És a partir d’aquest mes de gener que entra en vigor plenament la reforma de les pensions dissenyada per l’anterior govern socialista.
Actualització i modernització del sistema de Seguretat Social
 
JUBILACIÓ :
 
L’edat de jubilació ordinària s’estableix :

 • Als 67 anys d’edat.
 • Als 65 anys d’edat quan s’acreditin 38 anys i sis mesos de cotització.

Es manté el requisit de tenir un període mínim de cotització de 15 anys per tal d’accedir a la pensió, dels quals al menys dos anys han d’estar compresos dins els últims 15 anys.
L’aplicació dels nous requisits d’edat i el període cotitzat es realitzarà progressivament des de l’any 2013 fins al 2027 :

ANYPERÍODES COTITZATSEDAT EXIGIDA
201335 anys i 3 mesos o més.Menys de 35 anys i 3 mesos.65 anys.65 anys i 1 mes.
201435 anys i 6 mesos o més.Menys de 35 anys i 6 mesos.65 anys.65 anys i 2 mesos.
201535 anys i 9 mesos o més.Menys de 35 anys i 9 mesos.65 anys.65 anys i 3 mesos.
201636 o més anys.Menys de 36 anys.65 anys.65 anys i 4 mesos.
201736 anys i 3 mesos o més.Menys de 36 anys i 3 mesos.65 anys.65 anys i 5 mesos.
201836 anys i 6 mesos o més.Menys de 36 anys i 6 mesos.65 anys.65 anys i 6 mesos.
201936 anys i 9 mesos o més.Menys de 36 anys i 9 mesos.65 anys.65 anys i 8 mesos.
202037 anys o més.Menys de 37 anys.65 anys.65 anys i 10 mesos.
202137 anys i 3 mesos o més.Menys de 37 anys i 3 mesos.65 anys.66 anys.
202237 anys i 6 mesos o més.Menys de 37 anys i 6 mesos.65 anys.66 anys i 2 mesos.
202337 anys i 9 mesos o més.Menys de 37 anys i 9 mesos.65 anys.66 anys i 4 mesos.
202438 anys o més.Menys de 38 anys.65 anys.66 anys i 6 mesos.
202538 anys i 3 mesos o més.Menys de 38 anys i 3 mesos.65 anys.66 anys i 8 mesos.
202638 anys i 3 mesos o més.Menys de 38 anys i 3 mesos.65 anys.66 anys i 10 mesos.
A partir de l’any 202738 anys i 6 mesos o més.Menys de 38 anys i 6 mesos.65 anys.67 anys.

CÒMPUT DE LA BASE REGULADORA :
El període de càlcul de la base reguladora per la pensió, s’incrementa progressivament de 15 a 25 anys durant el període transitori de l’any 2013 al 2022.
La base reguladora serà el coeficient que resulti de dividir 350 (abans 210), les bases de cotització durant els 300 mesos (25 anys) immediatament anteriors al mes previ de la data d’efectes de jubilació.
Si existeixen períodes en els que els treballadors no tenien obligació de cotitzar, aquests períodes seran completats al 100% de la base mínima els 24 primers mesos i amb el 50% de la base mínima el període que excedeixi de 24 mesos fins al màxim de 36 mesos.
PER ACCEDIR AL 100% DE LA BASE REGULADORA :
 
Es passarà des de el 50% de la base reguladora als 15 anys cotitzats (es manté com fins ara), fins al 100% de la base reguladora als 37 anys cotitzats, amb una estructura totalment proporcional.
L’escala per accedir al 100% de la base es realitzarà entre l’any 2013 i el 2027.
INCENTIUS PER ALLARGAR DE LA VIDA LABORAL :
 
S’aplicarà un percentatge addicional per cada any complert cotitzat segons la següent escala :
 

 • fins 25 anys cotitzats : 2%
 • entre 25 i 37 anys cotitzats :  2,75%
 • a partir de 37 anys cotitzats:  4%

JUBILACIÓ ANTICIPADA :
 
S’estableixen dues modalitats d’accés a la jubilació anticipada :

 1. Per voluntat del treballador :
  • Tenir 63 anys.
  • Acreditar un període mínim de cotització de 33 anys.
  • L’ import de la pensió ha de resultar superior a l’ import de la pensió mínima no contributiva que correspongués por la situació familiar al complir els 65 anys. En cas contrari, no es podrà accedir a aquesta jubilació anticipada.
 2. Per causa no imputable a la voluntat del treballador :
 • Tenir 61 anys.
 • Trobar-se inscrit a l’oficina de treball com a demandant d’ocupació durant un període mínim de sis mesos.
 • Acreditar un període mínim de cotització de 33 anys.
 • Que el cessament al lloc de treball hagi estat conseqüència d’una situació de crisi o tancament de l’empresa que impedeixi la continuïtat sempre que el motiu de l’extinció del contracte sigui :
 1. per acomiadament objectiu per causes econòmiques autoritzat per l’autoritat laboral (art.51 i 52.c) E.T.).
 2. per extinció del contracte per resolució judicial (concurs de creditors).
 3. per mort, jubilació o incapacitat de l’empresari individual (excepte que existeixi successió d’empresa).
 4. per existència de força major.

