Nous ajuts directes, re-capitalitzacions, re-estructuració de deutes per a pimes i autònoms

El subsidi serà de 200.000 euros com a màxim, per a autònoms i empreses que hagin perdut un 30% o més de la seva facturació al 2020.

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, que mobilitza 11.000 milions d’euros en ajudes directes a les empreses i autònoms, mitjançant subvencions, reducció de costos i reforç ament del seu capital.

L’allargament de la crisi sanitària i els efectes en l’economia de les normes adoptades per frenar la seva expansió han fet necessari aprovar noves fórmules per reforçar la solvència i evitar un deteriorament patrimonial en empreses viables.

Per poder beneficiar-se d’aquests ajuts les empreses i autònoms:

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR:

• Haver patit una caiguda dels ingressos del 30% o superior al 2020
• Mantenir la seva activitat fins al 30 de juny de 2022
• Estar al corrent de pagament tant a Hisenda com a la Seguretat Social.
• Tenir una activitat inclosa en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de l’annex del decret.

NO PODRAN:

• Tenir domicili fiscal a un paradís fiscal
• Repartir dividends ni pujar els salaris dels seus equips directius en un termini de 2 anys • Estar sotmeses a un procediment concursal
• Haver cessat en la seva activitat en el moment de la sol·licitud

Primera línia d’ajuts. 7.000 m€

Es crea una nova Línia Covid per reduir l’endeutament subscrit a partir de març de 2020 per empreses i autònoms amb una activitat afectada negativament per la pandèmia. La dotació d’aquesta línia és de 7.000 M€.

DESTÍ QUE ES POT DONAR A AQUESTS FONS:

Els fons es poden fer servir per a cobrir despeses fixes (salaris, arrendaments, subministrament d’energia, canvi de potència …) i reduir deute amb proveïdors sempre que aquestes obligacions: • S’haguessin generat entre l’1 de març del 2020 i el 31 de maig de 2021 i
• Procedeixin de contractes anteriors a el 13 de març de 2021, data d’entrada en vigor d’aquest nou Reial decret llei

QUANTIA:

Els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques podran demanar un màxim de 3.000€, mentre que per a la resta dels autònoms i empreses l’ajuda no podrà ser inferior a 4.000€ ni superior a 200.000€.

LIMITS:

Empresaris i professionals amb una caiguda d’ingressos de més d’un 30% al 2020 respecte el 2019, l’ajut màxim que es concedirà serà del:

• El 40% de la caiguda del volum d’ingressos en l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi el 30%, en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors.

• El 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%, en el cas d’entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors.

Exemple (empresa de menys de 10 empleats):

Ingressos 2019: 300.000€

Ingressos 2020: 150.000€

Caiguda d’ingressos: 150.000€ que són el 50%, (superior al 30%), per tant l’empresa tindria dret a l’ajut.

Càlcul de l’ajut: 40% de la davallada, descomptant el 30% inicial.

150.000€ – 30% (150.000€) = 105.000€

40% sobre 105.000€

Ajut: 42.000€

DE QUINS SECTORS HAN DE SER LES EMPRESES QUE PODEN DEMANAR L’AJUT?

Hi podran accedir totes les empreses i autònoms de el sector de l’hostaleria i la restauració, els sectors amb accés als ERTO ampliats que estableix el Reial decret llei 2/2021, i altres especialment afectats per la pandèmia, com les activitats de la indústria manufacturera relacionades amb el comerç i l’hostaleria; comerç a l’engròs i minorista; sectors auxiliars a el transport; manteniment aeronàutic, i activitats relacionades amb la cultura i les activitats esportives. En total, són prop d’un centenar les activitats a les quals podran arribar els recursos.

TERMINIS PER DEMANAR ELS AJUTS

Aquests ajuts trigaran a arribar un mes i mig aproximadament. Una vegada el gobierno tingui formalitzada l’ordre de repartiment a les comunitats autònomes., seran aquestes les que les hauran de canalitzar.
Tot sembla indicar que al mes de maig les comunitats podrien iniciar la seva distribució.

GESTIÓ DELS AJUTS

Aquest nou fons serà gestionat per les comunitats autònomes, si bé l’Agència Tributària controlarà els requisits exigits per obtenir les prestacions i Balears i Canàries tindran una partida especial de 2.000 milions per l’impacte especial en el sector turístic.

Segona línia d’ajuts. 3.000 m€

3.000 milions d’euros per reestructuració de deute financer

Aquesta segona via comptarà amb una dotació de 3.000 milions d’euros que es destinaran a reestructurar els 121.000 milions en crèdits avalats per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

Es tracta de mesures addicionals de flexibilització dels préstecs dotats amb aval públic, per permetre que aquest finançament s’incorpori als processos de refinançament i reestructuració pactats entre els bancs i els seus clients.

ABAST DE LA MESURA

Sobre la base de l’anàlisi que faci cada entitat financera, es podrà acordar:
• Estendre per un període addicional el termini de venciment dels préstecs amb aval públic.

