Ampliació del termini per relacionar-se electrònicament amb l’administració

Al BOE del dia 31 d’agost de 2018, s’ha publicat el Reial decret-llei 11/2018 que modifica la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), ampliant en 2 anys el termini inicial d’entrada en vigor de l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’administració pública a través del registre electrònic. El nou termini es fixa en el 2 d’octubre de 2020.
Cal recordar que la Llei 39/2015, va establir la relació electrònica com la via principal de tramitació dels procediments administratius. Per a això, es va establir l’obligació de les persones jurídiques, de les entitats sense personalitat jurídica, notaris i registradors de la propietat i mercantils, i dels representants dels interessats de relacionar-se de manera electrònica amb les administracions. Aquesta obligació havia d’entrar en vigor el proper dia 2 d’octubre de 2018 en relació amb: 

  • El registre electrònic d’apoderaments.
  • Registre electrònic. 
  • Registre d’empleats públics habilitats. 
  • Punt d’accés general electrònic de l’Administració.
  • Arxiu únic electrònic.

En els últims mesos s’ha detectat que les administracions públiques no estan preparades ni jurídicament ni tècnica per afrontar aquesta obligació. A menys d’un mes vista de la implantació d’aquest nou sistema no disposen dels mitjans telemàtics necessaris per a garantir la seguretat jurídica en els tràmits realitzats per aquelles persones que es relacionin electrònicament amb les administracions.