La llibertat d’amortització en actius d’escàs valor 

La llibertat d’amortització en els actius nous d’escàs valor es considera un incentiu fiscal que permet a les empreses i professionals en estimació directa en l’IRPF i a les empreses en l’Impost de Societats, accelerar l’amortització, amb independència la depreciació dels actiu fixes i de les inversions immobiliàries. Han de ser elements d’immobilitzat material, no poden ser programes informàtics, patents… perquè aquests formen part de l’immobilitzat intangible.

Aquesta llibertat no obliga a les empreses a aplicar els coeficients d’amortització lineals. (sempre que siguin actius nous, no poder ser usats). També és indispensable que

  • El seu valor no superi els 300€
  • El límit d’amortització anual no sigui superior a 25.000€ l’any.

Aquesta reforma de la llei de l’Impost sobre societats minimitza la gestió dels actius d’escàs valor. Es podrien amortitzar els béns per la seva totalitat, és a dir, importar una despesa idèntica a la inversió.

 

Fins a l’any 2014 només es podien beneficiar les empreses de les quals el valor unitari no superés els 601,01€ 

 

Fins a l’any 2014 només es podien beneficiar d’aquesta llibertat les empreses de reduïda dimensió. El valor unitari no podia superar els 601,01 euros i el límit era 12.020,24 euros, referit al període impositiu (de forma comparativa serien els 300 euros i 25.000 euros en la nova reforma per totes les societats).

Si el període impositiu tingués una durada inferior a un any, el límit es calcularia multiplicant el límit anual per la proporció del temps existent. De la manera següent:  [25.000€ · n / 365]

 

El principi d’importància relativa és una norma comptable que empara la modificació d’alguns principis comptables quan tenen una importància rellevant

 

Teòricament des de la visió comptable, els béns no poden amortitzar-se lliurement, però podem aplicar el principi d’importància relativa (Norma comptable que empara la idea que alguns principis comptables poden modificar-se si no tenen una importància rellevant). La inscripció comptable de l’amortització lliure es realitzarà de manera normal, segons les taules de l’impost sobre societats i seguidament s’efectuarà un ajust extracomptable per acabar de deduir tot el seu import.

Sempre que disposem d’actius d’escàs valor i volem aplicar l’amortització lliure, s’ha de poder acreditar el valor de cada bé, així que si s’adquireixen diversos actius en el mateix temps,  li hauria de sol·licitar al seu creditor que:

  • Li emetin una factura per cada actiu.
  • Si li emeten una única factura que quedi ben detallat el valor unitari de cada bé.

 

Cas pràctic

Durant l’exercici, una societat limitada ha adquirit 20 cadires amb un valor de 300 euros/unitat. (El percentatge d’amortització és del 25% segons les taules de la Llei de l’impost sobre societats):

20 cadires · 300 euros = 6.000 euros.

Amortització comptable: 6.000 · 0,25 = 1.500 euros.

Ajustament extracomptable : 4.500 euros

Despesa fiscal: 6.000 euros

L’import de la despesa fiscal no ha de perquè ser equivalent a la despesa comptable. Hi ha despeses comptables que no són fiscalment deduïbles (multes, sancions, donatius…). En la comptabilitat d’una societat, s’han de registrar totes les partides de naturalesa econòmica, promogudes o suportades per l’empresa. Sense tenir en compte la seva consideració d’efectes fiscals (deduïble o no deduïble). Així doncs s’haurà de fer un ajust.

Si a conseqüència de l’ajust, s’obté un resultat de major import (o menor pèrdua) es tractarà d’un ajust positiu (increment del resultat a conseqüència de sumar l’import d’una despesa que no es fiscalment deduïble). En el cas contrari, serà un ajust negatiu. Per exemple: Si comptablement he amortitzat un 6%  però la normativa em permet amortitzar un 10%, faré un ajust negatiu per la diferència, incrementant les despeses.

El fet que la despesa fiscal sigui superior a la despesa comptable ens beneficia, ja que, com més elevades siguin les despeses envers els ingressos,  l’import a ingressar a efectes d’impostos serà inferior.

 

Ramió Assessors comptem amb 30 anys d’experiència en gestió comptable d’empreses. Necessites ajuda? Contacta amb la nostra assessoria de Girona.