Mesures urgents per promoure la contractació estable

Les empreses amb plantilla inferior a 250 empleats podran gaudir d’una bonificació del 100% en les quotes empresarials de la Seguretat Social i durant un període de dotze mesos, en el cas que contractin empleats, dins els dotze mesos següents a l’entrada en vigor de la norma (11/02/2011), de forma indefinida o temporal i a temps parcial,

  • Inscrits a l’oficina d’ocupació com a mínim un any dins els últims divuit mesos anteriors a la contractació.
  • Tenir 30 anys o menys.
  • Jornada de treball entre el 50% i el 75% de la jornada a temps complet.
  • Si la contractació és temporal, haurà de ser com a mínim de sis mesos.

Aquestes contractacions hauran de suposar un increment net de la plantilla de l’empresa, agafant per al seu càlcul el promig diari de treballadors contractats indefinits o temporals als noranta dies anteriors a la nova contractació.

Les empreses que s’acullin a aquestes reduccions, estaran obligades a mantenir, durant tot el període de durada de les bonificacions, el mateix nombre de treballadors que es tenia amb la contractació realitzada.

Mesures urgents per la requalificació professional d’aturats

És un programa de requalificació professional per aturats que esgotin, a partir del 16 de febrer de 2011, la seva prestació o subsidi , basat en accions de polítiques actives que permetin la requalificació per incorporar-se a nous llocs de treball.

Les persones participants en aquestes accions que no tinguin ingressos menors, podran rebre una ajuda econòmica consistent en el 75% del IPREM mensual (399,38 €) durant un període màxim de sis mesos.

Mesures urgents per la millora d’ocupació

Els serveis públics d’ocupació es dirigiran, durant un any des de l’entrada en vigor d’aquesta norma (11/02/2011), a

  • Joves.
  • Majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada.
  • Persones procedents del sector de la construcció i altres afectats per la crisi

que tinguin baixa qualificació, per accions de millora de l’ocupació, mitjançant itineraris individuals i personalitzats d’ocupació a fi d’incrementar les oportunitats per trobar una feina estable.

Mesures urgents per inclusió d’aturats a accions formatives

Durant l’any 2011, en els plans de formació que fins ara anaven dirigits prioritàriament a treballadors ocupats, també s’inclouràn entre un 20% i un 40% de persones aturades.