En una empresa que esta amb un ERTO vigent, no es poden fer noves contractacions ni hores extraordinàries ni externalització de l’activitat durant l’aplicació de l’expedient de regulació temporal d’ocupació.

No es poden establir noves externalitzacions de l’activitat ni concertar noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació dels ERTOS. Tanmateix, la prohibició quedaria sens efecte el supòsit què les persones regulades i que presten serveis al centre de treball afectat per les noves contractacions, directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades. En aquest cas caldria informació prèvia per part de l’empresa a la representació legal dels treballadors.

En cas d’incompliment per part de l’empresa d’aquestes limitacions, podria derivar en sancions imposades per la inspecció de treball.
El decret 2-2021 manté vigents els límits i excepcions en relació amb la realització d’hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions de l’activitat que preveu l’article 7 de RD-llei 30-2020, fins el 31 de maig de 2021 i a més, resultaran igualment d’aplicació a tots els expedients autoritzats.

Una empresa que té un ERTO vigent no pot acomiadar, de fet es manté fins el 31 de maig de 2021, la denominada “prohibició” d’acomiadar.

Les empreses que, d’acord amb el que preveu la llei, gaudeixin d’exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, quedaran compromeses, en base a l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals, a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l’ocupació.

Aquest compromís s’entendrà incomplert si es produeix l’acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades inclòs l’acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculades al COVID- 19.

No es considera incomplert aquest compromís quan el contracte de treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, ni per la fi de la crida de les persones amb contracte fix discontinu, en particular, en el cas de contractes temporals el compromís de manteniment de l’ocupació no s’entén incomplert quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l’obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de forma immediata l’activitat objecte de contractació.

Tampoc es considerarà incomplert el compromís de manteniment dels llocs de treball quan l’empresa estigui en situació de risc concursal (DA6 RDL 8-2020).

Així mateix, es prorroga l’art. 5 RDL 9/2020, i amb això el següent: la suspensió dels contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) per ERTO suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada dels contractes com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cada modalitat, respecte de les persones afectades.