’ Empleats de la Llar
Les bases es determinaran actualitzant les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala vigent per l’any 2017, amb la mateixa proporció a l’increment que experimenti el salari mínim interprofessional (S.M.I.).
Per l’any 2018,
Contingències comunes:  27,40%  (22,850% a càrrec de l’ocupador i 4,55% a càrrec  de l’empleat).
Contingències laborals:  es manté vigent la tarifa de primes aprovada a la Llei 42/2006 de 28  de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2007.
Cotització dels Treballadors Autònoms


Tipus de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms
No hi ha variacions respecte les anteriors:
Contingències comunes:  29,80%
Cotització addicional si només es té cobertura de contingències comunes:  0,10%
Contingències comunes i professionals (*):  29,30%
(*) Contingències d’accidents de treball i malalties professionals:  es manté vigent la tarifa de primes aprovada a la Llei 42/2006 de 28  de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2007.

INCREMENT DE LES PENSIONS

Les pensions contributives liquidades durant l’any 2018, així com les pensions de Classes Passives de l’Estat, s’han incrementat en un 1,35% addicional.
Les quanties mínimes de les pensions contributives per l’any 2018, s’han incrementat en un 2,75% addicional.

MODIFICACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT

S’amplia el permís de paternitat passant de quatre setmanes ininterrompudes a cinc setmanes, podent-ne, previ acord entre empresa i treballador, gaudir de la última setmana en un altre moment dins dels nous mesos següents a la data de naixement del fill.

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 20/2007 DE L’ESTATUT DE L’AUTÒNOM

Amb l’objectiu d’incentivar la ocupació autònoma en els municipis de menys de 5.000 habitants, existeixen bonificacions i reduccions en les quotes de la Seguretat Social amb efectivitat des del dia  01/08/2018 i amb vigència indefinida.
REDUCCIONS i BONIFICACIONS:
Reducció en la cotització per contingències comunes (inclosa la incapacitat temporal) que queda fixada en 50,00€ mensuals durant el primer any d’alta al RETA, en el cas que s’opti per cotitzar per la base mínima que correspongui, incentiu que s’amplia un any més si es compleix amb els requisits següents:

  • Estar empadronat a un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades del padró municipal vigent en el moment de l’alta al RETA.
  • Estar donat d’alta al cens de l’Agència Tributària amb activitat declarada a un municipi amb padró inferior a 5.000 habitants.
  • Mantenir l’alta al RETA en els dos anys següents a la data d’inici de l’activitat.
  • Mantenir l’empadronament al mateix municipi durant els quatre anys següents a l’inici de l’activitat.

En cas d’incompliment dels requisits esmentats, el treballador autònom haurà de reintegrar la totalitat de les quantitats abonades per l’incentiu, a partir del primer dia del mes següent a que quedi acreditat l’incompliment.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.