Novament el Govern ens modifica la fiscalitat de les empreses i persones en un intent de reactivar l’economia. Les mesures adoptades són:

FISCAL:

Impost de societats (a partir de 1-1-2011)

 • Les PIMES que facturin menys de 10 milions d’euros no hauran de documentar les operacions vinculades de menys de 100.000€ en total.
 • S’amplia a 10 milions d’euros la xifra de negocis de les PIMES per a l’efecte de poder aplicar els incentius fiscals d’aquestes empreses.
 • Les PIMES (menys de 10 milions d’euros) tributaran al 25% pels primers 300.000€ de benefici (abans 120.202,41€)
 • Les empreses podran amortitzar lliurament sense condicions les inversions en actius fixos i inversions immobiliàries fetes durant els anys 2011 a 2015
 • Les empreses que facturin menys de 5 milions d’euros i tinguin una plantilla inferior a 25 treballadors, podran tributar al 20% pels primers 300.000€ de benefici si mantenen la plantilla. El benefici que sobrepassi els 300.000€ tributarà al 25%.

Impost de la renda (a partir de 1-1-2011)

 • Els empresaris i professionals en estimació directa també podran aplicar la llibertat d’amortització sobre les inversions en actius fixos nous fins a deixar el rendiment net a 0.

Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (a partir de 3-12-2010)

 • La constitució de societats, els augments de capital, les aportacions de socis que no suposin augment de capital, el trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva o del domicili social d’una societat quan ni una ni l’altra haguessin estat situades en un estat membre de l’Unió Europea, no tributaran per ITP i AJD.

ECONÒMIC:

 • S’incrementen els impostos que graven el tabac.
 • La pertinença a una Cambra de Comerç, fins ara obligatòria, serà voluntària i per tant també la quota que es paga a les Cambres.
 • La constitució de societats de capital (anònimes, limitades) podrà ser més ràpida i es limitaran els honoraris de notari i registrador abaratint el cost de la constitució.
 • Es redueixen les càrregues administratives de determinats actes societaris com la reducció de capital social, modificació d’estatuts, convocatòria de junta, canvi de denominació, canvi de domicili, etc. En alguns casos la publicitat que abans s’exigia en un diari o butlletí, es podrà substituir per la publicació de l’acte a la pàgina web de la societat.