Aquest mes s’estan rebent les notificacions de les quotes que les empreses han de pagar a les Cambres de Comerç.El passat 3 de desembre van entrar en vigor una sèrie de mesures per fomentar la creació de treball i l’inversió entre les quals hi ha l’eliminació de les quotes obligatòries que les empreses amb una xifra de negocis inferior a 10M€ paguen a les cambres. Durant l’any 2011 però, encara s’hauran de pagar les quotes que es calculin en base a l’impost de societats i l’IRPF del 2009 així com les que es calculin en base a l’IAE del 2010.

Per l’any 2012 les empreses no hauran de pagar cap quota obligatòria a les cambres ni per l’IRPF ni per l’Impost de Societats.

Informe DGT en relació a la quota de les càmeres de comerç