• Convertir els préstecs amb aval públic en préstecs participatius, mesura que reforçarà els recursos propis de les empreses beneficiàries al tenir aquests préstecs un tractament equivalent al capital a efectes mercantils.

• Concedir (com a últim recurs i amb caràcter excepcional) ajudes directes per reduir el finançament amb aval públic sol·licitada durant la pandèmia.

BENEFICIARIS

Els ajuts es poden destinar a les empreses que compleixin els criteris d’elegibilitat que s’establiran en un proper Acord de Consell de Ministres, dins d’un procés de re-negociació en el qual les entitats financeres hauran d’assumir la part proporcional de la reducció del préstec que els correspongui.

CODI DE BONES PRÀCTIQUES

Igualment, mitjançant Acord de Consell de Ministres es desenvoluparà el contingut d’un Codi de Bones Pràctiques, que podrà ser subscrit voluntàriament pels bancs per assegurar una adequada resposta de el sector financer davant aquesta excepcional situació econòmica.

Serà un protocol similar a l’existent en l’àmbit hipotecari, per afavorir una actuació “coordinada i eficient” de les entitats de crèdit en suport d’empreses viables amb problemes puntuals de solvència.

IMPAGAMENTS

S’encomana a les entitats financeres els procediments de recuperació dels avals impagats, obviant la regulació establerta en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. Tot això sense perjudici dels sistemes de control i gestió que puguin implementar-se per prevenir l’existència de conflictes d’interès.

ARANZELS NOTARIALS

Els drets aranzelaris notarials i registrals derivades de la formalització i inscripció d’aquestes operacions es bonificaran en un 50 per cent.

Tercera línia d’ajuts. 1.000 m€

1.000 milions d’euros per a un fons de re-capitalització d’empreses

En tercer lloc, i per als casos en què les mesures anteriors no hagin estat suficients es crea un fons de re-capitalització d’empreses de mesura mitjana que serà gestionat a través de la Companyia Espanyola de Finançament de al Desenvolupament (Cofides) i comptarà amb una dotació de 1.000 milions d’euros, a repartir de manera similar a el fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques que gestiona des de juliol la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI).

Els fons s’atorgaran en forma d’instruments financers, com préstecs ordinaris, préstecs participatius, capital o altres.

Recordeu que aquestes mesures se sumen a d’altres ja vigents, com les moratòries per al pagament d’impostos i cotitzacions a la Seguretat Social i altres pròrrogues regulades per la

devolució dels crèdits públics, crèdits hipotecaris i préstecs sense garantia hipotecària amb entitats financeres, o de lloguers en el cas d’autònoms o persones vulnerables.
Ampliació dels terminis d’execució i justificació de projectes industrials beneficiaris d’ajudes

Amb la finalitat de reforçar la solvència de les empreses, aportant una major flexibilitat en el compliment dels projectes subvencionats, es permet, a instància de l’beneficiari i de forma extraordinària, l’ampliació dels terminis d’execució i justificació de projectes industrials beneficiaris d’ajudes o finançament de la Secretaria General d’Indústria i de la PIME que ja hagin estat objecte d’extensió del termini d’execució amb anterioritat, sempre que s’al·leguin circumstàncies sobrevingudes directament vinculades als estats d’alarma derivats de la crisi de la COVID-19.

És a dir, els beneficiaris de concessions de préstecs a projectes industrials atorgats per la Secretaria General d’Indústria i de la PIME podran sol·licitar modificacions de el quadre d’amortització de la mateixa durant el termini de dos anys i mig comptats des de l’entrada en vigor de Reial Decret 463 / 2020, de 14 de març; sempre que la crisi sanitària provocada pel COVID-19 hagi provocat períodes d’inactivitat de beneficiari, reducció en el volum de les seves vendes o interrupcions en el subministrament a la cadena de valor

MORATÒRIES I ALTRES MESURES CONCURSALS

A més, també s’ha aprovat una nova pròrroga de la moratòria concursal vigent des de març de 2020 fins a finals de 2021.

JUNTES TELEMÀTIQUES

La norma regula també, la possibilitat que totes les societats de capital i la resta de persones jurídiques de Dret privat (societats civils, societats cooperatives i associacions) que no hagin pogut modificar els seus estatuts socials per permetre la celebració de la junta general o assemblees d’associats o de socis per mitjans telemàtics, puguin seguir utilitzant aquests mitjans durant l’exercici 2021, garantint així els drets dels associats o socis minoritaris que no poguessin desplaçar-se físicament fins al lloc de celebració de la junta o l’assemblea.

AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTÀRIS

Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, ambdós inclosos.
Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui una persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2020.

Les condicions de l’ajornament seran les següents:

  • a) El termini serà de sis mesos (no de fins a sis mesos, sis mesos justos).
  • b) No es meriten interessos de demora durant els primers quatre mesos, els dos restants es pagarà l’interès del 3’75%.