El Tribunal Suprem declara que la prestació per maternitat i paternitat està exempta de tributar per IRPF

La sentència de la secció segona de la Sala Contenciosa – Administrativa del Tribunal Suprem, estableix com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat i paternitat, que abona la Seguretat Social durant la baixa posterior al part o a l’adopció, estan totalment exemptes de tributar per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Quin ha estat el motiu d’aquest canvi de criteri?

La decisió està fomentada per el Tribunal Suprem, en el fet de que les prestacions per maternitat i paternitat, es poden regir en el supòsits establerts en l’article 7.h de la llei de IRPF, que textualment exposa:
“(…) Igualment estaran exemptes la resta de prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció fills a càrrec o orfandat.
També estaran exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes per les Comunitats Autònomes o entitats locals .”

De la Sentència del Tribunal Suprem es generen dues situacions efectives:

1.-  Les prestacions futures estaran exemptes  de tributació en la declaració de renda.
2.- Tots els contribuents que van rebre la prestació en períodes anteriors, podran sol·licitar a l’administració, la devolució de les quanties ingressades en concepte retencions a l’Agència Tributària, dels exercicis no prescits: 2014, 2015, 2016 i 2017.

I si sóc autònoma?

Les dones autònomes que hagin rebut la prestació també podran reclamar les retencions, sempre que, estiguin afiliades i en situació d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms i estiguin al corrent del pagament de les quotes mensuals de la Seguretat Social.

I si vaig ser mare o pare abans de l’exercici 2014?

Segons la llei, el dret  reclamar prescriu als 4 anys, per tant, les persones que van rebre la prestació amb anterioritat al 2014 no podien optar per aquesta devolució. No obstant, aquelles persones que estiguin en tràmit judicial o de reclamació oberta per recuperar aquestes quanties, encara que siguin anteriors a l’exercici 2014, també podran  reclamar.

 Quin és el termini per reclamar?

Per sol·licitar la devolució a l’administració de l’exercici 2014 el termini és fins el 30 de juny de 2019.

I si no vaig presentar la declaració?

Els pares i mares que durant els exercicis 2014-2017 no van presentar la declaració de renda per falta d’obligació, ara la podran presentar si els surt un resultat a tornar.
D’altra banda, no podran sol·licitar la devolució aquells contribuents que tinguin liquidacions fermes.

A quantes persones afecta?

Els tècnics del ministeri d’hisenda calculen que l’exempció de l’IRPF a les prestacions públiques per maternitat i paternitat percebudes de la Seguretat Social tindrà 1.085.000 beneficiaris a tot Espanya. Segons UGT, aquesta mesura podria suposar un cost de més de 1.300 milions per l’estat i es deixarien d’ingressar més de 250 milions a l’any en les declaracions de la renda.
En quant a les autonomies, Andalusia i Catalunya són les que concentren el nombre més gran de beneficiaris, aproximadament de 195.000 a 196.000 contribuents respectivament.
A les comarques Gironines, uns 20.000 contribuents que van incloure la prestació a les seves declaracions d’ IRPF, podran reclamar.
Contacta amb l’equip de Ramió Assessors, interposarem les al·legacions i/o recursos necessaris per aconseguir que l’Agència Tributària resolgui  de forma favorable les teves pretensions, i es procedeixi el més aviat possible la devolució de l’ IRPF, per ingressos indeguts.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.