L’extinció de la relació laboral de les dones treballadores com a conseqüència de ser víctimes de la violència de gènere, també donarà dret a aquest tipus de modalitat de jubilació anticipada.
Es manté sense variació la condició de mutualistes el 1 de gener de 1967, podent-se jubilar a partir dels 60 anys amb una reducció del 8% per cada any que manqui als treballadors per complir els 65 anys.
 
JUBILACIÓ PARCIAL :
 
Es manté la situació i condicions actuals de jubilació parcial als 61 anys.
Es poden jubilar parcialment els treballadors en règim general que tinguin 65 anys i els requisits per accedir a la jubilació, sempre que es redueixi la seva jornada de treball entre un mínim del 25% i un màxim del 75%, sense ser necessària la cel·lebració simultània d’un contracte de relleu.
Després d’un període transitori (2013-2028) , l’empresa haurà de cotitzar al 100% del treballador rellevat, així com el treballador cotitzar per la seva part també al 100%.
INCAPACITAT PERMANENT :
 
En cas d’incapacitat permanent total per la professió que s’exercia, la pensió vitalícia serà compatible amb la feina a la mateixa empresa o altra, sempre que les funcions siguin diferents a les que varen donar dret a la incapacitat permanent total.
La pensió d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa a partir de l’edat ordinària de jubilació, serà incompatible amb la realització de qualsevol treball (efectivitat 01-01-2014).
ALTRES MESURES :
 
A efectes de jubilació millora el període cotitzat de les dones (tot i que també podria afectar en el seu cas als homes), quan s’hagi produït una interrupció de la seva vida laboral per cuidar dels fills, amb reconeixement de períodes de cotització per naixement i/o adopció de nou mesos per cada fill amb un màxim de dos anys.
En els casos d’excedències per cura de fills fins a tres anys.
Amb efectes de l’u de gener de 2013, la protecció de contingències per accidents de treball i malalties professionals, serà obligatòria per els treballadors de tots els règims de la Seguretat Social, inclòs autònoms, que causin alta a partir de l’u de gener de 2013.
Les bases de cotització dels treballadors autònoms s’incrementaran per tal que siguin similars a les del règim general.
La percepció de la pensió de jubilació serà compatible amb el treball per compte pròpia, en el cas que els ingressos anuals no superin el salari mínim interprofessional.
Qui realitzi aquestes activitats econòmiques no estaran obligats a cotitzar per les prestacions de Seguretat Social.
A partir de l’u de gener de 2012 i amb caràcter indefinit, els treballadors autònoms podran triar, amb independència de l’edat, una base de cotització fins al límit del 220% de la base mínima que s’estableixi cada any per aquest règim.
A partir de l’u de gener de 2012 el règim especial d’empleats de la llar quedarà integrat en el règim general de la Seguretat Social.
La cotització es calcularà en funció de la retribució que percebin.
Els empleats de la llar no tindran dret a la prestació d’atur.
Termini de sis mesos (a partir del 01-01-2012) per tal que els empleadors comuniquin a la Seguretat Social la inclusió dels seus empleats de la llar.
En els casos que s’acrediti que un dels cònjuges ha treballat, durant el temps de matrimoni, a favor del negoci familiar sense que es tramités la corresponent alta a la Segureta Social, el jutge que tramiti un procés de divorci comunicarà aquest fet a la Inspecció de Treball, qui reclamarà les cotitzacions no prescrites.
L’ import d’aquestes cotitzacions s’imputaran al negoci familiar i per tant, les liquidarà el titular del negoci.
Les empreses hauran de compensar els costos que generin a la Seguretat Social en determinats Expedients de Regulació d’ocupació que afectin a més de 50 empleats, a partir del 27-04-2011 en empreses amb beneficis.
Els socis treballadors de societats laborals de menys de 25 anys, tindran dret a totes les prestacions per compte aliena amb independència que tinguin càrrecs directius a la societat laboral.