Real Decret-llei 18/2020 de mesures en l’àmbit social per el treball

El Real decret llei 18/2020 preveu la possibilitat de prorrogar la vigència dels ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020 i regula també, entre altres, la pròrroga de l’exoneració de quotes de Seguretat Social i les clàusules de manteniment d’ocupació, així com determinades restriccions a la distribució de dividends de les empreses acollides a un ERTO. La previsió que els acomiadaments per causes relacionades amb el COVID-19 no es consideren justificats s’estén també fins al 30 de juny de 2020.

Les principals novetats són les següents: 

1.ERTO Força Major

 • Pròrroga dels ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020 per aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major.
 • S’introdueix la força major parcial fins al 30 de juny, de manera que les empreses podran anar incorporant als que estan al ERTO de forma progressiva i en la mesura necessària per a el desenvolupament de l’activitat, podent ser aquesta incorporació també en forma de reducció de jornada. De fet, en el mateix acord s’orienta que sigui d’aquesta manera. 
 • Les empreses han de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, si escau, a l’ERTO en un termini de quinze dies i el SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en aquests expedients.
 • Es modifica la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que garanteix el compromís de manteniment de l’ocupació, per part de les empreses, en un termini de sis mesos des de la data de represa de la seva activitat, entenent com a tal la reincorporació a la feina efectiu de persones afectades per l’expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

2.Exoneració de quotes empresarials meritades al maig i juny

S’exonera a les empreses i entitats afectades per un ERTO per força major del pagament de l’aportació que els correspon, meritades al maig i juny de 2020, a les quanties següents:

Per a les empreses i entitats afectades per un ERTO per força major total:

 • 100% si, a 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors, o assimilats als mateixos, en situació d’alta a la Seguretat Social.
 • 75% quan en la referida data tinguessin en alta 50 o més treballadors, o assimilats a aquests.

Per a les empreses i entitats afectades per un ERTO per força major parcial: 

Els percentatges d’exoneració de quotes dependran del volum de treballadors d’aquestes empreses i entitats que reiniciïn l’activitat i que continuïn amb els seus contractes en suspens, així com dels períodes i percentatges de jornada afectats per aquest reinici i per aquesta suspensió. Amb aquests condicionants, l’exempció de quotes empresarials arribarà a les següents quanties:

 1. Respecte dels treballadors que reiniciïn la seva activitat:
 • Per a empreses i entitats que el 29 de febrer tinguessin en situació d’alta menys de 50 treballadors, o assimilats: el 85% al ​​maig i el 70% al juny.
 • Per a les que en aquella data haguessin tingut 50 o més treballadors, o assimilats, en situació d’alta: el 60% al maig i el 45% al ​​juny.
 1. Respecte dels treballadors que continuïn amb les seves activitats suspeses:
 • Per a empreses i entitats que el 29 de febrer tinguessin en situació d’alta menys de 50 treballadors, o assimilats: el 60% al maig i el 45% al ​​juny.
 • Per a les que en aquella data haguessin tingut 50 o més treballadors, o assimilats, en situació d’alta: el 45% al ​​maig i el 30% al juny.
 1. Procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció comunicats a partir del desconfinament. 
 1. Es regulen les especialitats per als ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) que s’iniciïn entre el 13 de maig de al 2020 i el 30 de juny, preveient que aquests succeeixin a ERTO per força major.
 • Les situacions contemplades per aquest precepte per als ERTO per causes ETOP són dos:
 • Els vigents a 13 de maig de 2020, per als que es mantenen de les condicions previstes en la comunicació final de l’empresa fins a la data de finalització referida a la mateixa.
 • Els que s’iniciïn entre el 13 de maig de 2020 i el 30 de juny de 2020, als quals s’aplicarà l’article 23 de Reial decret llei 8/2020 amb especialitats que consisteixen en obrir la possibilitat que s’iniciïn estant vigent un ERTO per força major i retrotreure els efectes a la data en què finalitza el ERTO per causa de força major quan el degut a causes ETOP s’iniciï després de finalitzat aquell.
 1. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació.
 • Aquestes mesures estan regulades en l’art. 25 de l’RD-Llei 8/2020, i són:
 • El NO còmput del temps de percepció de la prestació per atur als efectes de consumir els períodes màxims de prestació establerts.
 • La NO exigència de període de carència per accedir a les prestacions.

Aquestes condicions es mantenen, tant per als expedients per causa de força major com per els derivats de causes ETOP, fins al 30 de juny. Això s’aplica tant als ERTO que es van presentar per causa ETOP abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei com per als que es presenten amb posterioritat.

Tanmateix, la protecció extraordinària per desocupació de les persones treballadores fixes discontínues i dels que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, és aplicable fins al 31 de desembre de 2020.

 1. Límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal.
 • S’introdueix dues clàusules sobre el repartiment de dividends i la transparència fiscal:
 • Les empreses i entitats que tinguin el domicili fiscal a paradisos fiscals no podran acollir-se a la pròrroga dels ERTO per força major.
 • Les empreses i entitats que s’acullin als beneficis derivats de la pròrroga dels ERTO per força major no podran procedir al repartiment de dividends durant l’exercici fiscal corresponent a l’aplicació dels ERTO, excepte si tornen la part corresponent a l’exoneració aplicada a quotes de la Seguretat Social.
 1. Salvaguarda de l’ocupació
 • a) El compromís de manteniment de l’ocupació durant 6 mesos afectarà a totes les empreses que s’hagin acollit als ERTO per causa de força major.
 • b) La data des de la qual es comença a comptar el termini correspon a la de la represa de l’activitat, entenent per tal la reincorporació a la feina efectiu de persones afectades per l’expedient, tot i que aquesta represa no afecti el conjunt de la plantilla.

Aquest compromís s’entendrà incomplert si es produeix l’acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedients.

Quan no s’entén incomplert aquest compromís:

 • a) Quan el contracte de treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari declarat procedent.
 • b) Els que s’extingeixin per baixa voluntària, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora.
 • c) Quan finalitza la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan això no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix. Quan els contractes temporals s’extingeixin per finalització del temps convingut o hagi finalitzat la obra o servei per als quals van ser realitzats o quan no pugui realitzar-se de forma immediata l’activitat objecte de contractació.

No és aplicable el compromís de manteniment de l’ocupació en aquelles empreses en concurs de creditors.

Conseqüències de l’incompliment

Les empreses que incompleixin aquest compromís han de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions del pagament de resultar exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.