PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

Es tracta d’una prestació econòmica per cessament total, temporal o definitiu.
Quantia:

La base reguladora de la prestació serà el promig de les bases per les que s’hagi cotitzat durant els dotze mesos continuats o immediatament anteriors a la situació legal de cessament. Aquesta quantia es determinarà aplicant a la base reguladora el 70 per cent.

 • La quantia màxima serà el 175% de l’ IPREM (per l’any 2010: 628,60 €) a excepció que l’ autònom tingui un o més fills al seu càrrec, la quantia màxima serà el 200% o del 225% de l’ IPREM.
 • La quantia mínima és del 107% o del 80% de l’ IPREM , segons el treballador autònom tingui o no fills al seu càrrec.

La durada de la prestació és en funció del període cotitzat:

autònoms 60 anys
MesosMesos deMesosMesos de
cotitzatsprestaciócotitzatsprestació
de 12 a 172de 12 a 172
de 18 a 233de 18 a 234
de 24 a 294de 24 a 296
de 30 a 355de 30 a 358
de 36 a 426de 36 a 4210
de 43 a 478a partir 4312
a partir 4812

Requisits:

 • Estar afiliats i en situació d’alta amb cobertura de contingències professionals dins del Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Tenir cobert un període mínim de cotització per cessament d’activitat dins els 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament, dels que, almenys dotze mesos han de ser continuats i immediatament anteriors a l’ esmentada situació.
 • Trobar-se en situació legal de cessament d’activitat, subscriure el compromís d’activitat i acreditar disponibilitat per la reincorporació al mercat de treball a través d’activitats formatives, d’orientació professional i de promoció de l’activitat emprenedora a les que el Servei Públic d’ Ocupació pugui convocar.
 • No tenir l’ edat ordinària per jubilació, a excepció que el treballador autònom no tingui acreditat el període de cotització requerit.
 • Trobar-se al corrent de pagament en les quotes de Seguretat Social.
 • Quan el treballador autònom tingui un o més treballadors al seu càrrec i el cessament sigui per causes econòmiques, tècniques, productives o organitzatives, serà requisit previ al cessament el compliment de les garanties, obligacions i procediments regulats en la legislació laboral.

Causes del cessament:

 • Per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius. En cas d’establiment obert al públic, s’exigirà el tancament del mateix durant la percepció de la prestació.
 • Per força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat.
 • Per pèrdua de la llicència administrativa, sempre que sigui exigible per l’activitat i no estigui motivada per incompliment contractual o per infraccions o faltes.
 • La violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat de la treballadora autònoma.
 • Per divorci o separació matrimonial, en determinats casos.
 • Per cessament d’ activitat derivada de l’ extinció de contracte amb el seu client.
 • Per mort, incapacitat o jubilació del client, sempre que impedeixi la continuïtat de l’ activitat.

Procediment:

 • Sol·licitud a la Mútua d’ Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social amb la que tinguin coberta la protecció.

Incompatibilitats:

 • Amb el treball per compte pròpia.
 • Amb el treball per compte aliena.
 • Amb l’obtenció de pensions o prestacions de la Seguretat Social, a excepció de les compatibles amb el treball que va donar dret a la prestació.