En el marc de crisi generalitzada en el que ens trobem actualment, és habitual que els empresaris ens trobem amb situacions en les que un crèdit resulta incobrable. En aquests casos, no només es deixa de cobrar el producte o servei realitzat si no que a més estem obligats a liquidar l’IVA repercutit al client.
Per tal de pal•liar aquests perjudicis, la llei preveu la possibilitat de recuperar com a mínim l’IVA repercutit i pagat. D’acord amb allò establert a l’article 80.4 de la Llei 37/1992 de l’IVA, en el cas d’impagament de factures, la base imposable es podrà reduir quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides siguin total o parcialment incobrables.
Cal dir però, que aquest procediment no s’aplica quan el client es troba en concurs de creditors ja que en aquests casos existeix un procediment de recuperació de l’IVA diferent.

Fins ara, per tal de poder recuperar l’IVA, el subjecte passiu (empresari) havia d’haver reclamat el cobrament mitjançant reclamació judicial al deutor, però a partir del 14-04-2010 podem recuperar l’IVA amb un mer requeriment notarial de pagament.

Com a principal novetat cal destacar que es permet que la reducció de la base imposable s’efectuï en les operacions que tinguin per destinataris a Ens públics, cas on serà suficient un certificat de l’Ens públic deutor en el que consti reconeixement i quantia de la seva obligació.

A partir del 14-04-2010, per les empreses amb un volum d’operacions de l’any natural immediat anterior de menys de 6.010.121,04€ es redueix el termini per poder tramitar la recuperació de l’IVA i disposaran de 6 mesos (anteriorment era d’1 any i continua essent-ho per les empreses que tinguin un volum d’operacions major) a comptar des del meritament de l’IVA repercutit per tal d’instar el cobrament als deutors, mitjançant requeriment notarial o reclamació judicial.

El procediment que caldrà seguir per a recuperar l’IVA és el següent:

– Finalitzat el termini de 6 mesos (o 1 any per les empreses amb volum d’operacions superior a l’assenyalat), complint tots els requisits, tindran 3 mesos per modificar la base imposable mitjançant l’emissió i remissió de la factura rectificativa en la que es rectifiqui o s’anul•li la quota repercutida.
– En el termini d’1 mes des de la data de la factura rectificativa s’haurà de comunicar a l’AEAT la modificació.
– Passats els terminis indicats no existeix cap possibilitat de recuperar l’IVA repercutit, ingressat i no cobrat.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]