L’impost sobre al patrimoni s’ha restablert temporalment de forma sobtada amb una gran facilitat ja que mai ha deixat d’estar vigent si no que s’havia establert una bonificació del 100% en la quota.
Segons la ministra d’economia afectarà a uns 160.000 contribuents, els que tinguin un patrimoni superior als 700.000€.
El patrimoni personal és la suma de tots els bens i drets del contribuent menys els deutes que afectin aquest mateix patrimoni. Es conserva i s’amplia l’exempció per l’habitatge habitual, que no tributarà, si no supera el valor de 300.000€.
Preguntes i respostes en relació a l’impost de patrimoni:
Què es té en compte per calcular el patrimoni?
Bens mobiliaris i immobiliaris, habitatges, accions, dipòsits, joies, vehicles, assegurances de vida, participacions en empreses, etc.
Es pot descomptar alguna cosa a l’hora de calcular-lo?
Si, els deutes que afectin el patrimoni, per exemple una hipoteca.
L’habitatge habitual també s’ha de sumar al patrimoni?
Només l’import que superi els 300.000€, fins aquesta xifra, no tributa.
Com es valora el patrimoni?
Els habitatges pel major dels tres valors següents:

  • El valor cadastral.
  • El preu pagat.
  • El valor comprovat per l’administració en algun altra impost.

Els dipòsits es valoren pel seu saldo a final d’any o el saldo mig del darrer trimestre de l’any si és superior.
És per sempre l’impost?
En principi s’ha activat només pels exercicis 2011 i 2012
Pot ser que a Catalunya no es pagui?
Si, la Generalitat té prou capacitat normativa com per deixar sense efectes l’impost.