El conseller Mas-Colell presentant la reforma de l'impost de successions

Reducció de l’impost de successions

El conseller d’economia i coneixement, Andreu Mas-Colell, ha presentat al ple el projecte de llei de modificació de la llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions. La iniciativa comportarà una bonificació del 99 per cent de la quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort per als contribuents dels grups de parentiu I i II, que inclou fills, pares i cònjuges. La bonificació serà aplicable als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2011, i la reforma considera també avançar a aquesta data l’entrada en vigor de la darrera fase d’aplicació de les reduccions prevista a la llei en vigor.

La iniciativa ha estat aprovada per 80 vots a favor (CiU, PPC i Joan Laporta) i 53 en contra (PSC, ERC, ICV, Ciutadans i Solidaritat).
Per Mas-Colell, aquesta modificació és la “conclusió lògica” de la reforma de l’impost iniciada l’any passat amb el govern del tripartit, i respon a la demanda de l'”àmplia majoria de la gent del nostre país”. El conseller ha remarcat que dóna compliment a un “ferm compromís polític” i que servirà per “anul·lar la competència fiscal” d’altres comunitats autònomes on el tribut ha estat reduït de manera substancial. Ha apuntat que la davallada de la recaptació tributària arran d’aquesta modificació tindrà una “envergadura limitada” de 52 milions aquest any i 103 el 2012, mentre que l’impacte sobre la recaptació de la reforma de l’any 2010 s’estima que l’any 2012 serà de 542 milions. “Els beneficis globals” de la reforma són “clarament superiors” al seu cost, ha conclòs el conseller, que ha explicat que beneficiarà les herències entre avis, pares, fills i néts, però no els parentius dels grups III i IV, com germans, oncles, nebots o cosins, en què la legislació catalana ja és igual o més favorable que la d’altres comunitats.Al debat d’aquest projecte de llei han participat els diputats Antoni Fernández Teixidó (CiU), Rocío Martínez-Sampere (PSC), José Antonio Coto (PPC), Laia Ortiz (ICV-EUiA), Sergi de los Ríos (ERC), Jordi Cañas (Ciutadans), Alfons López Tena (Solidaritat) i Joan Laporta.

La reforma definitiva:

Els contribuents dels grups I (descendents menors de 21 anys)  i II (descendents de més de 21 anys, cònjuges i ascendents)  poden aplicar una bonificació del 99% de la quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort, incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegurances de vida que s’acumulen a la resta de béns i drets que integren llur porció hereditària.Per als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2011, s’aplica el 100% dels imports que estableixen els articles 2 i 30 (les reduccions segons parentiu).

Aquesta llei s’aplica als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2011.